fbpx

Αλλαγές λόγω παράτασης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

1

Νέες ημερομηνίες για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, μετά από δεκάδες διαμαρτυρίες από φορολογούμενους, λογιστές-φοροτεχνικούς, επιμελητήρια και συλλόγους, ψήφισε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τις νέες αυτές ημερομηνίες, οι φορολογούμενοι μπορούν να καταθέσουν εμπρόθεσμα τις φορολογικές δηλώσεις νομικών και φυσικών προσώπων, έως την 31η Αυγούστου 2023, στις 15:00.

Η μόνη διαφορά με όσους κατέθεσαν δήλωση και εξόφλησαν το σύνολο του φόρου τους έως την 31η Ιουλίου είναι ότι, δεν θα ισχύει η έκπτωση του 3% που ίσχυε για την εφάπαξ εξόφληση έως 31.07.2023. Επίσης, θα πρέπει να πληρώσουν στις 31.08.2023 την πρώτη και τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος μαζί.

 

Τι λέει η διάταξη

Η παράταση αναφέρεται στο άρθρο 68 του νόμου 5045/2023:

«Άρθρο 68

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων – Τροποποίηση παρ. 85 και 86 άρθρου 72 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

  1. Η παρ. 85 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013, Α’ 167), περί δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, αντικαθίσταται ως εξής:

“85. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού́ έτους 2022 των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45, των οποίων το φορολογικό́ έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, παρατείνεται μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00. Η καταβολή́ του φόρου για τις δηλώσεις του πρώτου εδαφίου, µε εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από́ τις οποίες οι δύο (2) πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023 και η καθεμία από́ τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών”.

  1. Στην παρ. 86 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, περί δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, προστίθενται νέα εδάφια πρώτο και δεύτερο, στο προτελευταίο εδάφιο διαγράφεται η φράση “µε βάση την εκπρόθεσμη δήλωση”, και η παρ. 86 διαμορφώνεται ως εξής:

“86. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού́ έτους 2022 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 παρατείνεται μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00. Η καταβολή́ του φόρου για τις δηλώσεις του πρώτου εδαφίου, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από́ τις οποίες οι δύο (2) πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023 και η καθεμία από́ τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών. Η καταβολή του φόρου, που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογουμένων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2023 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών.

Όταν ο φόρος που οφείλεται καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την 31η Ιουλίου 2023, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των συµβεβαιούµενων µε αυτόν οφειλών, έκπτωση τρία τοις εκατό (3%). Η παρούσα δεν καταλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος του άρθρου 5Β”.»

Προσοχή: Η παράταση των φορολογικών δηλώσεων συμπαρασύρει και τις παρακάτω υποχρεώσεις:

  1. i. Κατάρτιση φακέλου τεκμηρίωσης έως την 31η.08.2023 και ώρα 15:00.
  2. ii. Υποβολή συνοπτικού πίνακα πληροφοριών στην ΑΑΔΕ έως την 31η.08.2023 και ώρα 15:00.

iii. Υποβολή βεβαιώσεων για καταβολές μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, με απλογραφικά βιβλία έως 30.08.2023.

 

Αναγκαία η παράταση των Γενικών Συνελεύσεων

Η παράταση των φορολογικών δηλώσεων, ίσως, συμπαρασύρει και την καταληκτική ημερομηνία των Γενικών Συνελεύσεων των Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.), Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Επιχειρήσεων (ΙΚΕ) , που λήγει κανονικά στις 10 Σεπτεμβρίου 2023.

Θεωρούμε καλό το υπουργείο Ανάπτυξης, που έχει την ευθύνη, να εκδώσει την απόφαση για την παράταση αυτή άμεσα, διότι σύμφωνα με τα ισχύοντα, οι εταιρίες που έχουν την παραπάνω νομική μορφή θα πρέπει μέχρι τις 18 Αυγούστου να προβούν στη δημοσίευση των προσκλήσεων για τις Γενικές Συνελεύσεις τους, αν αυτές πραγματοποιηθούν στις 10 Σεπτεμβρίου.

Να θυμίσουμε ότι, η δημοσιοποίηση στο ΓΕΜΗ των προσκλήσεων αυτών πρέπει να γίνει 20 ημερολογιακές ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς να μετράει η ημερομηνία δημοσίευσης και η ημερομηνία την Γενικής Συνέλευσης. Αν δοθεί παράταση της διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων, αλλάζει και η ημερομηνία δημοσιοποίησης των προσκλήσεων.

 

Αλλαγές στην πληρωμή των δόσεων

Μετά την παράταση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023, οι ημερομηνίες εξόφλησης των δόσεων όσων καταθέσουν δήλωση στην περίοδο της παράτασης διαμορφώνονται σύμφωνα με τους πίνακες 1 και 2.

 

Παράταση ενημέρωσης λήξης μισθώσεων

Με το θέμα έχουμε ασχοληθεί και σε άλλα δημοσιεύματά μας.

Όπως έχουμε γράψει, στο έντυπο Ε2 υπάρχει ειδοποίηση για το ποσό των μισθωμάτων που η ΑΑΔΕ θεωρεί ότι πρέπει να δηλωθούν, βάσει των μισθωτηρίων που είναι ενεργά και έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας – Διαχείριση Δηλώσεων».

Αν διαπιστώσετε ότι, το ποσό που υπάρχει στο έντυπο Ε2 δεν συμφωνεί με αυτό που σας προτείνει η ΑΑΔΕ στο μήνυμά της, τότε θα πρέπει να γίνει λύση σε όσα μισθωτήρια δεν είναι σε ισχύ στην πλατφόρμα «Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας».

Με την ευκαιρία της παράτασης των φορολογικών δηλώσεων νομικών και φυσικών προσώπων, παράταση έως την 31η.12.2023 για τη δήλωση της λήξης των μισθώσεων ακινήτων που έληξαν μέχρι 31η.12.2022, ζήτησε η ΠΟΜΙΔΑ, με σχετική επιστολή της προς την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών Εσόδων (ΑΑΔΕ), εξαιτίας των συνεπειών που συνεπάγεται η άγνοια της σχετικής υποχρέωσης εκ μέρους των φορολογουμένων πολιτών.

Στην επιστολή που απέστειλε στον υπουργό και τον υφυπουργό Οικονομικών και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει:

«Εν όψει της εκτεταμένης άγνοιας των φορολογουμένων ιδιοκτητών ως προς τις σοβαρές συνέπειες σε βάρος τους, που συνεπάγεται η μη δήλωση της λήξης των μισθώσεων ακινήτων στην εφαρμογή μισθώσεων της ΑΑΔΕ, αλλά και του φόρτου εργασίας των φορολογικών τους συμβούλων, επανερχόμεθα στο αίτημά μας για παράταση της προθεσμίας δήλωσης της λήξης μισθώσεων ακινήτων που έληξαν έως την 31η.12.2022, η οποία λήγει την ερχομένη Δευτέρα, 31.07.2023, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023».

Θα θέλαμε να ξαναγράψουμε τη θέση μας πάνω σε αυτό το ζήτημα. Για εμάς θα πρέπει:

  1. i. Να γίνει αλλαγή στην πλατφόρμα, ώστε αυτή να μπορεί να κρατάει περισσότερα στοιχεία (όπως, για παράδειγμα, χρόνο που γίνεται η αλλαγή, αύξηση του ενοικίου κ.λπ.).
  2. ii. Να μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα έως το τέλος του έτους, όχι μόνο για τη λύση των συμβολαίων που έληξαν μέχρι 31.12.2022, χωρίς πρόστιμο, αλλά και για άλλες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα μισθωτήρια και αυτές χωρίς να επιβάλλεται το πρόστιμο των 100 ευρώ. Για παράδειγμα, αλλαγές στην αξία του μισθώματος. Σε πολλές περιπτώσεις έχει γραφεί στις παρατηρήσεις ο τρόπος και ο χρόνος αύξησης των ενοικίων μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά το σύστημα υπολογίζει τα ενοίκια βάσει του αρχικού μισθωτηρίου, με αποτέλεσμα να είναι λανθασμένα τα στοιχεία τού σημειώματος που γνωστοποιεί η ΑΑΔΕ.

Εάν σήμερα ο φορολογούμενος ενημερώσει αναδρομικά το νέο μίσθωμα, θα του επιβληθεί πρόστιμο 100 ευρώ, παρ’ όλο που η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) με αρκετές αποφάσεις της, έχει διαγράψει αυτά τα πρόστιμα.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra