fbpx

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Πτώση κατέγραψαν τα EBITDA στο εννεάμηνο (18,7 εκατ.)

0 89

Η εταιρεία ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πορεία των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών του ομίλου κατά την διάρκεια του 3ου τριμήνου του 2022 και την εξέλιξη της οικονομικής του δραστηριότητας.

Ειδικότερα:

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου κατά το 3ο τρίμηνο της χρήσης σημείωσε πτώση 2% και ανήλθε σε € 37,7 εκ. έναντι € 38,6 το 3ο τρίμηνο του 2021, ενώ σε σύνολο εννεάμηνου οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε € 136,6 εκ. έναντι € 116,9 εκ. στο 9μηνο του 2021 σημειώνοντας άνοδο 17% .

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) στο 3ο τρίμηνο, υποχώρησαν και ανήλθαν σε € 3,5 εκ. έναντι € 5,5 εκ. στο 3ο τρίμηνο του 2021, ενώ στο 9μηνο παρουσίασαν επίσης πτώση και διαμορφώθηκαν σε € 18,7 εκ. έναντι € 19,8 εκ. στην αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ανάλογη πορεία σημείωσαν στο 3ο τρίμηνο του 2022 τα ενοποιημένα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (EBIT) και διαμορφώθηκαν σε € 2,9 εκ. έναντι € 4,8 εκ. στο 3ο τρίμηνο του 2021, ενώ στο εννεάμηνο διαμορφώθηκαν σε € 16,8 εκ. έναντι € 17,8 εκ. στο αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021.

Κατά την διάρκεια του 3ου τρίμηνου του 2022 δεν προέκυψε σημαντική μεταβολή στη δανειακή θέση, την κεφαλαιακή διάρθρωση ή στα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου σε σχέση με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση του 2022.

Αναφορικά με τις επιπτώσεις του πολέμου στην αγορά των χαλυβουργικών προϊόντων, η κατακόρυφη αύξηση του κό-στους ενέργειας και η έλλειψη παραδόσεων χαλυβουργικών προϊόντων που παρατηρήθηκε στην αγορά από τις χώρες αυτές, οδήγησε σε σημαντική άνοδο του κόστους εμπορευμάτων και Ά υλών η οποία κορυφώθηκε στα μέσα περίπου του 2ου τριμήνου. Η αύξηση ωστόσο του κόστους σε σημαντικούς κλάδους απορρόφησης χαλυβουργικών προϊόντων και κυρίως αυτούς των κατασκευών και της βιομηχανικής παραγωγής σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους δανει-σμού, επιβράδυνε τον ρυθμό ζήτησης και κατανάλωσης χαλυβουργικών ειδών και οδήγησε σε μείωση των τιμών των Ά υλών, αντανακλώντας την διστακτικότητα των τελικών χρηστών στην απορρόφηση μεγαλύτερων αυξήσεων κόστους. Στο πλαίσιο αυτό η ζήτηση στον χαλυβουργικό τομέα του ομίλου σημείωσε μικρή κάμψη, ενώ η περαιτέρω μείωση των τιμών των Ά υλών διεθνώς και κατά το 3ο τρίμηνο επηρέασε πτωτικά τις τιμές πώλησης περιορίζοντας τα περιθώρια κερδοφορίας του ομίλου.

Στο τρέχον 4ο τρίμηνο του έτους δεν αναμένονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις, με κύριο χαρακτηριστικό αυτού την σταθεροποίηση της ζήτησης και το αυξημένο κόστος λειτουργίας οδηγούμενο κυρίως από την αύξηση του κόστους μεταφορών, ενέργειας και βασικών Ά υλών παραγωγής. Επιπλέον η αύξηση του επιτοκίου αναφοράς Euribor από την ΕΚΤ θα επιβαρύνει επιπλέον το κόστος δανεισμού και συνεπώς τα αποτελέσματα χρήσης παρά την σημαντική μείωση του περιθωρίου δανεισμού. Σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα του ομίλου για το σύνολο της χρήσης δεν αναμένεται να παρουσιάσουν απόκλιση από τις εκτιμήσεις της διοίκησης ενώ κρίνονται ικανοποιητικά εν μέσω δυσμενών συνθηκών στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Για το 2023 η διοίκηση του ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για χαμηλότερη αύξηση του ΑΕΠ, τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις καθώς και την έντονη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές. Η προοπτική ωστόσο απορρόφησης πόρων περίπου 31 δις € του ΤΑΑ μέσα στα επόμενα χρόνια, η ανάγκη για επιτάχυνση της διαδικασίας ενεργειακής μετάβασης και ταχύτερης επέκτασης των ΑΠΕ, τα δρομολογούμενα έργα υποδομών και ιδιωτικών επενδύσεων σε τομείς όπως ενδεικτικά το real estate, ο τουρισμός και τα logistics, αναμένεται να διατηρήσουν τις θετικές προοπτικές του χαλυβουργικού κλάδου. Στο πλαίσιο αυτή η διοίκηση του ομίλου λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, την διατήρηση της θέσης του στην ελληνική αγορά και την περαιτέρω επέκταση του μέσω νέων προϊόντων σε όλες τις αγορές που δρα-στηριοποιείται.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More