fbpx

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Πράσινο φως για την απόσχιση του κλάδου των ΑΠΕ

0 95

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29ης Νοεμβρίου και τις αποφάσεις που πήρε γνωστοποίησε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.3556/2007 και το άρθρο 4.1.3.3 παρ.1 και 2 του Κανονισμού του Χ.Α., τα ακόλουθα:

Την 29η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με ηλεκτρονικά μέσα, και έγινε συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συμμετείχαν 51 μέτοχοι που εκπροσωπούν 301.723.199 κοινές ονομαστικές μετοχές (και 301.723.199 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 348.192.005 κοινών ονομαστικών μετοχών (και 348.192.005 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 86,65% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Νοεμβρίου 2022, αποφάσισε τα κάτωθι:

(α) όλες τις διενεργηθείσες νομικές ενέργειες και υλικές πράξεις σχετικά με την διάσπαση της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας («Κλάδος»), με σύσταση νέας εταιρείας («Επωφελούμενη»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 παράγραφος 3 και 59 έως και 74 του ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του Ν.Δ. 1297/1972, όπως ισχύουν και εφαρμόζονται στην υπό κρίση απόσχιση,

(β) την Λογιστική Κατάσταση Απόσχισης με ημερομηνία 31.12.2021, μετά της σχετικής απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου, η οποία πραγματοποιήθηκε για τον σκοπό αυτόν,

(γ) την από 22.10.2022 Έκθεση Αποτίμησης, η οποία καταρτίστηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές κ. Δημήτρη Δουβρή (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 33921) και κ. Στέργιο Ντέτσικα (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 41961) της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», και την προσδιορισθείσα βάσει αυτής λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου,

(δ) τους όρους της διάσπασης της Εταιρείας δι’ απόσχισης του Κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 παράγραφος 3 και 59 έως και 74 του ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του Ν.Δ. 1297/1972, όπως ισχύουν και εφαρμόζονται στην υπό κρίση απόσχιση, οι οποίοι περιέχονται στο Σχέδιο Διάσπασης, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 23.10.2022 απόφαση του, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας την 24.10.2022 και δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 25.10.2022,

(ε) την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Επωφελούμενης Εταιρείας, του οποίου η θητεία θα είναι πενταετής με δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης της μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, το οποίο θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη, ήτοι:

1. Ευθύμιο ΜΠΟΥΛΟΥΤΑ του Θεόδωρου και της Αργυρής Μπουλούτα,

2. Κωνσταντίνο ΤΟΥΜΠΟΥΡΟ του Πανταζή και της Καλλιρρόης Τούμπουρου,

3. Παναγιώτη ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ του Όθωνος και της Άλκηστις Κυριακοπούλου, ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

4. Γεώργιο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ του Ελευθερίου και της Περσεφόνης Τριανταφύλλου,

5. Αφροδίτη ΑΒΡΑΜΕΑ του Σπυρίδωνος και της Βασιλικής Τυροβόλα και

6. Δημοσθένη ΡΕΒΕΛΑ του Ιωάννη και της Αναστασίας Ρέβελα.

(στ) τον διορισμό της εταιρείας με την επωνυμία με την επωνυμία Πράις Γουότερ Χάουζ Κούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία (Price Water House Coopers ), με ΑΜ. Σ.Ο.ΕΛ. 113, ως τακτικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Επωφελούμενης, για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την πρώτη εταιρική χρήση,

(ζ) την έγκριση του Καταστατικού της Επωφελούμενης Εταιρείας και

(η) την παροχή εξουσιοδοτήσεων προς τους Ευθύμιο Μπουλούτα του Θεόδωρου, Αφροδίτη Αβραμέα του Σπυρίδωνος, Δημοσθένη Ρέβελα του Ιωάννη και Βασιλική Νιάτσου του Παναγιώτη, κατοίκους Κηφισιάς, Ερμού 25, όπως, ενεργώντας έκαστος χωριστά, προβούν στην υπογραφή της οριστικής συμβολαιογραφικής πράξης διάσπασης του Κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας, κατ’ εφαρμογή του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018 και του Ν.Δ.1297/1972 ως ισχύουν, συμπεριλαμβανομένου και του καταστατικού της «Επωφελούμενης εταιρείας», που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, υπό τους βασικούς όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διάσπασης, ως και υπό οιουσδήποτε άλλους όρους και συμφωνίες κριθούν αναγκαίοι κατά την κρίση του εντολοδόχου, ως και κάθε συμπληρωματική, παρακολουθηματική, τροποποιητική ή πρόσθετη πράξη αυτής, καθώς οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, εξουσιοδότηση, αίτηση ή δήλωση απαιτηθεί ή κριθεί απαραίτητο, στο πλαίσιο των ως άνω αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και του Νόμου.

Τέλος επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει από τις ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της Διασπώμενης για τη χρήση που έληξε την 31.12.2021, ο Κλάδος αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 30% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του ομίλου εταιρειών της Διασπώμενης.

Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η έκδοση πληροφοριακού σημειώματος σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, και την κείμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Θέμα 2ο: Διάφορες Ανακοινώσεις

Δεν έγιναν ανακοινώσεις.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More