fbpx

Πειραιώς: Προς ένα ευρώ οι νέες μετοχές

0 84

Με αναλογία 12 νέες για πέντε παλαιές μετοχές και στην τιμή του ενός ευρώ ανά μετοχή θα διαθέσει η Τράπεζα Πειραιώς τους νέους τίτλους κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Με αναλογία 12 νέες για πέντε παλαιές μετοχές και στην τιμή του ενός ευρώ ανά μετοχή θα διαθέσει η Τράπεζα Πειραιώς τους νέους τίτλους κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, θα εκδοθούν 807.054.045 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, χωρίς να εκδοθούν κλάσματα νέων μετοχών, ενώ η τιμή αιάθεσης αντιστοιχεί σε discount 43% στη θεωρητική τιμή άνευ δικαιωμάτων, με βάση την τιμή στο κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης.

H περίοδος άσκησης δικαιωμάτων θα ολοκληρωθεί στο τέλος Ιανουαρίου και η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών εκτιμάται πως θα ξεκινήσει στα μέσα Φεβρουαρίου.

Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, ο συνολικός αριθμός των κοινών ονομαστικών μετοχών της Πειραιώς θα ανέρχεται σε 1.143.326.564 τίτλους.

Η αύξηση είναι πλήρως καλυμμένη από κοινοπραξία διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων, με επικεφαλής τις Barclays Bank, Credit Suisse Securities Europe, Goldman Sachs και Morgan Stanley, που ενεργούν από κοινού ως διεθνείς συντονιστές και διαχειριστές για τη διεθνή προσφορά.

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, την ΑΜΚ υποστηρίζουν οι διεθνείς οίκοι: ING Bank, Keefe, Bruyette & Woods, Macquarie Capital (Europe), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario και MPS Capital Services.

Οι νέες μετοχές θα εισαχθούν στη κατηγορία της μεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χ.Α., θα είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και θα ενσωματώνουν δικαίωμα απόληψης μελλοντικού μερίσματος επί των κερδών.

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της Αύξησης έχει ως ακολούθως:

 • 4 Ιανουαρίου- Αναμενόμενη έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κι έγκριση της έναρξης άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης από το δ.σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών
 • 7 Ιανουαρίου- Τελευταία ημερομηνία όπου οι μετοχές διαπραγματεύονται με δικαιώματα
 • 10 Ιανουαρίου- Αποκοπή δικαιώματος
 • 12 Ιανουαρίου- Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων στην ΑΜΚ
 • 17 Ιανουαρίου- Έναρξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων στο Χ.Α.
 • 25 Ιανουαρίου- Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων στο Χ.Α.
 • 31 Ιανουαρίου- Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων (εγγραφών)
 • 10 Φεβρουαρίου- Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α.

Ως προς τη διάθεση των νέων μετοχών, το Συμβούλιο αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»):

 • Όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (στο εξής η «Ε.Χ.Α.Ε.») τη δεύτερη εργάσιμη που έπεται της Ημερομηνίας Αποκοπής (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων στην ΑΜΚ) και
 • Όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.»).

2. Σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 6, παρ. 2 του Καταστατικού της Τράπεζας, το Ελληνικό Δημόσιο, υπό την ιδιότητα του προνομιούχου μετόχου, θα έχει δικαίωμα προτίμησης, στο ποσοστό που του αναλογεί ως προνομιούχου μετόχου επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, σε περίπτωση που, μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους Δικαιούχους, κατά τα ανωτέρω, παραμείνουν αδιάθετες Νέες Μετοχές.

3. Παρέχεται στους Δικαιούχους που έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους, δικαίωμα προεγγραφής χωρίς περιορισμό ανώτατου αριθμού μετοχών για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών (στο εξής «Αδιάθετες Μετοχές») στην Τιμή Διάθεσης (στο εξής το «Δικαίωμα Προεγγραφής»).

4. Σε περίπτωση που, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των Δικαιούχων και του Ελληνικού Δημοσίου, παραμείνουν Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν στις παρακάτω κατηγορίες επενδυτών κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής:

 • Στους ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής. Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από αυτούς τους επενδυτές, τότε θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Αδιάθετων Μετοχών που θα έχουν ζητήσει.
 • Στην Ελλάδα με διαδικασία ιδιωτικής τοποθέτησης κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν. 3401/2005 και σε κατάλληλους επενδυτές στο εξωτερικό μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών που θα οργανώσουν οι Διεθνείς Συντονιστές σε τιμή που σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης.
 • Εφόσον, τέλος, μετά τα ανωτέρω, υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν στους Εγγυητές Κάλυψης, δυνάμει σύμβασης παροχής εγγύησης κάλυψης, υποκείμενης σε συνήθεις όρους, που η Τράπεζα έχει συνάψει με αυτούς τους οίκους, στην Τιμή Διάθεσης.

Λόγοι της Αύξησης
Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει διαφυλάξει επιτυχώς το επίπεδο των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης χρηματοοικονομικής κρίσης μέσω της ισχυρής προ προβλέψεων κερδοφορίας του, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη συνετή πολιτική της διοίκησης της Τράπεζας, προχωρά σε ΑΜΚ, διότι θα επιτρέψει την:

 • Ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ενόψει του αυστηρότερου εποπτικού πλαισίου, αλλά και την ανταπόκρισή της στις αυξημένες προσδοκίες της επενδυτικής κοινότητας,
 • Ενδυνάμωση της θέσης της Τράπεζας, στο πλαίσιο των μακροοικονομικών συνθηκών της Ελλάδας, και
 • Παροχή δυνατότητας στην Τράπεζα να επωφεληθεί ελκυστικών ευκαιριών οργανικής ανάπτυξης στις χώρες παρουσίας της.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΑΜΚ αναμένεται να ενισχύσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, με τον δείκτη Equity Tier 1 να διαμορφώνεται σε 9,5%, τον δείκτη Tier 1 στο 10,8% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 11,7% (+ 200 μονάδες βάσης pro forma με στοιχεία 30ης Σεπτεμβρίου 2010).

Βασικές Επιχειρηματικές Τάσεις

Με βάση τα διαθέσιμα και μη δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία, τα οποία θα οριστικοποιηθούν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εκτιμούμε ότι το 2010:

-τα επαναλαμβανόμενα έσοδα εργασιών (καθαρά έσοδα τόκων συν καθαρά έσοδα προμηθειών) αναμένονται υψηλότερα από το 2009,

 • το λειτουργικό κόστος αναμένεται χαμηλότερο από αυτό του 2009. Η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου ήταν κύριος στόχος μας για το 2010 και παραμένει προτεραιότητα και για το 2011, και
 • τα δάνεια και οι καταθέσεις του Ομίλου δεν αναμένεται να έχουν σημαντική απόκλιση στο τέλος του 2010 σε σχέση με το τέλος Σεπτεμβρίου 2010.

Σχετικά με την απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της τραπέζης Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας δήλωσε:

«Η Τράπεζα προχωράει με αυτήν την εξαιρετικά σημαντική αύξηση κεφαλαίου, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, με σκοπό την ενδυνάμωσή της εν μέσω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, καθώς επίσης και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ώστε να επωφεληθεί από τη σταδιακή ανάκαμψη των χωρών στις οποίες έχει παρουσία.

Πρέπει να υπογραμμίσω επίσης ότι είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ισχυρή υποστήριξη των κύριων μετόχων μας για αυτή την αύξηση».

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More