fbpx

INTERAMERICAN: Στρατηγικές επιλογές ισχύος και προοπτικής

0 52

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2010 και το επιχειρηματικό σχέδιο του 2011 παρουσίασε σε συνάντηση με τους εκπροσώπους του Τύπου η INTERAMERICAN, δίνοντας «στίγμα πορείας». Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2010 και το επιχειρηματικό σχέδιο του 2011 παρουσίασε σε συνάντηση με τους εκπροσώπους του Τύπου η INTERAMERICAN, δίνοντας «στίγμα πορείας».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μολονότι η Εταιρεία κατέγραψε επαναλαμβανόμενα (λειτουργικά) κέρδη 12,1 εκατ. ευρώ μετά από φόρους κατά την περασμένη χρονιά, επέλεξε με τη σύμφωνη γνώμη της μητρικής εταιρείας EUREKO να κλείσει κάθε οικονομική εκκρεμότητα – υποχρεώσεις και προβλέψεις- και να περιορίσει δραστικά τον επενδυτικό της κίνδυνο, με στόχο έναν ισχυρό ισολογισμό και την απόλυτη διασφάλιση των κεφαλαίων των πελατών της. Έτσι, η INTERAMERICAN παρουσιάζει κατά το 2010 συνολικά αρνητικό αποτέλεσμα της τάξεως των 28,6 εκατ. ευρώ, αλλά ο ενοποιημένος δείκτης φερεγγυότητάς της υπολογίζεται στο 189%.

Ταυτόχρονα, η Εταιρεία έχει «καθαρίσει» την οικονομική της θέση από φορολογικές έκτακτες υποχρεώσεις, έχει ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο από επενδύσεις και ομόλογα αναλαμβάνοντας στο 2010 το κόστος της αναδιαμόρφωσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της, έχει υπολογίσει το κόστος της αναδιαμόρφωσης του δικτύου των γραφείων πωλήσεων και έχει ενισχύσει με υπεραποθεματοποίηση τις προβλέψεις της για τον κλάδο υγείας. Αυτά, σε μια χρονιά κατά την οποία παράλληλα πέτυχε 9% χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα από τον προϋπολογισμό της.

Ανά προϊοντική γραμμή, τα λειτουργικά κέρδη της INTERAMERICAN αναλύονται σε 7,5 εκατ. ευρώ στον κλάδο ζωής, 1 εκατ. στη υγεία συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών της Αθηναϊκής Κλινικής και του πολυϊτρείου Medifirst και 3,6 εκατ. στις γενικές ασφάλειες με το combined ratio να μειώνεται το 2010 στο 98,5% έναντι 101,2% το 2009. Συνολικά, τα λειτουργικά κέρδη του 2010 παρουσίασαν έναντι των αντίστοιχων κερδών του 2009 (6,2 εκατ.) αύξηση κατά 95,2%.

Τα συνολικά μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2010 έφθασαν τα 486 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,2% έναντι του 2009. Η μείωση οφείλεται, κυρίως, σε ακυρώσεις συμβολαίων ζωής, δεδομένου ότι τα ασφάλιστρα των κλάδων υγείας και γενικών ασφαλειών αυξήθηκαν την περασμένη χρονιά κατά 2% έναντι του 2010. Αναλυτικά, η εταιρεία σημείωσε μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 155 εκατ. ευρώ στη Ζωή, 115 εκατ. στην υγεία και 216 εκατ. στις γενικές ασφάλειες.

Επιχειρησιακό σχέδιο 2011

Όπως τόνισε ο Γ. Κώτσαλος, διευθύνων σύμβουλος της INTERAMERICAN, η εταιρεία ευρίσκεται σε πολύ καλό σημείο προετοιμασίας για το Solvency II, έχοντας λάβει μέρος σε τρεις μελέτες επιπτώσεων από την εφαρμογή του νέου πλαισίου και έχοντας δημιουργήσει την αναγκαία υποδομή για την κάλυψη των απαιτήσεων για την εταιρική διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνου, τον προσδιορισμό ποιοτικών κινδύνων και των απαιτήσεων ασφαλιστικής εποπτείας. «Θα είμαστε έτοιμοι εντός των προβλεπόμενων ορίων να λειτουργήσουμε σύμφωνα με τις επιταγές του Solvency II» υπογράμμισε ο κ. Κώτσαλος, που επεσήμανε τις σοβαρές αλλαγές οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στην INTERAMERICAN από το 2005 έως το 2010 όσον αφορά στην εξισορρόπηση δραστηριοτήτων, καθώς η εταιρεία έχει πλέον ισορροπημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο σε όλους τους κλάδους, αλλά και στη διανομή, όπου από μονοκαναλική εξελίχθηκε σε πολυκαναλική. Είναι χαρακτηριστικό ότι η INTERAMERICAN από το 2005 έως και το 2010 είχε ραγδαία ανάπτυξη στις ασφάλειες υγείας (181%) και σημαντική αύξηση στις γενικές ασφάλειες (64%). Όσον αφορά στη διανομή, τα νέα δίκτυα (πρακτορειακό, τραπεζικό και direct) στη ζωή και υγεία εισφέρουν, ήδη, το 25% και στις γενικές ασφάλειες το 47%, έναντι 75% και 53% αντιστοίχως του δικτύου γραφείου πωλήσεων, που το 2010 αναμορφώθηκε και συμπυκνώθηκε σε 20 μεγάλες μονάδες.

Το επιχειρησιακό σχέδιο του 2011 προβλέπει:

– Στη διανομή, περαιτέρω ενίσχυση της πολυκαναλικότητας με ανάπτυξη της anytime, διεύρυνση του δικτύου μεσιτών/πρακτόρων, νέο ρόλο financial advisor για ασφαλιστικούς συμβούλους και ισχυροποίηση των συνεργασιών με τράπεζες.

– Στα προϊόντα, στροφή σε ετησίως ανανεούμενα προγράμματα σε ζωή και υγεία, ευθυγράμμιση προϊόντων και διαδικασιών για όλα τα κανάλια διανομής και τυποποίηση ασφαλιστικών προγραμμάτων με καινοτόμα χαρακτηριστικά.

– Στις διαδικασίες, αυτοματοποίηση, τυποποίηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών.

– Ακόμη, προβλέπει εφαρμογή σχεδίου κερδοφορίας με ορθολογική διαχείριση πόρων, ανάπτυξη νέων συστημάτων ΙΤ σύγχρονης τεχνολογίας με επένδυση περισσότερων από 8 εκατ. ευρώ, κίνητρα για πωλήσεις με έμφαση στη δημιουργία αξίας αντί «όγκου», εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στις αποζημιώσεις και επενδύσεις και πολιτικές τιμολόγησης σε προσιτό κόστος και διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Ο κ. Κώτσαλος τόνισε ότι «η INTERAMERICAN, βασιζόμενη στη λειτουργική κερδοφορία και σε ένα ισχυρό ισολογισμό και ευθυγραμμισμένη με τη επενδυτική πολιτική της μητρικής εταιρείας EUREKO, μπορεί σήμερα και στο μέλλον να παρέχει την απαιτούμενη σιγουριά και ασφάλεια στους πελάτες της με γνώμονα την κεφαλαιακή επάρκεια, τη διαφάνεια και τη συνέπεια στη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της». Όπως επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, από το 2000 έως και το 2010 έχουν καταβληθεί περισσότερα από 2,5 δισ. ευρώ σε αποζημιώσεις από την INTERAMERICAN στους ασφαλισμένους της, ενώ βελτιώνονται συνεχώς υπέρ του πελάτη οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

Κερδοφορία για τη EUREKO

Σημαντικά συνολικά κέρδη της τάξεως των 1,2 δισ. ευρώ προ φόρων ανακοίνωσε για το 2010 ο μητρικός της INTERAMERICAN όμιλος EUREKO, που παρουσίασε κέρδη ασφαλιστικών εργασιών προ φόρων 504 εκατ. ευρώ. Τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα έφθασαν τα 19,85 δισ. ευρώ, ενώ ο όμιλος παρουσιάζει ενοποιημένο δείκτη φερεγγυότητας 220% και είναι ιδιαίτερα εύρωστος σε ίδια κεφάλαια, που ανέρχονται στα 10,4 δισ. ευρώ. Η EUREKO τοποθετεί την INTERAMERICAN μεταξύ των τριών εταιρειών πρώτης γραμμής εκτός Ολλανδίας, μαζί με τις εταιρείες EUREKO SIGORTA (Τουρκία) και ORANDA (Ρωσία).

Στο τέλος του 2010 η Standard & Poor’s αναβάθμισε την EUREKO ως ασφαλιστική σε A+. Είναι η μoναδική ασφαλιστική εταιρεία στην Ολλανδία που δεν έχει υποβαθμιστεί από την αρχή της κρίσης το 2008.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More