fbpx

Ζημιές για την Βωβός το 2010

0 127

Στα 2,20 ευρώ ανήλθε η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας της εταιρείας Μπάμπης Βωβός για το 2010, από 11,78 ευρώ το 2009. Ζημιογόνος ήταν η χρήση για την εταιρεία. Στα 2,20 ευρώ ανήλθε η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας της εταιρείας Μπάμπης Βωβός για το 2010, από 11,78 ευρώ το 2009. Ζημιογόνος ήταν η χρήση για την εταιρεία.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή μετά από αναβαλλόμενη φορολογία ανήλθε σε 1,72 ευρώ ενώ το 2009 ανήλθε σε 9,79 ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση της αξίας του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου.

Σημειώνεται πως η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα στους μετόχους για τη χρήση του 2010.

Τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 46,8 εκατ. ευρώ το 2010, καταγράφοντας μείωση 13,8% σε σχέση με το 2009. Η μείωση αυτή οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι κατά το 2010 δεν σημειώθηκαν έσοδα από πωλήσεις ακινήτων, ενώ το 2009 οι πωλήσεις οικιστικών ακινήτων ανήλθαν σε 0,5 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, τα έσοδα από κατασκευαστικά έργα ανήλθαν σε 1,4 εκατ. ευρώ το 2010 συγκριτικά με 3,0 εκατ. ευρώ το 2009. Τα ετήσια μισθωτικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 45,51 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 8,7% σε ετήσια βάση, λόγω της μείωσης κατά 28% των εσόδων από συμβάσεις υπομίσθωσης που δεν ανανεώθηκαν, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν δημιουργούσαν κέρδη για τον Όμιλο.

Αντίθετα, τα μισθωτικά έσοδα που αφορούν στα επενδυτικά ακίνητα του Ομίλου, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 76,6% των μισθωτικών εσόδων, έμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το 2009.

Οι ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου την 31/12/2010 διαμορφώθηκαν σε 282,7 εκατ. ευρώ έναντι 63,4 εκατ. ευρώ το 2009 και οφείλονται κυρίως σε ζημίες από αναπροσαρμογή επενδυτικών παγίων σε εύλογες αξίες ύψους 276,8 εκατ. ευρώ το 2010, έναντι 88,0 εκατ. ευρώ το 2009.

Στην τρέχουσα χρήση λογίστηκαν ζημίες από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες, λόγω της αύξησης του επιτοκίου προεξόφλησης που εφαρμόζεται στην αποτίμηση των ακινήτων που διακρατούνται μέσω συμβάσεων πώλησης και χρηματοδοτικής μίσθωσης και συμβάσεων έργων με αυτοχρηματοδότηση και παραχώρηση της εκμετάλλευσης για ορισμένο χρονικό διάστημα (BOT), αντικατοπτρίζοντας την αύξηση της αβεβαιότητας στην αγορά. Επίσης, η επαναδιαπραγμάτευση πολλών συμφωνιών με μισθωτές επενδυτικών ακινήτων θα οδηγήσει σε μείωση κατά μέσο όρο 10% στα μισθωτικά έσοδα του Ομίλου για τη χρήση 2011.

Την 31.12.2010, ο Όμιλος παρουσίασε ζημίες προ φόρων που ανέρχονται σε 322,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 94,6 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Οι ζημίες μετά από φόρους του Ομίλου για την χρήση 2010 ανήλθαν σε 274,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημίες μετά από φόρους ύψους 76,8 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση 2009.

Επενδυτικά Ακίνητα

Τα επενδυτικά ακίνητα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 829,5 εκατ. ευρώ από 1.128,3 εκατ. ευρώ και παρουσίασαν μείωση κατά 26,5% σε σύγκριση με τη χρήση 2009. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου ακινήτων με βάση τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς. Η έντονη επιδείνωση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα το 2010 άσκησε πίεση στις αξίες ακινήτων, ωστόσο τα μισθωτικά έσοδα του Ομίλου δεν επηρεάστηκαν σημαντικά το 2010 και το 2011 η μείωση των μισθωτικών εσόδων του χαρτοφυλακίου ακινήτων του Ομίλου αναμένεται να ανέλθει σε μόλις 10%. Το μισθωτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων της ΜΒΔΤ ωφελείται από το πλεονέκτημα ότι έχει πληρότητα πάνω από 90%, με μακροχρόνιες κλειστές συμβάσεις και αξιόπιστους μισθωτές.

Ο δανεισμός του Ομίλου, μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος, ανήλθε σε 749,5 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ το 2009 είχε ανέλθει σε 754,2 εκατ. ευρώ.

Προοπτικές και Στρατηγική

Το 2010 απετέλεσε μια χρονιά με ιδιαίτερες προκλήσεις για τον Όμιλο, λόγω της μεγάλης οικονομικής ύφεσης, που έπληξε και το χώρο του real estate. Παρά το γεγονός αυτό, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Ομίλου διατήρησε μια ιδιαίτερα υψηλή πληρότητα, η οποία ξεπερνάει το 90% κατά μέσο όρο και ανέρχεται σε σχεδόν 100% για το χαρτοφυλάκιο ακινήτων γραφειακών χώρων. Η επαναδιαπραγμάτευση μισθωμάτων οδήγησε σε μείωση της τάξης του 10% κατά μέσο όρο των ετήσιων μισθωτικών εσόδων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, ποσοστό που αγγίζει το χαμηλό του 10-15% που είχε ανακοινωθεί από τη Διοίκηση σε Δελτίο Τύπου για τα αποτελέσματα του Γ΄ Τριμήνου του 2010. Επιπρόσθετα, οι μειώσεις αυτές, στις περισσότερες περιπτώσεις, συνοδεύτηκαν από επέκταση της διάρκειας των μισθωτικών συμβάσεων, καθώς και από επαναδιατύπωση των όρων περί μη δυνατότητας καταγγελίας των συμβάσεων αυτών.

Τα παραπάνω αποδεικνύουν σαφέστατα την ποιότητα τόσο των επενδυτικών ακινήτων όσο και των μισθωτών του Ομίλου, οι περισσότεροι των οποίων είναι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.

Σε ό,τι αφορά το εμπορικό κέντρο στο Βοτανικό, το σχέδιο νόμου έχει πλέον προωθηθεί στη Βουλή, έχει περάσει όλα τα απαραίτητα στάδια και αναμένεται να ψηφιστεί εντός των προσεχών ημερών. Η παραπάνω εξέλιξη ουσιαστικά ‘ξεκλειδώνει’ την επανέναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του εμπορικού κέντρου της ΜΒΔΤ, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στους μισθωτές σε κατάσταση cold shell έξι μήνες μετά την έκδοση της νέας οικοδομικής αδείας.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More