fbpx

Alpha: Κινδυνεύει… από τις προβλέψεις

0 23

Προβλέψεις ρεκόρ που άγγιξαν τα 884,8 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Alpha Bank. Την ίδια ώρα τα καθαρά κέρδη της διαμορφώθηκαν στα 85,6 εκατ. ευρώ με πτώση της τάξης του 62,2%.

Προβλέψεις ρεκόρ που άγγιξαν τα 884,8 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Alpha Bank. Την ίδια ώρα τα καθαρά κέρδη της διαμορφώθηκαν στα 85,6 εκατ. ευρώ με πτώση της τάξης του 62,2%.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 147,8 εκατ., μειωμένα κατά 62,2% σε ετήσια βάση, επηρεασμένα κυρίως από τη συνεχιζόμενη επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας.

Συμπεριλαμβανομένης της εκτάκτου εισφοράς ύψους Ευρώ 61,8 εκατ. που επέβαλαν οι αρχές στα κέρδη του 2009 (και λογιστικοποιήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2010), τα αποτελέσματα του 2010 ανήλθαν σε 85,6 εκατ. ευρώ.

Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.818,6 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 3,2% σε ετήσια βάση. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την πρόοδο που σημειώθηκε στην ανατιμολόγηση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, η οποία αντιστάθμισε πλήρως το υψηλότερο κόστος προσελκύσεως νέων καταθέσεων, λόγω της περιορισμένης ρευστότητας καθώς και της μειώσεως των δανειακών και ομολογιακών μας χαρτοφυλακίων.

Συνεπεία των ανωτέρω, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε το 2010 κατά 10 πόντους σε 2,7%, έναντι 2,6% το 2009. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε Ευρώ 332,5 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 12,2% σε ετήσια βάση, η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη με τη μείωση των νέων εκταμιεύσεων στις χορηγήσεις, αλλά και του περιορισμένου όγκου συναλλαγών του Δικτύου.

Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 35,1 εκατ., ενώ τα συνολικά λοιπά έσοδα μειώθηκαν κατά 5,7% σε Ευρώ 63,3 εκατ., συνεπεία της οικονομικής υφέσεως η οποία επηρέασε δυσμενώς και τις μη χρηματοοικονομικές Εταιρίες του Ομίλου.

Το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 4,4% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε Ευρώ 1.148,5 εκατ., υπερβαίνοντας τον τεθέντα στόχο για μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 2% σε ετήσια βάση, καθώς οι ενέργειές μας για εξορθολογισμό των δαπανών απέδωσαν.

Οι δαπάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 3% και ανήλθαν σε Ευρώ 548,8 εκατ., ενώ τα Γενικά και Διοικητικά έξοδα περιορίσθηκαν κατά 9,2% και ανήλθαν σε Ευρώ 494,7 εκατ., κυρίως ως αποτέλεσμα διαρθρωτικών αλλαγών και εξορθολογισμού των δαπανών που σχετίζονται με την παραγωγή στην Ελλάδα.

Το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 6,6% στην Ελλάδα και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 822,7 εκατ., ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 2,5% και ανήλθε σε Ευρώ 303,4 εκατ.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών ανήλθαν σε Ευρώ 41,6 δισ. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2010, τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 38,3 δισ. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 31,1 δισ. με τα υπόλοιπα σε λογαριασμούς όψεως και ταμιευτηρίου να ανέρχονται σε Ευρώ 12,5 δισ., ενώ τα υπόλοιπα σε καταθέσεις προθεσμίας διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 18,6 δισ.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι καταθέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 6,8 δισ., αυξημένες κατά Ευρώ 0,5 δισ. (+7,8%) το 2010.

Τέλος, τα υπόλοιπα του Private Banking ανήλθαν σε Ευρώ 2,5 δισ., ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1,3 δισ. Οι χορηγήσεις προ απομειώσεων μειώθηκαν κατά 2,9% και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 51,5 δισ. έναντι Ευρώ 53 δισ. στο τέλος του 2009.

Η εξέλιξη αυτή προήλθε κυρίως από τη μείωση των χορηγήσεων στην Ελλάδα κατά 1,1% και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά 4,7%. Κατά το τέταρτο τρίμηνο, τα υπόλοιπα του δανειακού της χαρτοφυλακίου μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,5 δισ., κυρίως στον τομέα των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Οι προβλέψεις απομειώσεως ανήλθαν σε Ευρώ 884,8 εκατ. που ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων, αντιστοιχούν σε 169 πόντους για το έτος και σε 186 πόντους για το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Ο δείκτης καθυστερήσεων του Ομίλου, σύμφωνα με το πρότυπο Δ.Π.Χ.Π. 7, αυξήθηκε κατά 80 πόντους κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2010 και ανήλθε σε 8,5% στο τέλος Δεκεμβρίου 2010, επηρεασμένο αρνητικά από τη μείωση του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων.

Στην Ελλάδα, ο δείκτης καθυστερήσεων ανήλθε σε 8,7%, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο αντίστοιχος δείκτης διαμορφώθηκε στο 8,2%, σημειώνοντας αύξηση κατά 90 πόντους και κατά 10 πόντους αντιστοίχως. Οι σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκαν περαιτέρω, ανερχόμενες σε Ευρώ 2,2 δισ. και διαμορφώθηκαν στο 4,3% του χαρτοφυλακίου των δανείων, σε σύγκριση με 3,1% το 2009.

Η κάλυψη των καθυστερήσεων ανήλθε σε 51%, ενώ, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 129%, ποσοστό ιδιαιτέρως ικανοποιητικό, εάν ληφθεί υπ’ όψιν η συντηρητική σύνθεση του χαρτοφυλακίου.

Σχολιάζοντας τα μεγέθη ο πρόεδρος του ομίλου, Γιάννης Κωστόπουλος δήλωσε:

‘Η Ελλάδα έχει δεσμευθεί να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγιάνσεως που αναμένεται να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας. Κατά τη διάρκεια της σημαντικής αυτής προσπάθειας, η Alpha Bank στηρίζεται σε γερές βάσεις: στην εμπιστοσύνη των Μετόχων και των Πελατών της καθώς και στην αφοσίωση του Προσωπικού της. Πιστοί στις αξίες μας, είμαστε πεπεισμένοι ότι βασιζόμενοι στις ισχυρές επιχειρησιακές μας δυνατότητες, θα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις όποιες δυσμενείς συνθήκες, αλλά και προκλήσεις’.

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Δημήτρης Μαντζούνης, τόνισε:

‘Σε μία δύσκολη χρονιά, η οργανική μας κερδοφορία αποτελεί μία θετική εξέλιξη, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα του επιχειρησιακού μας σχεδιασμού. Δώσαμε έμφαση στην ενεργό διαχείριση του ισολογισμού μας, με σκοπό να ενισχύσουμε τη ρευστότητα και την κεφαλαιακή θέση μας. Παράλληλα, προσαρμόσαμε το λειτουργικό κόστος μας στις νέες συνθήκες και διατηρήσαμε την ποιότητα του χαρτοφυλακίου μας. Συνεχίζουμε επικεντρώνοντας στις βασικές αυτές προτεραιότητες, δίδοντας βαρύτητα στον εξορθολογισμό των επιχειρησιακών μας λειτουργιών καθώς και στη στοχευμένη ανάπτυξη των εργασιών μας’.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More