fbpx

ΕΥΔΑΠ: 72% η αύξηση της καθαρής κερδοφορίας της (upd)

0 193

Ένα πρώτο εξάμηνο του οποίου τα αποτελέσματα φέρνουν χαμόγελα, είναι το πρώτο εξάμηνο του 2022, με την ΕΥΔΑΠ να καταγράφει καθαρά κέρδη 16,7 εκατομμύρια ευρώ από 9,7 εκατομμύρια ευρώ το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο του περασμένου έτους.

Η αύξηση αυτή των κερδών μετά από φόρους αγγίζει το 72% και σε συνδυασμό με την απορρόφηση των κραδασμών από την υγειονομική κρίση, αλλά και τις επιπτώσεις από τον πόλεμο που έχει εδώ και μήνες ξεσπάσει στην Ουκρανία μετά την Ρωσική εισβολή, επιτρέπουν στην Διοίκηση Σαχίνη να ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον.

Στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους η ΕΥΔΑΠ λειτούργησε με τους όρους που ορίζει η νέα σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις δυσμενείς καταστάσεις που δημιουργήθηκαν από την γεωπολιτική και ενεργειακή κρίση. Η Εταιρεία επιτάχυνε το επενδυτικό της πρόγραμμα, προχωρώντας ταυτόχρονα τα έργα μετασχηματισμού της με στόχο την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση. Η συνολική κατανάλωση στο πρώτο εξάμηνο του 2022 παρουσίασε μια μείωση κατά -2,2% έναντι του αντίστοιχου περσινού πρώτου εξαμήνου του 2021, μια μείωση η οποία είναι μέσα στα όρια των αυξομειώσεων που παρατηρούνται διαχρονικά στο κομμάτι της κατανάλωσης.
Αντίθετα η τιμολογημένη κατανάλωση σημείωσε αύξηση της τάξεως του 21,7%, κυρίως λόγω της σταδιακής εξομάλυνσης της έκδοσης και διανομής λογαριασμών υδροληψίας.

Αυξημένος ο κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 5% ή +7,8 εκατομμυρίων ευρώ και διαμορφώθηκε στα 163,9 εκατομμύρια ευρώ από 156 εκατομμύρια ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021.Τα 12,5 εκατομμύρια (για το εξάμηνο του 2022 και 25 εκατομμύρια συνολικά ετησίως) από την αύξηση αυτή, οφείλονται στο έσοδο από τη Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (που ανήκει στην ΕΥΔΑΠ Παγίων) σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που έχει συναφθεί.

Το λειτουργικό κόστος (κόστος πωληθέντων, έξοδα διοίκησης, έξοδα διάθεσης και απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) διαμορφώθηκε στα 148,5 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση, κατά περίπου 6,8% (ή +9,5 εκατομμύρια), κυρίως λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους κατά 8,5 εκατομμυρίων και της αύξησης του κόστους του αδιύλιστου νερού κατά 9,6 εκατομμύρια, αποτέλεσμα των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υπογραφή της σύμβασης με την ΕΥΔΑΠ Παγίων.

Σημαντική θετική επίπτωση είχε η αναστροφή των προβλέψεων για τις επισφαλείς απαιτήσεις κατά 8,6 εκατομμύρια και για τις επίδικες υποθέσεις κατά 7,9 εκατομμύρια. Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) απορρόφησαν τα παραπάνω γεγονότα και παρουσίασαν μικρή πτώση κατά 2,3% ή -0,8 εκατομμύρια και διαμορφώθηκαν στα 34,5 εκατομμύρια από 35,3 εκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο του 2021, ενώ το EBITDA margin1 μειώθηκε σε 21,1% από 22,6% το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2022 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 20,3 εκατομμύρια από 23,9 εκατομμύρια που ήταν το πρώτο εξάμηνο του 2021. Τα κέρδη μετά την αφαίρεση των φόρων αυξήθηκαν στα 16,7 εκατομμυρίων ευρώ από 9,7 εκατομμυρίων ευρώ που ήταν στο πρώτο εξάμηνο του 2021, παρουσιάζοντας μια αύξηση της τάξης του 72%, ενώ το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 10,2% από 6,2% κατά το A΄ εξάμηνο του 2021.

Οι Λειτουργικές Ταμιακές Ροές διαμορφώθηκαν σε -144,1 εκατομμύρια ευρώ από +17,6 εκατομμύρια ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. Η καταβολή των 157,2 εκατομμυρίων ευρώ τον Φεβρουάριο 2022 για το αδιύλιστο νερό που χρησιμοποίησε η ΕΥΔΑΠ ΑΕ από το 2013 έως και το 2020 καθώς και του ποσού των 45,5 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά σε τακτοποιήσεις οφειλών βάσει της νέας σύμβασης με την Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ είχε ως αποτέλεσμα την μεταβολή των ταμειακών διαθεσίμων. Χωρίς τις συγκεκριμένες έκτακτες και εφάπαξ επιδράσεις, η λειτουργική ταμειακή ροή θα ήταν θετική και θα διαμορφωνόταν σε 58 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, το υψηλότερο των εξαμήνων της τελευταίας πενταετίας.

Το επενδυτικό πρόγραμμα, παρά τις δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, παρουσίασε επιτάχυνση με απορρόφηση 13,9 εκατομμυρίων ευρώ έναντι 9,5 εκατομμυρίων ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 46,3%

Θωρακισμένη από την κρίση

Σε ό,τι δε αφορά τις επιπτώσεις από την γεωπολιτική κρίση στην Ουκρανία, η ΕΥΔΑΠ δεν είναι άμεσα εκτεθειμένη στις εν λόγω περιοχές, συνεπώς δεν υπάρχει και κάποια άμεση επίπτωση στις δραστηριότητές της. Λόγω της μεταβλητότητας της κατάστασης στην Ουκρανία, δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί με ακρίβεια η οικονομική επίδραση. Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί τις εξελίξεις και αξιολογεί πιθανές περαιτέρω επιπτώσεις στη λειτουργία και τα αποτελέσματά της.

Ωστόσο, η γεωπολιτική κρίση σε συνδυασμό με την προ υπάρχουσα ενεργειακή κρίση, έχει οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση του ενεργειακού κόστους, γεγονός που έχει συμπαρασύρει την αγορά σε ανατιμήσεις. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η επιβάρυνση του οικογενειακού και επιχειρησιακού προϋπολογισμού, γεγονός όμως που δεν έχει επηρεάσει το ρυθμό των εισπράξεων της Εταιρείας. Σημαντικό ρόλο στην σταθερή ροή των εισπράξεων παίζουν, εκτός από την πολιτική της εταιρείας, το οικονομικό τιμολόγιο, η ανελαστικότητα του προϊόντος αλλά και η θετική εικόνα της Εταιρείας στο καταναλωτικό κοινό.

Η αύξηση των τιμών έχει επιφέρει καθυστερήσεις σε κάποια έργα της Εταιρείας καθώς οι τιμές των υλικών, και ως εκ τούτου και οι αρχικοί προϋπολογισμοί των έργων, έχουν αυξηθεί σημαντικά μεταξύ του διαστήματος της υποβολής της προσφοράς εκ μέρους του αναδόχου και της εκτέλεσης του έργου.

Συνεπώς, έχουν υποβληθεί από τους Αναδόχους αιτήματα αναπροσαρμογής των τιμών και χορήγησης πριμ, σε συνέχεια του Ν.4938/22 που περιλαμβάνει επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση των συμβάσεων δημοσίων έργων για την στήριξη των εν εξελίξει εργολαβιών, λόγω της ενεργειακής κρίσης και των μεγάλων αυξήσεων των τιμών των υλικών και της ενέργειας που έχουν προκληθεί από αυτή.

Αναφορικά με το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 υπήρξε αύξηση κατά 87% από 9,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε 17,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2022, ενώ η συνολική κατανάλωση ηλεκτρική ενέργειας μειώθηκε κατά 8,9% λόγω μεγαλύτερης συμμετοχής των μονάδων συμπαραγωγής βιοαερίου (ΣΗΘΕ) στην κάλυψη των αναγκών για ηλεκτρική ενέργεια του ΚΕΛ Ψυττάλειας. Το κόστος προμήθειας του φυσικού αερίου παρουσίασε επίσης σημαντική άνοδο κατά 146% από 187 χιλ. ευρώ σε 460 χιλ. ευρώ.

Η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις τυχόν επιπτώσεις. Προς το παρόν η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ανεπάρκειας υλικών ή προμήθειάς τους. Επιπλέον, επιταχύνονται όλες οι απαραίτητες κινήσεις για την μετάβαση σε πράσινη ενέργεια, γεγονός που θα ελαττώσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

Η διαχείριση της Πανδημίας

Σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας, η Διοίκηση της εταιρείας από την αρχή της πανδημίας, παρακολουθεί τις εξελίξεις αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της, την εξυπηρέτηση των πελατών της αλλά και την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού της. Με εξαίρεση την προσωρινή μείωση των εισπράξεων την περίοδο των πρώτων μηνών της πανδημίας, η ΕΥΔΑΠ δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα στην διαχείριση ενώ δεν σημειώθηκαν επιπτώσεις καθολικά στις δραστηριότητές της Εταιρείας και στην προμήθεια υλικών από την εξάπλωση του Covid-19.

Απορροφήσαμε τους κραδασμούς

Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2022 ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ κ. Χάρης Σαχίνης επεσήμανε ότι: «Το πρώτο εξάμηνο του 2022 αποτέλεσε την πρώτη χρονική περίοδο που η Εταιρεία λειτουργεί πλήρως υπό τους όρους της νέας σύμβασης. Η ΕΥΔΑΠ έχει καταφέρει να απορροφήσει τους κραδασμούς από την ταυτόχρονη γεωπολιτική και ενεργειακή κρίση και να συνεχίσει το επενδυτικό της έργο, με κύριο στόχο τα έργα αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική τον μετασχηματισμό της και την ανάδειξη της ESG δυναμικής της.

Αναφορικά με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, εντός του Νοεμβρίου αναμένεται να κατατεθεί νομοσχέδιο σχετικά με τη δημιουργία ρυθμιστικής αρχής υδάτων που θα συμπτυχθεί με την ΡΑΕ, εξέλιξη που θα δώσει διαύγεια στην εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου».

Αλέξανδρος Κοντοπάνος

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More