fbpx

Attica Bank: Ελεγχόμενες ζημιές

0 293

Το μετά φόρων αποτέλεσμα του ομίλου της Attica Bank για το εννιάμηνο του 2010 διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 3,9 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 8,9 εκατ. ευρώ στο εννιάμηνο του 2009.

Το μετά φόρων αποτέλεσμα του ομίλου της Attica Bank για το εννιάμηνο του 2010 διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 3,9 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 8,9 εκατ. ευρώ στο εννιάμηνο του 2009.

Εάν αφαιρεθούν η έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης και η ειδική μεταχείριση των παρακρατούμενων φόρων στα εισοδήματα από τόκους ομολόγων του έτους 2009, οι οποίες ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 5,2 εκατ. ευρώ, το αποτέλεσμα του Ομίλου διαμορφώνεται σε 1,3 εκατ. ευρώ κέρδη.

Οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους ανήλθαν σε 32,2 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά ποσοστό 37,0%.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του εννιαμήνου 2010 της Attica Bank, ο Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Ιωάννης Γαμβρίλης δήλωσε:

«Στόχος της Διοίκησης της Attica Bank είναι να θωρακίσει την τράπεζα έναντι της οικονομικής ύφεσης η οποία επιτείνεται από την οικονομική αβεβαιότητα σε διεθνές επίπεδο. Με γνώμονα την διατήρηση της σταθερότητας του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος και την ουσιαστική συμβολή στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, η Attica Bank εξακολουθεί να δίνει έμφαση στην διατήρηση των υγιών μεγεθών της και στην κεφαλαιακή της επάρκεια.

Η αύξηση των προβλέψεων κατά 37% σε ετήσια βάση για το 9μηνο του 2010, η διατήρηση υψηλών ποσοστών κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από προβλέψεις αλλά και η διαμόρφωση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ τα ελάχιστα όρια που τίθενται από τις εγχώριες και διεθνείς εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές, αποδεικνύουν την προσήλωση της Τράπεζας στους παραπάνω στόχους.

Παράλληλα, η Τράπεζα προετοιμάζεται ώστε να είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί δημιουργικά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που το οικονομικό περιβάλλον θα αναδείξει, μετασχηματιζόμενη σε μια εξειδικευμένη και ευέλικτη τράπεζα και εκμεταλευόμενη τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα που πρώτα και κύρια απορρέουν από τη συμμετοχή του ΕΤΑΑ στη μετοχική της σύνθεση.

Στα πλαίσια του μετασχηματισμού αυτού η Τράπεζα δημιουργεί δραστηριότητες σε τομείς της οικονομίας με θετικές προοπτικές. Προστατευμένη απέναντι στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον και κεφαλαιακά ισχυρή, η Attica Bank θέτει τα θεμέλια για μια υγιή, αυτόνομη και προσεκτικά σχεδιασμένη ανάπτυξη στο μέλλον.»

Αναλυτική παρουσίαση του εννεαμήνου 2010

Τα κέρδη προ φόρων για τον Όμιλο της Attica Bank στο εννιάμηνο του 2010 διαμορφώθηκαν σε 3,3 εκατ. ευρώ, έναντι 12,1 εκατ. ευρώ στο εννιάμηνο του 2009. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πτωτική τάση των εσόδων από προμήθειες ως αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης και της συρρίκνωσης των εργασιών πιστωτικής επέκτασης και στην σημαντική αύξηση των προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους.

Το μετά φόρων αποτέλεσμα για το εννιάμηνο του 2010 διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 3,9 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 8,9 εκατ. ευρώ στο εννιάμηνο του 2009.

Εάν αφαιρεθούν η έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης και η ειδική μεταχείριση των παρακρατούμενων φόρων στα εισοδήματα από τόκους ομολόγων του έτους 2009, οι οποίες ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 5,2 εκατ. ευρώ, το αποτέλεσμα του Ομίλου διαμορφώνεται σε 1,3 εκατ. ευρώ κέρδη.

– Τα κέρδη Προ Φόρων και Προ Προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 36,8 εκατ. ευρώ έναντι 35,5 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο 2009 αυξημένα κατά 3,5% περίπου.

– Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 4,8 δισ. ευρώ.

– Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 536,5 εκατ. ευρώ.

– Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>180 ημερών) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 30/9/2010 σε 8,25%.

Οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους ανήλθαν σε 32,2 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά ποσοστό 37,0% σε σχέση με το αντίστοιχο εννιάμηνο. Οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 184,0 εκατ. ευρώ περίπου. Οι προβλέψεις καλύπτουν το 56,3% των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Λαμβανομένων υπόψη των εξασφαλίσεων των δανείων, ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων υπερβαίνει κατά πολύ το 100%. Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (IFRS-7) από σωρευμένες προβλέψεις την 30/9/2010 διαμορφώθηκε σε 50% διατηρώντας σταθερή την πολιτική ενισχυμένων προβλέψεων των τελευταίων ετών.

Ο Όμιλος της Attica Bank διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια. Στο εννιάμηνο 2010 ο δείκτης Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε σε 19,3% ενώ ο δείκτης κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης Core Tier I ανήλθε σε 16,7%.

Ο Όμιλος λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική συγκυρία και το δυσμενές κλίμα που έχει δημιουργηθεί, συνέχισε την σταθερή πολιτική προβλέψεων των τελευταίων ετών στα πλαίσια της ενεργητικής διαχείρισης των κινδύνων, με τον δείκτη προβλέψεων προς μέσο όρο χορηγήσεων να διαμορφώνεται στις 119 μ.β. για το εννιάμηνο 2010.

Οι καθαροί τόκοι για τον Όμιλο ανήλθαν σε 89,4 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν αύξηση της τάξης του 15,1% έναντι του εννιαμήνου 2009.

Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 20,0 εκατ. ευρώ περίπου μειωμένα κατά 19% περίπου σε σχέση με το εννιάμηνο 2009.

Το σύνολο των εσόδων για τον Όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 114,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 4,7% έναντι του εννιαμήνου 2009.

Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων του Ομίλου προ προβλέψεων και αποσβέσεων διαμορφώθηκε σε 73,7 εκατ. ευρώ έναντι 69,8 εκατ. ευρώ το εννιαμήνου 2009.

Ιδιαίτερα πρέπει να τονισθεί ότι ο δείκτης λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων και αποσβέσεων προς λειτουργικά έσοδα διαμορφώνεται σε 65,4% και δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Επίσης πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η μείωση σε ποσοστό της τάξης του 8,5% που σημειώνουν τα λειτουργικά έξοδα κατά το γ’ τρίμηνο του 2010 (1/7/-30/09/2010) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009, γεγονός που αποτυπώνει την προσήλωση στην πολιτική συγκράτησης του λειτουργικού κόστους.

Στην τρέχουσα περίοδο ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών της εντεινόμενης οικονομικής ύφεσης.

Η αποτελεσματική διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου, η διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, η διατήρηση υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, και ο έλεγχος του λειτουργικού κόστους είναι οι τομείς οι που αποτελούν άμεση προτεραιότητα για την Τράπεζα. Η αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων που παρουσιάζονται στους τομείς αυτούς, θέτει τις βάσεις για την μελλοντική αυτόνομη ανάπτυξη της Attica Bank.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More