fbpx

Χρηματιστήριο: Τα «σκοτεινά» σημεία στον νέο Κανονισμό

0

Οι σημαντικότερες αλλαγές στον Κανονισμό Λειτουργίας αφορούν την εκ νέου διαμόρφωση των όρων αναστολής, διαγραφής και επαναδιαπραγμάτευσης αξιογράφων και βασίζεται κυρίως στις διεθνείς πρακτικές αλλά και στις ανάγκες που έχει η ελληνική αγορά για διεύρυνση των μετοχικών βάσεων των εταιρειών αλλά και της εισαγωγής νέων εταιρειών στο Χ.Α.

Ωστόσο υπάρχουν 3 βασικά ερωτήματα:

Α) Σε ότι αφορά την διασπορά των μετοχών, αυτό θα στερήσει αρκετές εισηγμένες από το Χ.Α οι οποίες οι βασικοί μέτοχοι είναι συγγενείς πρώτο βαθμού. Επίσης τι θα συμβεί σε περίπτωση που υπάρχουν έντονες κληρονομικές διαφορές.

Β) Καταργείται το ποσοτικό κριτήριο της κερδοφορίας και μένει μόνο η λειτουργική κερδοφορία. Επίσης καταργείται το φορολογικό πιστοποιητικό. Το δεύτερο (φορολογικό πιστοποιητικό) το θεωρούμε εντελώς παράλογο να μην υπάρχει και πως γίνεται μία Α.Ε να μην το διαθέτει. Ουδείς θέλει το Χ.Α. να γίνει ένα τεράστιο “πλυντήριο” φοροδιαφυγής. Επίσης γιατί καταργήθηκε το ποσοτικό κριτήριο της κερδοφορίας. Δηλαδή, θα εισάγονται εταιρείες με ζημιές;

Γ) Πολύ σωστή διαδικασία η ενημέρωση των επενδυτών για έμμεση εισαγωγή. Ίσως έτσι προλάβουμε νέα placements που γίνονται εν κρυπτώ σε ώρες που είναι ανοικτές οι ξένες αγορές.

Πάμε να δούμε αναλυτικότερα τις αλλαγές στον Κανονισμό του Χ.Α.:

ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ AΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

Ι. ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Προστίθενται οι παρακάτω περιπτώσεις αναστολής:

α) όταν οι μετοχές του Εκδότη παραμένουν στην Κατηγορία Επιτήρησης για περισσότερα από δύο (2) συνεχόμενα έτη. Για τους ήδη εισηγμένους Εκδότες κατά την έναρξη ισχύος του νέου Καν/ΧΑ, ο έλεγχος της διετίας θα ξεκινήσει το Μάιο 2025.

β) όταν ο Εκδότης δεν ανταποκριθεί προσηκόντως κι εμπροθέσμως σε ερώτημα του Χ.Α.

ΙΙ. ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Το αξιόγραφο διαγράφεται μετά από έξι (6) μήνες σε Αναστολή με δυνατότητα παράτασης για ακόμη έξι (6) μήνες, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του Εκδότη.

Διαγράφονται οι μετοχές σε αναστολή λόγω διασποράς κάτω του 10%. Για τους ήδη εισηγμένους Εκδότες κατά την έναρξη ισχύος του νέου Καν/ΧΑ, η εφαρμογή της παραπάνω διάταξης αρχίζει από 1.7.2025.

Εναλλακτικά προβλέπεται η δυνατότητα του Χ.Α., εφόσον προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με αυτήν, να μεταφέρει στην Εναλλακτική Αγορά αξιόγραφα του Εκδότη που δεν πληρούν τους κανόνες της Κύριας Αγοράς.

ΙΙΙ. ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Σε περίπτωση αναστολής μεγαλύτερης των έξι (6) μηνών και μέχρι ενός (1) έτους, ο Εκδότης θα οφείλει να δημοσιοποιήσει πλέον μόνο ανακοίνωση με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1. Αρχική Διασπορά: Η διασπορά θεωρείται επαρκής, όταν είναι τουλάχιστον 25% του συνόλου των μετοχών της ίδιας κατηγορίας, κατανεμημένη σε τουλάχιστον 500 πρόσωπα, ή σε τουλάχιστον 300 πρόσωπα με παράλληλο διορισμό τουλάχιστον 2 ειδικών διαπραγματευτών. Κατά παρέκκλιση, επιτρέπεται διασπορά σε ποσοστό τουλάχιστον 15% για εταιρείες με κεφαλαιοποίηση τουλάχιστον €200 εκατομμυρίων.

2. Κερδοφορία: Καταργείται το ποσοτικό κριτήριο, αλλά η λειτουργική κερδοφορία αποτελεί πρόσθετο κριτήριο αξιολόγησης.

3. Κεφαλαιοποίηση: Τουλάχιστον €40 εκατομμυρίων και ίδια κεφάλαια τουλάχιστον €1 εκατομμυρίου

4. Καταργείται το φορολογικό πιστοποιητικό.

5. Καταργούνται οι ειδικές προϋποθέσεις εισαγωγής Ασφαλιστικών, Κατασκευαστικών και Εταιρειών Εμπορίας Αυτοκινήτων.

6. Απαγόρευση μεταβίβασης μετοχών: Βασικοί μέτοχοι εκδοτών με κεφαλαιοποίηση μικρότερη των €200 εκατομμυρίων και με ζημίες κατά την προηγούμενη χρήση της εισαγωγής απαγορεύεται να μεταβιβάσουν ποσοστό μεγαλύτερο του 25% του συνόλου των μετοχών τους κατά τους πρώτους 6 μήνες.

ΙΙ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΒΑΣΗ

To ποσοστό επαρκούς διασποράς που υποχρεούται να τηρεί κάθε εκδότης σε συνεχή βάση, ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% του συνόλου των κοινών μετοχών όταν η συνολική κεφαλαιοποίηση είναι κάτω των €200 εκατομμυρίων, ή σε τουλάχιστον 15% όταν η κεφαλαιοποίηση είναι μεγαλύτερη του ανωτέρω ορίου.

Η επαρκής διασπορά θα ελέγχεται 2 φορές το χρόνο σε εξαμηνιαία βάση (Ιανουάριο και Ιούλιο) με βάση την κεφαλαιοποίηση της αρχικής εισαγωγής και τη μέση διασπορά κάθε εξάμηνης περιόδου που αφορά ο έλεγχος.

Σε περίπτωση που μειωθεί η διασπορά κάτω του επιτρεπτού ποσοστού και η συγκεκριμένη μετοχή δεν υπάγεται στην διαβάθμιση Υψηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας, παρέχεται προθεσμία έξι (6) μηνών για την αποκατάσταση, με δυνατότητα παράτασης επιπλέον έξι (6) μηνών, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του εκδότη. Επίσης, οι εκδότες υποχρεούνται να διορίσουν άμεσα τουλάχιστον 2 ειδικούς διαπραγματευτές εντός τριμήνου.

Στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης αποκατάστασης της διασποράς, η μετοχή θα μεταφέρεται στην Κατηγορία Επιτήρησης εφόσον το ποσοστό είναι τουλάχιστον 10% και δεν υπάγεται στην διαβάθμιση Υψηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας, ενώ εάν το ποσοστό υπολείπεται του 10%, θα αναστέλλεται άμεσα η διαπραγμάτευση προς διαγραφή.

Για τους ήδη εισηγμένους εκδότες κατά την έναρξη ισχύος του νέου Καν/ΧΑ, ο 1ος έλεγχος επάρκειας διασποράς του Χ.Α. θα διενεργηθεί τον Ιούλιο 2025 με βάση τη μέση κεφαλαιοποίηση και τη μέση διασπορά του 1ου εξαμήνου του 2025.

ΙΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Τίθεται όριο τουλάχιστον 50% των συνολικών ιδίων κεφαλαίων για τις μη ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές του Εκδότη και αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των Ιδίων Κεφαλαίων για τον έλεγχο των Αρνητικών Ιδίων Κεφαλαίων και των Ζημιών, με εφαρμογή από 1.1.2025.

Περιορίζεται ο χρόνος παραμονής μιας εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης στα δύο (2) έτη κατ’ ανώτατο όριο.

ΕΜΜΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προβλέπεται η υποχρέωση του Εκδότη για έγκαιρη ενημέρωση του Χ.Α. για την επικείμενη έμμεση εισαγωγή πριν την ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό, με κύρωση την αναστολή σε αντίθετη περίπτωση.

Όλες οι προϋποθέσεις πρωτογενούς εισαγωγής συμπεριλαμβανομένης πλέον και της διασποράς, πρέπει να υφίστανται υποχρεωτικά στο πρόσωπο του εισηγμένου Εκδότη που θα προκύψει μετά την υλοποίηση της έμμεσης εισαγωγής.

ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Δημιουργείται η νέα Κατηγορία Διαπραγμάτευσης «Κατηγορία Επαγγελματιών Επενδυτών», όπου θα επιτρέπεται η διενέργεια συναλλαγών αποκλειστικά και μόνο από επαγγελματίες και ιδιώτες πελάτες που πληρούν τα κριτήρια Στην Κατηγορία αυτή θα εισάγονται μόνο εντολές ελάχιστης αξίας €100 χιλιάδων για:

α) μερίδια Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) ανοικτού τύπου που έχουν τα βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) και επιτρέπεται η διάθεσή τους στην Ελλάδα και

β) ευρωομόλογα.

Οι παράμετροι διαπραγμάτευσης της νέας Κατηγορίας ορίζονται στην Απόφαση 22 του Χ.Α.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΔΟΤΩΝ

Προστίθεται υποχρέωση δημοσίευσης ανακοίνωσης με σχολιασμό τουλάχιστον των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων στα ελληνικά & αγγλικά.

Για σημαντικά εταιρικά γεγονότα (π.χ. εξαγορές, απόσχιση κλάδου κ.λπ.) δεν θα δημοσιεύεται πλέον Πληροφοριακό Σημείωμα, αλλά μόνο αναλυτική ανακοίνωση ως προς την επίδραση του εταιρικού γεγονότος στην περιουσιακή διάρθρωση του εκδότη πριν και μετά τη συναλλαγή.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra