ΑΑΔΕ: 25.500 φορολογικοί έλεγχοι το 2021

0 18

Τη διενέργεια 25.500 φορολογικών ελέγχων σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα προγραμματίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Συγκεκριμένα με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Γ. Πιτσιλή που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 30 Δεκεμβρίου 2020, προβλέπονται τα εξής:

1. Το έτος 2021 θα διενεργηθούν είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

2. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ελέγχων του προηγούμενου εδαφίου, θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

3. Πέραν του αριθμού των φορολογικών ελέγχων που ορίζονται στην παράγραφο 1 της παρούσας, το έτος 2021 θα διενεργηθούν από τις ως άνω ελεγκτικές υπηρεσίες δύο χιλιάδες πεντακόσιοι (2.500) έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More