Business Woman Skyscraper
Business Woman Skyscraper

Καρέλια: Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης για τις 12 Ιουλίου

0 4

Δήλωση-αίτημα αναβολής της λήψης αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υπέβαλαν σήμερα κατά την Γενική Συνέλευση της Καρέλια, οι μέτοχοι Ασημίνα Κ. Σπυροπούλου και Ιωάννα Κ. Καρέλια, οι οποίες εκπροσωπούν 45,14% του μετοχικού κεφαλαίου.

Την Τετάρτη, 15η Ιουνίου 2016 και ώρα 10 π.μ., εις το εις την Καλαμάτα και επί των οδών Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου κτίριο του ξενοδοχείου «ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ» (Αίθουσα Συνεδρίων) πραγματοποιήθηκε η συγκληθείσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Καρέλιαεταιρίας, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι και αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες 2.704.011 επί συνόλου 2.760.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 97,97% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ακολούθως, ορίστηκε ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης η 12-07-2016 και ώρα 10 π.μ., στην οποία μπορεί να συμμετέχουν και νέοι μέτοχοι κατά το ά. 39 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920., χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης.

Αναβολή αποφασίστηκε και για τη διανομή μερίσματος μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More