fbpx

Ιπποτούρ: ΑΜΚ 1,7 εκατ.

0 9

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24/11/2010 αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 1.700.382,39 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 2.983.127 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,57 εκάστης, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία μία (1) νέα κοινή ανώνυμη για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ανώνυμη μετοχές. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε Ένα (1) ΕΥΡΩ ανά μετοχή. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24/11/2010 αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 1.700.382,39 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 2.983.127 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,57 εκάστης, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία μία (1) νέα κοινή ανώνυμη για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ανώνυμη μετοχές. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε Ένα (1) ΕΥΡΩ ανά μετοχή.

Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης & της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 0,43 θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Μετά την ως άνω αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 3.400.764,78 ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε 5.966.254 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,57 ΕΥΡΩ εκάστης. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε 2.983.127 ΕΥΡΩ.
Την 21/03/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-2722 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 30/03/2011. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 01/04/2011.

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24/11/2010 η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού του Χ.Α.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 05/04/2011 έως και την 19/04/2011.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 13/04/2011.

Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 19/04/2011) παύουν να ισχύουν.

Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας ΚΥΠΡΟΥ. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τουςταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους (ή από την ΕΧΑΕ αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών. Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να καταβάλουν την αξία των νέων μετοχών (€ 1 ανά μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρεία στην ανωτέρω Τράπεζα για το σκοπό αυτό, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρείας. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σημειώνεται ότι στην παρούσα αύξηση δεν παρέχεται δικαίωμα προεγγραφής όμως οι παλαιοί μέτοχοι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν, την επομένη ημέρα από τη λήξης της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, ότι επιθυμούν να αναλάβουν επιπλέον μετοχές με αίτησή τους στα γραφεία της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους παλαιούς μετόχους (εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης), οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Εφόσον, συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν .
Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άϋλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2011.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 18/03/2011, είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Καλλιρόης 103, 176 71, Αθήνα, στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης Πήγασος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ: Βαλαωρίτου 17 & Αμερικής, ΤΚ. 106 71, Αθήνα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.ase.gr) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cmc.gov.gr).
Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από την Εταιρεία και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More