fbpx

Attica Bank: 28 Απρίλη η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών

0 333

Σε ενημέρωση που εξέδωσε η Attica Bank, παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για τις εξελίξεις και την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων υπαναχώρησης. 

Ταυτόχρονα, ανακοινώνει ότι δίνει δικαίωμα σε όσους έχουν ήδη ασκήσει να δικαιώματά τους να υπαναχωρήσουν, αν το επιθυμούν, μέχρι την προσεχή Δευτέρα (24/4). Υπενθυμίζεται ότι η Δευτέρα είναι και η τελευταία ημέρα άσκησης του δικαιώματος προτίμησης.

Όπως τονίζεται, στις 28 Απριλίου θα γίνει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (η «Τράπεζα»), σε συνέχεια των από 16.03.2023 και 20.04.2023 ανακοινώσεών της, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Α. Κατά την από 30.12.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατά ποσό €1.753.136,55 (η «Αύξηση»), με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, με την έκδοση έως 35.062.731 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), με καταβολή μετρητών και τη διάθεση αυτών, με τιμή διάθεσης €13,50 ανά Νέα Μετοχή, μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας.

Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 3,51640385951927 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρείας. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών, ήτοι συνολικά €471.593.731,95, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

B. Από την 16.03.2023 η Τράπεζα έθεσε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το Ενημερωτικό Δελτίο αποτελούμενο από χωριστά έγγραφα, ήτοι: (α) το εγκριθέν στις 17 Νοεμβρίου 2022 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έγγραφο αναφοράς, όπως συμπληρώθηκε στις 16 Μαρτίου 2023 δυνάμει συμπληρώματος (το “Συμπλήρωμα”), (β) το περιληπτικό σημείωμα (το “Περιληπτικό Σημείωμα”) και (γ) το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου (το “Σημείωμα Εκδιδόμενου Τίτλου”), καθένα εκ των οποίων έχει εγκριθεί κατά την από 16.03.2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και, τα οποία συνιστούν από κοινού το Ενημερωτικό Δελτίο, κατά την έννοια των άρθρων 6 και 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») των Νέων Μετοχών.

Γ. Στις 20.04.2023 συνάφθηκε μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), της εταιρείας Thrivest Holding Ltd («Thrivest»), της Παγκρήτιας Τράπεζας Ανώνυμη Εταιρεία («Παγκρήτια») και της Τράπεζας επενδυτική συμφωνία (η «Συμφωνία») επί των εμπορικών όρων για συμμετοχή των ΤΧΣ, Thrivest και Παγκρήτιας στην Αύξηση και την επένδυσή τους στην Τράπεζα, για την οποία δημοσιεύτηκε η από 20.04.2023 ανακοίνωση της Τράπεζας. Σε συνέχεια των ανωτέρω, στις 20.04.2023 η Τράπεζα έθεσε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις 20.04.2023 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ε.Κ.») συμπλήρωμα (το «Συμπλήρωμα») του από 16.03.2023 ενημερωτικού δελτίου (το «Ενημερωτικό Δελτίο») για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»). Το Συμπλήρωμα περιλαμβάνει τα σημαντικά νέα στοιχεία σχετικά με τις πληροφορίες εντός του Ενημερωτικού Δελτίου που μπορούν να επηρεάσουν την εκτίμηση για τις Νέες Μετοχές που ανέκυψαν κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. του από 16.03.2023 Ενημερωτικού Δελτίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και τον ν. 4706/2020, όπως ισχύουν.

Η ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είναι η 30.03.2023, ενώ ως ημερομηνία λήξης της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης έχει οριστεί η Δευτέρα 24.04.2023.

Δ. Στο πλαίσιο της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και έχοντας ως γνώμονα την προστασία του επενδυτικού κοινού, την ασφάλεια των συναλλαγών και το συμφέρον της Τράπεζας ως εκδότριας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την παροχή σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 προς τους επενδυτές που έχουν ήδη ασκήσει δικαιώματα προτίμησης, του δικαιώματος ελεύθερης υπαναχώρησης από την εγγραφή τους για Νέες Μετοχές (το «Δικαίωμα Υπαναχώρησης») εντός της οριζόμενης προθεσμίας στο συμπλήρωμα, ήτοι από τις 21 Απριλίου 2023 έως και τις 24 Απριλίου 2023, ώρα Ελλάδος 15:00 μ.μ. (το «Δικαίωμα Υπαναχώρησης»).

Για την άσκηση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης κατά τα ανωτέρω οι επενδυτές θα πρέπει να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στους Συμμετέχοντες των Λογαριασμών Αξιογράφων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας), είτε να προσέρχονται απευθείας στα καταστήματα της Attica Bank, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και υπόκειται σε αλλαγές. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω εξέλιξη.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra