fbpx

Πυρκαγιά στην Ελευσίνα

ÖùôéÜ îÝóðáóå ôï ìåóçìÝñé óå äýóâáôç äáóéêÞ ðåñéï÷Þ ôïõ ÎõëïêÜóôñïõ Êïñßíèéáò, ÓÜââáôï 17 Ìáñôßïõ 2018. Óôçí êáôÜóâåóç ðáßñíïõí ìÝñïò 27 ï÷Þìáôá ìå 60 ðõñïóâÝóôåò, ôìÞìá ðåæïðüñùí êáé åèåëïíôÝò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÂÁÓÉËÇÓ ØÙÌÁÓ
0 131

Δασική πυρκαγιά έχει ξεσπάσει τρία χιλιόμετρα από τα διόδια της Ελευσίνας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε παράδρομο στον Λουτρόπυργο Νέας Περάμου.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και ενάεριες δυνάμεις.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More