fbpx

Eurobank: Στο 5,1% τα NPEs, διπλάσια EBITDA (335 εκατ.) στο α’ τρίμηνο

1 135

Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2023

 • Καθαρά κέρδη ανά μετοχή €6 σεντς το Α΄ τρίμηνο 2023
 • Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων2 15,8%
 • Ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή αυξημένα κατά 22,8% σε ετήσια βάση σε €1,78
 • 31% των καθαρών κερδών2προέρχεται από τις διεθνείς δραστηριότητες
 • Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) 18,4%3, Δείκτης FL CET1 15,5%3, αυξημένοι κατά 190 μ.β. σε ετήσια βάση
 • Δείκτης NPEs 5,1% – Δείκτης προβλέψεων προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 76,0%
 • Δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις 72,9%, δείκτης κάλυψης ρευστότητας 167,5%
 • Η επαναγορά ιδίων μετοχών εξελίσσεται με βάση τον προγραμματισμ

1 Οι δραστηριότητες στη Σερβία λογίζονται ως περουσιακό στοιχείο προς πώληση από το Α΄ τρίμηνο του 2023. Τα στοιχεία των αποτελεσμάτων χρήσης και ισολογισμού του 2022 έχουν αναπροσαρμοστεί ανάλογα.

2 Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη.

3 Pro-forma για τις συναλλαγές M&A που έχουν ανακοινωθεί (πώληση δραστηριοτήτων στη Σερβία, εξαγορά της BNP Βουλγαρίας και αύξηση της συμμετοχής στην Ελληνική Τράπεζα), τις τιτλοποιήσεις Solar και Wave 4 και την επαναγορά 1,4% κοινών μετοχών. Περιλαμβανομένων των κερδών της χρήσης που τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

«Μέσα σε ένα θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον τόσο στην Ελλάδα όσο και τις άλλες κύριες αγορές μας, η Eurobank κατέγραψε άλλο ένα τρίμηνο ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων. Η ενσώματη αξία (Tangible Book Value) ανά μετοχή αυξήθηκε κατά 23% σε ετήσια βάση, στο €1,78. Η αύξηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων καθώς και των εσόδων από προμήθειες ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις. Το ένα τρίτο των συνολικών κερδών προήλθε από τις διεθνείς δραστηριότητες, με ισχυρές επιδόσεις στην Κύπρο και τη Βουλγαρία. Παρότι τα έκτακτα έσοδα ήταν σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 6 σεντς, υπερβαίνοντας την εκτίμησή μας. Οι επιδόσεις μας έχουν οδηγήσει σε ένα ισχυρό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, στο 18,4%, έχοντας συνυπολογίσει τις στρατηγικές ενέργειες που έχουμε ανακοινώσει και την επαναγορά του 1,4% των μετοχών της τράπεζας.

Οι προοπτικές στις κύριες αγορές μας παραμένουν θετικές. Στην Ελλάδα η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να υπερβεί το 2,5%, σημαντικά υψηλότερη από το μέσο όρο της ευρωζώνης. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια και το FDI θα εξακολουθήσουν να στηρίζουν μια αναπτυξιακή πορεία βασισμένη στις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Η Ελλάδα απέχει ένα βήμα από την επενδυτική βαθμίδα και η αναβάθμισή της αναμένεται τους επόμενους μήνες.

Συνολικά, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2023 αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα του επιχειρηματικού μας μοντέλου που στηρίζεται στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων. Στην Ελλάδα οι νέες εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν σε €2,9δις και αναμένουμε η τάση αυτή να συνεχιστεί με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, καθώς αναμένεται περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων του ευρώ, εστιάζουμε και στην ποιότητα του ενεργητικού. Ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας που ικανοποιούν τα κριτήρια να αξιοποιήσουν πλήρως το πρόγραμμα υποστήριξης των ευάλωτων δανειοληπτών. Παράλληλα, ενεργώντας προληπτικά, πήραμε την απόφαση να παγώσουμε το επιτόκιο βάσης για τα ενήμερα στεγαστικά δάνεια για 12 μήνες.

Λάβαμε την επίσημη έγκριση του SSM για την υποβολή αιτήματος επαναγοράς του 1,4% των μετοχών της Eurobank και προχωράμε στα επόμενα βήματα. Η κίνηση αυτή είναι η πρώτη του προγράμματος ανταμοιβής των μετόχων μας, το οποίο έχουμε ανακοινώσει και αποτελεί για εμάς στρατηγική προτεραιότητα.»

Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος 

  Ανάλυση Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου 20234

Οι επιδόσεις της Eurobank το Α΄ τρίμηνο 2023 ήταν ιδιαίτερα θετικές.

Πιο αναλυτικά:

 • καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 55,6% έναντι του Α΄ τριμήνου 2022 και διαμορφώθηκαν σε €503εκ. λόγω της αύξησης των επιτοκίων, των νέων χορηγήσεων, των επιτοκιακών εσόδων από ομόλογα και παράγωγα προϊόντα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ενισχύθηκε κατά 81 μονάδες βάσης την αντίστοιχη περίοδο και ανήλθε σε 2,53%.

 

 • Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 9,5% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €129εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, αντιστοιχώντας σε 65 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το Α΄ τρίμηνο 2023.

 

 • Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 43,2% έναντι του περυσινού Α΄ τριμήνου σε €632εκ. Παρά ταύτα, τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν σε €620εκ. το Α΄ τρίμηνο 2023, από €681εκ. ένα χρόνο πριν, λόγω των μη επαναλαμβανόμενων χρηματοοικονομικών εσόδων από παράγωγα του 2022.

 

 • Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 7,4% στα €222εκ., κυρίως λόγω των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας, των πληθωριστικών πιέσεων και των επενδύσεων σε τεχνολογία και πληροφοριακά συστήματα. Ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων μειώθηκε σε 35,1% το Α΄ τρίμηνο 2023 , από 46,7% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, με το δείκτη κόστουςεσόδων να παραμένει σημαντικά χαμηλότερα του 40% σε 35,7%.

 

 • Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 74,6% στα €410εκ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 16,1% σε €398εκ.

 

 • Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά 27,1% έναντι του Α΄ τριμήνου 2022 σε €75εκ. και αντιστοιχούσαν σε 75 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

 

 • Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση από €176εκ. σε €335εκ. το Α΄ τρίμηνο 2023.

 

 • Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €328εκ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €255εκ. το Α΄ τρίμηνο 2023. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,06 και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων5 ανήλθε σε 15,8% το Α΄ τρίμηνο 2023. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €237εκ., έναντι €270εκ. το Α΄ τρίμηνο 2022 και περιλαμβάνουν €15εκ. ζημιές από τις δραστηριότητες στη Σερβία το Α΄ τρίμηνο 2023, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί ως μη συνεχιζόμενες.

 

 • Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε €79εκ. το Α΄ τρίμηνο 2023, από €44εκ. το Α΄ τρίμηνο 2022. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 70,7% και ανήλθαν σε €106εκ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 73,3% σε €95εκ. το Α΄ τρίμηνο 2023. Το 51% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών προήλθε από τις δραστηριότητες στην Κύπρο (προσαρμοσμένα κέρδη €40εκ.) και  το 42% από αυτές στην  Βουλγαρία (προσαρμοσμένα κέρδη €34εκ).

4 Οι δραστηριότητες στη Σερβία λογίζονται ως περουσιακό στοιχείο προς πώληση από το Α΄ τρίμηνο του 2023. Τα στοιχεία των αποτελεσμάτων χρήσης και ισολογισμού του 2022 έχουν αναπροσαρμοστεί ανάλογα.

5 Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη.

 • Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε 5,1% το Α΄ τρίμηνο 2023, από 6,7% το Α΄ τρίμηνο 2022 και 5,2% στο τέλος της περυσινής χρονιάς. Ο σχηματισμός νέων NPEs ήταν οριακά θετικός κατά €7εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023. Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €0,5δισ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €2,1δισ. ή €0,5δισ. μετά από προβλέψεις. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε σημαντικά, από 71,9% το Α΄ τρίμηνο 2022 σε 76,0% το αντίστοιχο φετινό Α΄ τρίμηνο.

 

 • Στο τέλος Μαρτίου 2023, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκε σε 18,4%6 και ο δείκτης FL CET1 σε 15,5%6 και ήταν αυξημένοι κατά 190 μονάδες βάσης έναντι του Α΄ τριμήνου 2022

 

 • Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,78 και ήταν αυξημένα κατά 22,8% σε ετήσια βάση.

 

 • To σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε σε €81,9δισ. στο τέλος του Α΄ τριμήνου 2023.

 

 • Τα ενήμερα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €0,3δισ. το Α΄ τρίμηνο 2023. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €41,7δισ. στο τέλος Μαρτίου, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής και μέσης διαβάθμισης ύψους €4,7δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε €24,2δισ., τα στεγαστικά σε €10,0δισ. και τα καταναλωτικά σε €2,8δισ.

 

 • Οι καταθέσεις πελατών μειώθηκαν κατά €0,5δισ. το Α΄ τρίμηνο 2023 σε €55,1δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 72,9% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 167,5% στο τέλος του Α΄ τριμήνου Τα υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε €16,2δισ. την ανωτέρω περίοδο. Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε κατά €3,3δισ. σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο 2022 σε €8,3δισ. στο τέλος Μαρτίου 2023.

6 Pro-forma για τις συναλλαγές M&A που έχουν ανακοινωθεί (πώληση δραστηριοτήτων στη Σερβία, εξαγορά της BNP Βουλγαρίας και αύξηση της συμμετοχής στην Ελληνική Τράπεζα), τις τιτλοποιήσεις Solar και Wave 4 και την επαναγορά 1,4% κοινών μετοχών. Περιλαμβανομένων των κερδών της χρήσης που τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη

(€εκ.)

 

(€εκ.)

Οργανικά Λειτουργικά Κέρδη

(€εκ.)

Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων5 (%)

 

(€εκ.)

Δείκτης NPEs

(%)

 

(€εκ.)

 

Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας6

(%)

 

(€εκ.)

Δείκτης Κάλυψης NPEs

(%)

 

(€εκ.)

 

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη4 Α΄ Τρίμηνο 2023 Α΄ Τρίμηνο 2022 Μεταβολή
Καθαρά Έσοδα από Τόκους €503εκ. €323εκ. 55,6%
Καθαρά Έσοδα Προμηθειών €129εκ. €118εκ. 9,5%
Λειτουργικά Έσοδα €620εκ. €681εκ. -9,0%
Λειτουργικά Έξοδα €222εκ. €206εκ. 7,4%
Οργανικά Κέρδη προ Προβλέψεων €410εκ. €235εκ. 74,6%
Κέρδη προ Προβλέψεων €398εκ. €475εκ. -16,1%
Προβλέψεις

Πιστωτικών Κινδύνων

€75εκ. €59εκ. 27,1%
Οργανικά Λειτουργικά Κέρδη προ φόρων €335εκ. €176εκ. 90,6%
Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη €255εκ. €302εκ. -15,6%
Καθαρά Κέρδη μετά φόρων €237εκ. €270εκ. -12,3%

 

Στοιχεία Ισολογισμού4 Α΄ Τρίμηνο 2023 Α΄ Τρίμηνο 2022
Καταναλωτικά Δάνεια €2.803εκ. €2.685εκ.
Στεγαστικά Δάνεια €10.015εκ. €9.925εκ.
Δάνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις €3.716εκ. €3.648εκ.
Δάνεια προς Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις €20.471εκ. €18.297εκ.
Ομόλογα Υψηλής & Μέσης Διαβάθμισης €4.739εκ. €5.054εκ.
Σύνολο Χορηγήσεων (προ προβλέψεων) €41.702εκ. €39.630εκ.
Σύνολο Καταθέσεων €55.092εκ. €50.984εκ.
Σύνολο Ενεργητικού €81.877εκ. €77.221εκ.

 

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες4 Α΄ Τρίμηνο 2023 Α΄ Τρίμηνο 2022
Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου 2,53% 1,72%
Δείκτης Κόστους προς Έσοδα 35,7% 30,3%
Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) 5,1% 6,7%
Σωρευτικές Προβλέψεις προς μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα 76,0% 71,9%
Προβλέψεις προς Δάνεια 0,75% 0,63%
Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων 15,8%5 11,4%5
Κέρδη ανά Μετοχή €0,06 €0,07
Κεφάλαια Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET1) 15,5%6 14,0%
Συνολική Κεφαλαιακή Επάρκεια (CAD) 18,4%6 16,5%

 

Ορολογία – Ορισμός Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης της Απόδοσης (ΕΔΜΑ) και λοιπών χρηματοοικονομικών δεικτών

 

 • Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων: Ο λόγος των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών προς την Ενσώματη Λογιστική Αξία (Tangible Book Value).
 • Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (Basic Earnings per share – EPS): Ο λόγος των καθαρών κερδών που αναλογούν στους κατόχους κοινών μετοχών προς το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου, εξαιρώντας το μέσο αριθμό ιδίων μετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου.
 • Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις: Ο λόγος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) προς τις υποχρεώσεις προς πελάτες στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.
 • Δείκτης Εσόδων από αμοιβές και προμήθειες προς σύνολο ενεργητικού: Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες και των εσόδων από μη τραπεζικές υπηρεσίες της υπό εξέταση περιόδου προς το μέσο υπόλοιπο του συνόλου ενεργητικού των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (ο αριθμητικός μέσος όρος του συνόλου ενεργητικού, εξαιρουμένων των στοιχείων ενεργητικού από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου, στο τέλος των ενδιάμεσων τριμήνων και στο τέλος της προηγούμενης περιόδου).
 • Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs): Ο λόγος των συσσωρευμένων προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες και των προβλέψεων για δεσμεύσεις που σχετίζονται με το πιστωτικό κίνδυνο (στοιχεία εκτός ισολογισμού), προς το σύνολο των NPE, στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.
 • Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας: Το συνολικό ποσό των υψηλής ποιότητας άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού ως προς τις καθαρές εκροές ρευστότητας για μια περίοδο ακραίων συνθηκών 30 ημερών.
 • Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1): Ο λόγος των εποπτικών κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας 1, όπως ορίζονται με τους κανονισμούς (EE) Αρ.575/2013 όπως ισχύει, με την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την υπό εξέταση περίοδο, προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού (Risk Weighted Assets – RWA).
 • Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Πλήρης εφαρμογή): Ο λόγος των εποπτικών κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, όπως ορίζονται από τον κανονισμό (EE) Αρ.575/2013 όπως ισχύει, χωρίς την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού (RWA).
 • Δείκτης Κόστους προς Έσοδα: Ο λόγος των λειτουργικών εξόδων προς τα λειτουργικά έσοδα.
 • Δείκτης Κόστους προς Οργανικά Έσοδα: Ο λόγος των λειτουργικών εξόδων προς τα οργανικά λειτουργικά έσοδα. Τα οργανικά λειτουργικά έσοδα είναι το σύνολο των καθαρών εσόδων από τόκους, των καθαρών εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες και των εσόδων από μη τραπεζικές υπηρεσίες.
 • Δείκτης NPEs: Ο λόγος των NPEs προς το σύνολο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες (προ προβλέψεων), που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.
 • Δείκτης Προβλέψεων (ζημιές) προς το μέσο υπόλοιπο δανείων (μετά από προβλέψεις) – Κόστος Κινδύνου: Ο λόγος των προβλέψεων (ζημιών) για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις της υπό εξέταση περιόδου σε ετησιοποιημένη βάση, προς το μέσο υπόλοιπο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) (ο αριθμητικός μέσος όρος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες στο αποσβέσιμο κόστος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς πώληση, στην αρχή και στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου, καθώς επίσης και στο τέλος των ενδιάμεσων τριμήνων).
 • Ενσώματη Λογιστική Αξία (Tangible Book Value): Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων που αναλογούν στους μετόχους εξαιρουμένων των προνομιούχων μετοχών, των προνομιούχων τίτλων, δικαιωμάτων τρίτων και άυλων πάγιων στοιχείων.
 • Ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή (Tangible Book Value/Share): Ο λόγος της ενσώματης λογιστικής αξίας προς τον αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος της περιόδου, εξαιρώντας τον αριθμό των ιδίων μετοχών.
 • Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες: Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες και των εσόδων από μη τραπεζικές υπηρεσίες της υπό εξέταση περιόδου.
 • Έσοδα από εμπορικές και λοιπές δραστηριότητες: Το σύνολο των εσόδων από αποτελέσματα χαρτοφυλακίου συναλλαγών, αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους και λοιπά έσοδα/(έξοδα) της υπό εξέταση περιόδου.
 • Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (NIM): Ο λόγος των καθαρών εσόδων από τόκους σε ετησιοποιημένη βάση, προς το μέσο υπόλοιπο του συνόλου ενεργητικού των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (ο αριθμητικός μέσος όρος του συνόλου ενεργητικού, εξαιρουμένων των στοιχείων ενεργητικού από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, στην αρχή και στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου καθώς επίσης και στο τέλος των ενδιάμεσων τριμήνων ).
 • Κέρδη προ προβλέψεων (PPI): Λειτουργικά κέρδη προ απομειώσεων, προβλέψεων και εξόδων αναδιάρθρωσης όπως γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της υπό εξέταση περιόδου.
 • Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs): Σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) – European Banking Authority (EBA) – στα NPEs περιλαμβάνονται δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες αβέβαιης είσπραξης, δηλαδή δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες τα οποία θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα, παρόλο που είτε είναι ενήμερα, είτε είναι σε καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για δυσκολίες πλήρους αποπληρωμής χωρίς τη ρευστοποίηση της εξασφάλισης. Τα NPEs, όπως αναφέρονται στο παρόν, αφορούν τα δάνεια (προ προβλέψεων) που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος, εκτός εκείνων που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς πώληση.
 • NPEs (σχηματισμός): Καθαρή αύξηση/μείωση των NPEs της υπό εξέταση περιόδου εξαιρουμένης της επίπτωσης των διαγραφών, των πωλήσεων και λοιπών μεταβολών.
 • Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων (Core PPI): Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τόκους, των καθαρών εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες και των εσόδων από μη τραπεζικές υπηρεσίες αφαιρουμένων των λειτουργικών εξόδων της υπό εξέταση περιόδου.
 • Οργανικά λειτουργικά κέρδη: Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αφαιρουμένων των προβλέψεων (ζημιών) για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις της υπό εξέταση περιόδου.
 • Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη: Τα καθαρά κέρδη/ζημιές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εξαιρουμένων των εξόδων αναδιάρθρωσης, της ζημιάς απομείωσης υπεραξίας, των κερδών/ζημιών που σχετίζονται με το σχέδιο μετασχηματισμού και των αναπροσαρμογών φόρου εισοδήματος.
 • Συνολικός δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital Adequacy ratio): Ο λόγος των συνολικών εποπτικών κεφαλαίων, όπως ορίζονται με τον κανονισμό (EE) Αρ.575/2013 όπως ισχύει, με την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την υπό εξέταση περίοδο, προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού (Risk Weighted Assets – RWA). Το σταθμισμένο ενεργητικό είναι το σύνολο του ενεργητικού και των στοιχείων εκτός ισολογισμού του Ομίλου, σταθμισμένα με βάση τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό.

 

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra