fbpx

Εθνική Τράπεζα: Κέρδη 1,1 δισ. ευρώ για το 2022

¢ðïøç õðïêáôáóôÞìáôïò ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò, ôçí ÔåôÜñôç 8 ÓåðôÝìâñç 2010. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ
0 107

Ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ τα κέρδη της Εθνικής Τράπεζας για το 2022.

Ανήλθαν στα €1,12 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 29% ετησίως, συμπεριλαμβανομένων των κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις, καθώς και του κέρδους από την πώληση του 51% της NBG Pay.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More