fbpx

ΕΚΤΕΡ: Μέρισμα €0,114/μετοχή

0

Αποφασίστηκε η διάσπαση του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας (stock split), με αναλογία δύο νέες μετοχές σε αντικατάσταση μίας παλαιάς, μέσω ταυτόχρονης μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας μετοχής από 0,52 ευρώ σε 0,26 ευρώ και χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018, έχουν ως ακολούθως:

Θέμα 1ο : Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες (Εταιρικές και Ενοποιημένες) Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2023, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2ο : Εγκρίθηκε η διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρείας και η καταβολή μερίσματος χρήσης 2023 (μικτού) ποσού δώδεκα λεπτών του ευρώ (€0,12) ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου, ποσοστού 5%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε ποσό έντεκα λεπτών και τεσσάρων χιλιοστών του ευρώ (€0,114).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων μετόχων εγγεγραμμένων στο Σ.Α.Τ. (record date) και έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2023 ως ακολούθως : Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024, ημερομηνία αρχείου δικαιούχων (record date) Τρίτη 9 Ιουλίου 2024 και ημερομηνία έναρξης πληρωμής Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024. Η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2023 θα πραγματοποιηθεί μέσω της Πληρώτριας Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.. Με επόμενη ανακοίνωση η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις λεπτομέρειες καταβολής του μερίσματος χρήσης 2023. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης και θα εκδοθεί χωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία διανομής του μερίσματος.

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε η καταβολή των καθαρών, μετά από φόρους, αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2023, όπως εμφανίζονται στις κατά τα ανωτέρω εγκριθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και την Έκθεση Αποδοχών και προεγκρίθηκε η καταβολή καθαρών μετά από φόρους αμοιβών και πάσης φύσεως αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2024 μέχρι ποσού 120.000,00€.

Περαιτέρω, έπειτα από πρόταση του Προέδρου προς τη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η καταβολή πρόσθετων αμοιβών ύψους 437.000,00€ ευρώ στα εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. από τα Αποτελέσματα Χρήσης 2023.

Θέμα 4ο: Ψηφίστηκε η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Εκθέσεως έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών όπως ορίζει ο νόμος.

Θέμα 5ο: Υποβλήθηκε στη συνέλευση η Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα χρήσης 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017. Σημειώνεται ότι το παρόν θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.

Θέμα 6ο: Υποβλήθηκαν στη συνέλευση η Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020. Σημειώνεται ότι το παρόν θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Θέμα 7ο : Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 καθώς και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για τη χρήση 2023.

Θέμα 8ο: Εγκρίθηκε νέα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Η εγκριθείσα Πολιτική Αποδοχών συνιστά διατήρηση της τρέχουσας Πολιτικής, με ορίζοντα τετραετούς διάρκειας, με κατάργηση των ορίων που είχαν τεθεί ως προς το ύψος των σταθερών και μεταβλητών αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών, ώστε να καταλείπεται ευρύτερο πεδίο στην Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της εταιρείας για τον καθορισμό των εν λόγω αμοιβών, υπό τους όρους της Πολιτικής Αποδοχών και υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 9ο: Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 15.2 του Καταστατικού της Εταιρείας για λόγους πληρότητας και συμμόρφωσης προς τη διάταξη του άρθρου 160 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Θέμα 10ο : Αποφασίστηκε η διάσπαση του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας (stock split), με αναλογία δύο (2) νέες μετοχές σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς, μέσω ταυτόχρονης μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας μετοχής από 0,52 ευρώ σε 0,26 ευρώ και χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Τέλος εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Θέμα 11ο : Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2024, η εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ 173 και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός της αμοιβής τους.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra