Business Woman Skyscraper
Business Woman Skyscraper

Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση: Αρχίζουν τη Δευτέρα 12/10 οι αιτήσεις στην Αττική

0 10

Ανοίγει αύριο Δευτέρα 12/10 η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Αττικής προκειμένουν να λάβουν μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ επό την Περιφέρεια Αττικής.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση των επιχειρήσεων προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της πανδημίας και τα κεφάλαια, ύψους 200 εκατ. ευρώ, θα διανεμηθούν μέσα στον Οκτώβριο 200 εκατ. ευρώ, με κύριο κριτήριο τις δαπάνες που έχουν δηλώσει οι επιχειρήσεις για τη χρήση του 2019.

Πρόκειται γα ένα νέο μηχανισμό παροχής ρευστότητας μέσω του ΕΣΠΑ, τον οποίο ενέκρινε πρόσφατα η Κομισιόν, καθώς διαπιστώνεται ότι οι άλλοι μηχανισμοί παροχής ρευστότητας με τραπεζικά δάνεια ή επιστρεπτέα προκαταβολή δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των «μικρών» της αγοράς.

Το νέο πρόγραμμα έχει ήδη ενεργοποιηθεί για τις επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας και της Αχαΐας, ενώ με βάση την απόφαση της Κομισιόν δίνεται η δυνατότητα να επεκταθεί συνολικά σε 12 περιφέρειες της χώρας. Το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί από το ΕΣΠΑ θα ανέλθει σε 1,5 δισ. ευρώ. Μέσα στον Οκτώβριο εκτιμάται ότια θα αρχίσει η υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις της Αττικής στη διεύθυνση www.ependyseis.gr.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος προβλέπει ότι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν επιδότηση έως 50.000 ευρώ, ανάλογα με τις δαπάνες που είχαν δηλώσει το 2019 στο Ε3. Ειδικότερα,

Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή εκείνες που απασχολούν λιγότερους από δέκα εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Επίσης, δικαιούχοι είναι μικρές επιχειρήσεις, με λιγότερους από 50 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση θα καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 50.000 ευρώ.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα: των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών, του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες), διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Πρόκειται για το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους στους κωδικούς 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More