fbpx

Motor Oil: Ιδιαίτερα σημαντική χρονιά το 2010

0 13

Τις δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας παρουσιάσε στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών η Motor Oil στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Τις δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας παρουσιάσε στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών η Motor Oil στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Το 2010 υπήρξε για τη Motor Oil μία ιδιαιτέρως σημαντική χρονιά από άποψη υλοποίησης επενδύσεων, εξαγορών και επίτευξης οικονομικών αποτελεσμάτων.

Το Μάιο τέθηκε σε λειτουργία η νέα Μονάδα Απόσταξης Αργού (new Crude Distillation Unit – CDU) δυναμικότητας 60.000 βαρελιών ημερησίως (bbl/d). Το κόστος της νέας CDU ανήλθε σε Ευρώ 180 εκατ. και με την προσθήκη της η ικανότητα διύλισης αργού του Διυλιστηρίου αυξήθηκε κατά 50% ενώ η ετήσια παραγωγική δυναμικότητά του διαμορφώνεται πλέον σε 9 εκατ. μετρικούς τόνους.

Τον Ιούνιο ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 100% των μετοχών των ‘SHELL HELLAS A.E.’ (μετονομάστηκε σε ‘Coral A.E.’) και ‘SHELL GAS A.E.B.E. YΓΡΑΕΡΙΩΝ’ (μετονομάστηκε σε ‘Coral Gas A.E.B.E.Y’). Το δίκτυο πρατηρίων της SHELL είναι το πλέον αποδοτικό στην εγχώρια αγορά και με την εξαγορά του επετεύχθη ενίσχυση του μεριδίου αγοράς του Ομίλου Motor Oil.

Μετά τις παραπάνω εξελίξεις ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός κύκλος επενδύσεων που αποσκοπούσε να τεθούν οι βάσεις τόσο σε επίπεδο οργανικής ανάπτυξης (organic growth) όσο και σε επίπεδο εξαγορών (acquisitions) για την Εταιρία. Συνολικά τη δεκαετία 2001 – 2010 η επενδυτική δαπάνη της Motor Oil ξεπέρασε το ποσό του Ευρώ 1 δις μέσω του Προγράμματος Επέκτασης του Διυλιστηρίου (Refinery Expansion Program). Στο εν λόγω ποσό δεν συμπεριλαμβάνονται κεφάλαια που διετέθησαν για εξαγορές (AVIN OIL, CORAL).

Στην παρούσα φάση, και σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14ης Μαρτίου 2011, πραγματοποιείται αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας μέσω μετατροπής μέρους του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού σε μακροπρόθεσμο ενώ παράλληλα θα αντληθούν πρόσθετα δανειακά κεφάλαια μέσω έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων για την κάλυψη αυξημένων αναγκών κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα λόγω αύξησης μεγέθους του Διϋλιστηρίου.

Το 2010 οι πωλήσεις της Motor Oil ξεπέρασαν το όριο των ΜΤ 9 εκατ. για τρίτη συνεχή χρονιά και τα προϊόντα της συνέχισαν να διοχετεύονται και στις 3 κύριες αγορές όπου δραστηριοποιείται η Εταιρία: εσωτερική, εξαγωγές, ναυτιλία μέσω ενός ισχυρού δικτύου πωλήσεων και μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες της.

Ιδιαίτερα ενισχυμένα ήταν τα βασικά μεγέθη της μητρικής το δεύτερο εξάμηνο 2010 λόγω της αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας του Διυλιστηρίου, η οποία, σε συνδυασμό αφενός με την εξαγορά του δικτύου της (πρώην) ‘Shell’ και αφετέρου με τον εξαγωγικό προσανατολισμό της Εταιρίας, εξασφάλισε την αύξηση των συνολικών πωλήσεων και την επίτευξη ικανοποιητικής κερδοφορίας για το σύνολο της χρήσης.

Οι πωλήσεις της Εταιρίας σε όγκο ανήλθαν σε ΜΤ 9,74 εκατ. έναντι ΜΤ 9,51 εκατ. το 2009. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας για το 2010 ανήλθε σε Ευρώ 4.879 εκατ. έναντι Ευρώ 3.493 εκατ. για το 2009.

Τα κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) της μητρικής για το 2010 ήταν Ευρώ 215 εκατ. έναντι Ευρώ 197,1 εκατ. για το 2009. Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 126,6 εκατ. έναντι Ευρώ 130,4 εκατ. για το 2009 ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 82,3 εκατ. έναντι Ευρώ 84,9 εκατ.

Διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα των χρήσεων 2010 και 2009 έχουν επιβαρυνθεί φορολογικά με έκτακτη εισφορά των νόμων 3845/2010 και 3808/2009 αντιστοίχως.

Για τη μεγιστοποίηση του οφέλους των μετόχων, πέραν του προτεινόμενου μερίσματος Ευρώ 0,25 ανά μετοχή για τη χρήση 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Μαίου 2011 την επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Το ακριβές ποσό θα γνωστοποιηθεί κατά τον καθορισμό των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More