fbpx

Α.Α.Δ.Ε.: Αναθεώρησε στόχους του Επιχειρησιακού Σχεδίου του 2022

0 214

Την αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Ε.Σ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το έτος 2022 αποφάσισε ο Διοικητής της Αρχής Γ. Πιτσιλής.

Μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της αναθεώρησης αυτής, ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. κατέβασε σημαντικά τον πήχη των αριθμητικών στόχων που αφορούν στο ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση που μπορούν να χαρακτηριστούν ως «ανεπίδεκτες» και στον αριθμό των επιτόπιων φορολογικών ελέγχων που μπορούν να διενεργηθούν φέτος στη διακίνηση προϊόντων. Αντιθέτως, στο πλαίσιο της ίδιας αναθεώρησης, ανέβηκε σημαντικά ο πήχης που αφορά στον αριθμό των μερικών επιτόπιων ελέγχων (πρόληψης) που μπορούν να γίνουν σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών, καθώς επίσης και στον αριθμό των ελέγχων λοιπών περιπτώσεων εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων (διασταυρωτικών ελέγχων, έκδοσης πράξεων κατόπιν δελτίων πληροφοριών/προληπτικών ελέγχων, λοιπών περιπτώσεων) που μπορούν να διενεργηθούν φέτος.

Ειδικότερα:

  • Το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση που επιδιώκεται φέτος να χαρακτηριστούν «ανεπίδεκτα είσπραξης» χαμήλωσε από τα 2 δισ. ευρώ στο 1,5 δισ. ευρώ.
  • Ο αριθμός των μερικών επιτόπιων ελέγχων (εμφανών ελέγχων διακίνησης) που επιδιώκεται να διενεργηθούν έως το τέλος του τρέχοντος έτους σε όλη την επικράτεια μειώθηκε σημαντικά, κατά 3.500, από 8.000 σε 4.500. Δηλαδή, διαπιστώθηκε ότι είναι αδύνατο να γίνουν φέτος 8.000 μερικοί επιτόπιοι φορολογικοί έλεγχοι κι ότι είναι πλέον εφικτό να γίνουν μόλις 4.500!
  • Ο αριθμός των στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων (πρόληψης) που μπορούν να γίνουν σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών εκτιμήθηκε ότι μπορεί να φθάσει τους 8.500 αντί για 4.000 που είχε αρχικά προβλεφθεί.
  • Ο αριθμός των ελέγχων λοιπών περιπτώσεων εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων (διασταυρωτικών ελέγχων, έκδοσης πράξεων κατόπιν δελτίων πληροφοριών/προληπτικών ελέγχων, λοιπών περιπτώσεων) που μπορούν να διενεργηθούν φέτος διαπιστώθηκε ότι μπορεί να φθάσει τους 9.500 αντί 4.000 που είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Συνολικά, ο κ. Πιτσιλής άλλαξε 29 αριθμητικούς στόχους, παρέτεινε τον χρόνο επίτευξης άλλων 6 στόχων και αποφάσισε την προσθήκη 5 νέων στόχων, την απαλοιφή 8 στόχων που ήταν αδύνατο να υλοποιηθούν, την αναθεώρηση 9 έργων ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσής τους, καθώς και τη χρονική μετάθεση της υλοποίησης άλλων 5 στόχων και άλλων 22 έργων από το Ε.Σ. του 2022 στο Ε.Σ. του 2023.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1111685 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ Β’ 5713/08-11-2022) που υπέγραψε ο κ. Πιτσιλής:

  1. Αναθεωρούνται 29 στόχοι του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2022 και διαμορφώνονται πλέον ως εξής:
1. Χαρακτηρισμός 1,5 δισ. ευρώ εκ των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Φορολογικής Διοίκησης ως ανεπίδεκτων είσπραξης, εκ των οποίων 1,45 δισ. € από την ΕΜΕΙΣ.
2. Διεκπεραίωση του συνολικού ποσού των επιστροφών που εκκρεμούν την 28/2/2022, έως την 30/11/2022. Εξαιρούνται, οι εκκρεμείς επιστροφές που βρίσκονται υπό δικαστική διαμάχη και σε αμοιβαία διοικητική συνδρομή.
3. Διενέργεια τουλάχιστον 4.500 μερικών επιτόπιων ελέγχων (εμφανείς έλεγχοι διακίνησης) σε όλη την επικράτεια.
4. Διενέργεια τουλάχιστον 8.500 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων (πρόληψης) σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών.
5. Διενέργεια τουλάχιστον 9.500 ελέγχων λοιπών περιπτώσεων εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων (διασταυρωτικοί, έκδοσης πράξεων κατόπιν δελτίων πληροφοριών/προληπτικών ελέγχων, λοιπών περιπτώσεων).
6. Έκδοση 8 κανονιστικών αποφάσεων/εγκυκλίων για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου καταπολέμησης του λαθρεμπορίου κυρίως για προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ, μέχρι 31/12/2022.
7. Διενέργεια τουλάχιστον 2.350 δειγματοληψιών σε καύσιμα, ποτά με αλκοόλη, χημικά προϊόντα και καταναλωτικά αγαθά, αυτοτελώς ή με άλλες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ή με άλλες Αρχές, για ελέγχους στην εσωτερική αγορά αρμοδιότητας ΓΧΚ, σύμφωνα με τη νομοθεσία.
8. Διενέργεια 90 ελέγχων για τον εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ (Έρευνες, Προκαταρκτικές εξετάσεις, Ε.Δ.Ε., Εισαγγελικές Παραγγελίες).
9. Εμπρόθεσμη δημοσίευση των αποφάσεων που εκδίδει η ΔΕΔ, σε ποσοστό τουλάχιστον 70%, έως το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοσή τους.
10. Καθορισμός απαιτήσεων για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής καταχώρισης των αποτελεσμάτων ελέγχου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο και έκδοσης πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μετά από έλεγχο ΕΝΦΙΑ, μέχρι 31/12/2022.
11. Καθορισμός απαιτήσεων για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία μετά από έλεγχο, μέχρι 31/12/2022.
12. Εισήγηση για την έκδοση Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ περί καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους (αρ.79 ν.4819/2021), μέχρι 31/07/2022.
13. Εισήγηση για τροποποίηση υφιστάμενων διατάξεων των ΕΛΠ για την καθιέρωση υποχρέωσης έκδοσης παραστατικών διακίνησης και την προώθηση της έκδοσης ηλεκτρονικών παραστατικών διακίνησης, μέχρι 31/12/2022.
14. Έκδοση κωδικοποιημένης απόφασης για όλες τις διαδικασίες του μητρώου, μέχρι 31/12/2022.
15. Έκδοση, το αργότερο μέχρι 31/12/2022, των εκκρεμών, κατά την 31/12/2021, Πράξεων Επιβολής Προστίμων (ΠΕΠ), κατόπιν μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης, ετών 2018, 2019,2020 και 2021.
16. Υποβολή σχεδίου συμπληρωματικής εγκυκλίου για τη διαδικασία χαρακτηρισμού οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης, μέχρι 31/12/2022.
17. Οριστικοποίηση τεχνικών προδιαγραφών αρχείου χρηματοπιστωτικών προϊόντων και αναλυτικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, επέκταση Υπόχρεων προσώπων, μέχρι 30/11/2022.
18. Κατάρτιση της Κανονιστικής Μετακινήσεων σε Θέσεις Ειδικής Βαρύτητας, μέχρι 31/12/2022.
19. Διενέργεια 104 ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους υποθηκοφύλακες του άρθρου 54 A του ν. 4174/2013, μέχρι 31/12/2022.
20. Σύνταξη των επιχειρησιακών απαιτήσεων για το έργο ψηφιοποίησης της διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ κατά την υπαγωγή μη κοινοτικών και εγχωρίων εμπορευμάτων στην Ελεύθερη Ζώνη, μέχρι 31/07/2022.
21. Υποβολή σχεδίου απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών για την κωδικοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς των μικρών αποσταγματοποιών (Διημέρων), μέχρι 31/07/2022.
22. Υλοποίηση απαιτήσεων για διασταύρωση πληροφοριών (DAC1) εντός τετραμήνου από τη λήψη του αρχείου από τη ΔΦΣ.
23. Υλοποίηση απαιτήσεων για διασταύρωση στοιχείων βάσει DAC2/CRS έτους 2016 εντός τετραμήνου από τη λήψη του αρχείου από τη ΔΦΣ.
24. Σχεδιασμός και πραγματοποίηση εκστρατείας εξερχόμενης επικοινωνίας για την ενημέρωση επιχειρήσεων που δεν έχουν προβεί σε αντιστοίχιση ΚΑΔ, μέχρι 31/12/2022.
25. Διαχείριση Ενστάσεων Κατάταξης έως και (40) σαράντα ημέρες από την κοινοποίηση των ενστάσεων στο Τμήμα Ε, έως και την αποστολή τους αρμοδίως.
26. Εκπαίδευση τουλάχιστον του 25% του ανθρώπινου δυναμικού της ΑΑΔΕ στο σύνολο του προσωπικού την 01/01/2022 και για παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) ωρών/υπάλληλο
27. Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών επόμενου έτους, όλων των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, μέχρι 30/11/2022.
28. Ολοκλήρωση της εξέτασης του 70% των επιχειρησιακών δειγμάτων τροφίμων & υλικών σε επαφή με τα τρόφιμα εξαιρουμένων των δειγμάτων αλκοόλης, ποτών με αλκοόλη, των εφέσεων, μελέτης ομοιογένειας & πλαστικών υλικών επανειλημμένης χρήσης για συντήρηση/αποθήκευση τροφίμων, σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των δειγμάτων.
29. Κατάρτιση, παρακολούθηση διεξαγωγής και αξιολόγηση προγράμματος 250 επιθεωρήσεων καυσίμων πλοίων συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων δειγματοληψιών, για τον έλεγχο της περιεκτικότητας σε θείο των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούν αυτά , στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 802/2016, για την οποία η ΔΕΒΧΠ του Γ.Χ.Κ. είναι η Εθνική Αρμόδια Αρχή, μέχρι 31/12/2022.

2. Αναθεωρούνται 6 στόχοι του ΕΣ 2022:

1. Διενέργεια τουλάχιστον 4 διαχειριστικών ελέγχων ανά Φορολογική Περιφέρεια για τις Φ.Π. Αθηνών, Φ.Π. Θεσσαλονίκης και Φ.Π. Πειραιώς, μέχρι 31/12/2022.
2. Διενέργεια τουλάχιστον 1 διαχειριστικού ελέγχου για την Φ.Π. Πατρών, μέχρι 31/12/2022.
3. Διενέργεια τουλάχιστον 3 δειγματοληπτικών ελέγχων εφαρμογής φορολογικής νομοθεσίας ανά Φορολογική Περιφέρεια για τις Φ.Π. Αθηνών, Φ.Π. Θεσσαλονίκης και Φ.Π. Πειραιώς, μέχρι 31/12/2022.
4. Διενέργεια τουλάχιστον 1 δειγματοληπτικού ελέγχου εφαρμογής φορολογικής νομοθεσίας για την Φ.Π. Πατρών, μέχρι 31/12/2022.
5. Διεκπεραίωση του συνόλου (100%) των εισερχόμενων υποθέσεων ναρκωτικών, που έχουν χαρακτηριστεί επείγουσες από τις Ανακριτικές και Διωκτικές Αρχές, εντός τετραμήνου (εκτός των περιπτώσεων τελωνειακών και ειδικών υποθέσεων, π.χ. ΣΔΟΕ, όπου συμφωνείται μικρότερος χρόνος)
6. Διεκπεραίωση του συνόλου (100%) των εισερχόμενων υποθέσεων ναρκωτικών, που έχουν χαρακτηριστεί επείγουσες από τις Ανακριτικές και Διωκτικές Αρχές, εντός τριμήνου (εκτός των περιπτώσεων τελωνειακών και ειδικών υποθέσεων, π.χ. ΣΔΟΕ, όπου συμφωνείται μικρότερος χρόνος).

3. Προστίθενται 5 νέοι στόχοι στο Ε.Σ. 2022, ως κάτωθι:

1. Παρακολούθηση, σε μηνιαία βάση, του KPI 7 “Ποσοστό αιτημάτων επιστροφής Φ.Π.Α. που διεκπεραιώθηκαν εντός 90 ημερών” και υποβολή μηνιαίας αναφοράς στη ΔΣΣ εντός 20 ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς.
2. Εντοπισμός 2 πλωτών μέσων για στοχευμένο έλεγχο, κατόπιν παρακολούθησης εφαρμογής θέσεων γεωγραφικού εντοπισμού.
3. Διαμόρφωση πλαισίου – πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον Ερυθρό Σταυρό για δράσεις προαγωγής ψυχικής υγείας του προσωπικού της ΑΑΔΕ, μέχρι 31/12/2022.
4. Σύνταξη μελέτης, με θέμα “Σεβασμός στο Περιβάλλον, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Υπευθυνότητας της ΑΑΔΕ”, μέχρι 31/12/2022.
5. Υποβολή πρότασης για ενέργειες βελτίωσης της εξυπηρέτησης στις ΔΟΥ, μέχρι 31/12/2022.

4. Απαλείφονται 8 στόχοι από το ΕΣ 2022, λόγω εξωγενών παραγόντων ή ζητημάτων που καθιστούν ανέφικτη την υλοποίηση τους, ως κάτωθι:

1. Τροποποίηση της Α.1100/2019 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ αναφορικά με τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013, μέχρι 30/06/2022.
2. Έκδοση 14 νέων αδειών απλουστευμένων διαδικασιών.
3. Παρακολούθηση (α) της έκδοσης των απαιτούμενων πρωτοκόλλων ή βεβαιώσεων παραλαβής των αγαθών ή υπηρεσιών, κατά περίπτωση, εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από τη λήψη του σχετικού τιμολογίου και (β) της τήρησης των τιθέμενων από το άρθρο 221 Α του ν. 4412/2016 προθεσμιών για την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών.
4. Παρακολούθηση της απόδοσης του κτιρίου στον εκμισθωτή, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που ορίζει η σχετική απόφαση, στις περιπτώσεις ένωσης ή κατάργησης Υπηρεσιών.
5. Παρακολούθηση της καταγραφής του προς καταστροφή μη λειτουργικού εξοπλισμού και της ολοκλήρωσης των διαδικασιών καταστροφής του, μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου κάθε έτους.
6. Παρακολούθηση της αποστολής του προγράμματος προμηθειών του επόμενου οικονομικού έτους προς την Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών (ΔΠΚΥ), εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής εγκυκλίου της ως άνω υπηρεσίας.
7. Υποβολή μηνιαίων αναφορών στη ΔΣΣ για την παρακολούθηση επίτευξης των έργων/δράσεων του ΕΣ, εντός 15 ημερών από τη λήξη του μήνα.
8. Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΑΔΕ (Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1074205 ΕΞ 2019), μέχρι 30/11/2022.

5. Απαλείφονται από το ΕΣ 2022 και μεταφέρονται στο ΕΣ 2023 οι εξής 5 στόχοι:

1. Σύνταξη εγκυκλίου με αντικείμενο την κοινοποίηση των νέων διατάξεων του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), κατόπιν της διοικητικής κωδικοποίησης του, σε θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους, μέχρι 31/03/2022.
2. Σύνταξη εγκυκλίου με αντικείμενο την κοινοποίηση των νέων διατάξεων του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), κατόπιν της διοικητικής κωδικοποίησης του, σε θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης και ειδικότερα σε θέματα επιβολής κατασχέσεων στα χέρια τρίτων, και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους, μέχρι 31/03/2022.
3. Σύνταξη εγκυκλίου με αντικείμενο την κοινοποίηση των νέων διατάξεων του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), κατόπιν της διοικητικής κωδικοποίησης του, σε λοιπά θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων, και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους, μέχρι 31/03/2022.
4. Διενέργεια τουλάχιστον 5.500 έκτακτων ελέγχων σε επιτηδευματίες (λήψη κρατικών ενισχύσεων, αξιοποίηση πληροφοριών, κλπ.) (περιλαμβάνονται στους ελέγχους των στόχων ΣΠ.1.2.12, ΣΠ.1.2.15, ΣΠ.1.2.17).
5. Δημοσίευση της στρατηγικής για την κοινωνική υπευθυνότητα της ΑΑΔΕ, μέχρι 31/12/2022.

6. Αναθεωρούνται έργα του Ε.Σ. 2022 ως εξής:

ΕΡΓΟ Αρχική ημερομηνία

ολοκλήρωσης

Νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης
1. Ανάπτυξη συστήματος αξιοποίησης καταγγελιών και πληροφοριών 09/2022 12/2022
2. Επέκταση της χρήσης ΟΠΣ Υποστήριξης της ΔΕΔ α) σε όλες στις ΔΟΥ και στα ΕΛΚΕ και β) ενσωμάτωση της διαχείρισης Δικαστικών Προσφυγών α) 03/2022

β) 12/2022

α) 12/2022

β) 12/2023

3. Εφαρμογή κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησίας 10/2022  12/2022
4. Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Χρηματικής Δωρεάς/Γονικής Παροχής 06/2022  12/2022
5. Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Κερδών από Τυχερά Παίγνια 09/2022  12/2022
6. Προσαρμογή στην Οδηγία ΕΕ 2017/2455 που αφορά σε υποχρεώσεις ΦΠΑ για παροχή υπηρεσιών και πώληση αγαθών από απόσταση (e-commerce) 06/2022  12/2022
7. Αποσαφήνιση νομικού πλαισίου καταβαλλόμενων τόκων επί αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων 04/2022  12/2022
8. Διαδικασία υποχρεωτικής συμπλήρωσης του ΑΤΑΚ στα μισθωτήρια 06/2022  12/2022
9. Επικαιροποίηση SLA με ΓΓΠΣΔΔ 06/2022  12/2022

 

  1. Μεταφέρονται από το 2022 στο 2023 τα ακόλουθα έργα:
ΕΡΓΟ Αρχική ημερομηνία

ολοκλήρωσης

Νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης
1. Ανάπτυξη εφαρμογής (application) κινητών συσκευών για πρόσβαση σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ 12/2022 07/2023
2. Ανάπτυξη αγγλικής έκδοσης της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ 12/2022 06/2023
3. Ανάπτυξη εφαρμογής μερικού επιτόπιου ελέγχου μέσω tablets (ElenxisLive) Πρόσβαση στο προφίλ φορολογουμένου Ψηφιακή έκδοση Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου στους επιτόπιους ελέγχους 09/2022 03/2023
4. Οριστικοποίηση Πλαισίου και Διαδικασίας Ψηφιακών Κοινοποιήσεων 04/2022 3/2023
5. Πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας πίστωσης των υπερεισπράξεων στους λογαριασμούς των φορολογουμένων ή συμψηφισμού με άλλες οφειλές τους χωρίς την παρεμβολή οποιοσδήποτε διοικητικής διαδικασίας •Ανάπτυξη διαδικτυακής Υπηρεσίας (Web Service) με πιστωτικά Ιδρύματα για περιορισμό υπερεισπράξεων 10/2022 6/2023
6. Διαδικασίες και ενέργειες για την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων 12/2022 06/2023
7. Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα Επιστροφών φόρου -Μελέτη και επιχειρησιακές απαιτήσεις (03/2022) -Υλοποίηση ψηφιακής διαδικασίας κεντρικών επιστροφών φόρου εισοδήματος ΝΠ που είναι ενήμερα, χωρίς αίτηση. 12/2022 03/2023
8. Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας σε περιπτώσεις οφειλής με παρακράτηση 09/2022 4/2023
9. Δημιουργία πλατφόρμας ψηφιακής υποβολής δηλώσεων λοιπών φόρων που υποβάλλονται χειρόγραφα 12/2022 06/2023
10.

Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογούμενων μέσω Διασύνδεσης με το Μητρώο Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

06/2022 4/2023
11. Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω Διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) 09/2022 6/2023
12. Επικαιροποίηση του αρχείου χρηματοπιστωτικών προϊόντων και αναλυτικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών 12/2022 03/2023
13. Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία (λοιπές περιπτώσεις – πλην του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ μετά από έλεγχο) 11/2022 9/2023
14. Ένταξη των Τελωνειακών Υπηρεσιών στο Ηλεκτρονικό Κατασχετήριο μέσω συστήματος Eispraxis 12/2022 07/2023
15. Ανάπτυξη εφαρμογής για ψηφιακά αιτήματα και εγκρίσεις παραλαβής οχημάτων από αναπήρους μέσω διασύνδεσης με τον ΕΦΚΑ 12/2022 09/2023
16. Υλοποίηση μηχανισμού παρακολούθησης εφοδιαστικής αλυσίδας καπνικών προϊόντων 12/2022 09/2023
17. Προμήθεια γεφυροπλαστιγγών σε 5 Τελωνεία 12/2022 07/2023
18. Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός της διαδικασίας έκδοσης και διακίνησης πιστοποιητικού ταξινόμησης οχημάτων, μέσω της μηχανογραφικής παρακολούθησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 12/2022 10/2023
19. Κατάρτιση μελέτης συμπεριφορικής ανάλυσης σε μια κατηγορία οφειλετών 12/2022  06/2023
20. Διενέργεια δράσεων εθελοντισμού από την ΑΑΔΕ 12/2022  12/2023
21. Υλοποίηση των προδιαγραφών για την εφαρμογή καταχώρησης, επεξεργασίας, ελέγχου, έγκρισης και παρακολούθησης των αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις των 5Α, 5Β και 5Γ του ΚΦΕ 12/2022  11/2023
22. Δημιουργία Δικτυακού Τόπου Ανάρτησης Αποτελεσμάτων Υπηρεσιών στο Intranet 06/2022  06/2023

 

 

ΑπάντησηΠροώθηση
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More