fbpx

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου: Πώς θα κινηθούν οι μετοχές

0

Η πορεία του Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου κατά το 2023 θεωρείται ως αρκετά ικανοποιητική λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει των στατιστικών στοιχείων, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ είχε μία άνοδο της τάξης του 52,19% (μέχρι 27.12.2023) συγκριτικά με το 2022, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του συμβουλίου του Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, Μαρίνος Χριστοδουλίδης. 

Οπως αναφέρει, «ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο και κατά το 2022 η οποία και πάλι δεν ήταν ευκαταφρόνητη, εφόσον ανερχόταν σε ποσοστό 30,42%, συγκριτικά με την αντίστοιχη απόδοση του Δείκτη κατά το 2021.

Η φετινή αυτή απόδοση προκύπτει από αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον και κυρίως από την απόδοση αριθμού συγκεκριμένων εισηγμένων εταιρειών, περιλαμβανόμενων κι αυτών του τραπεζικού τομέα, εφόσον καταγράφηκε αναφορικά με τον τομέα αυτό, σημαντική κερδοφορία ως ανακοινώθηκε από τις εταιρείες του Κλάδου και η οποία αφορούσε στο 2022, καθώς και στα πρώτα τρία τρίμηνα του 2023.

Η πορεία του Χρηματιστηρίου για το 2024 θα εξαρτηθεί από αριθμό παραγόντων που επηρεάζουν την Αγορά, καθώς και από τη διαμόρφωση των εταιρικών και οικονομικών προοπτικών των εταιρειών και της χώρας ευρύτερα. Ομολογουμένως, βάσει και των σημαντικών αναταραχών και γεωπολιτικών εξελίξεων που παρατηρούμε κατά τα τελευταία δύο χρόνια (πόλεμοι σε Ουκρανία και Ισραήλ) και λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που αυτές φέρουν, αναπόφευκτα η επόμενη χρονιά αναμένεται να χαρακτηρίζεται από σημαντικές προκλήσεις. Συνεπώς, η πορεία των Αγορών, δεν μπορεί να είναι ποτέ διασφαλισμένη για το μέλλον και οι επενδυτές θα πρέπει να προσμετρούν πάντοτε και σε διαρκή βάση, όλα τα δεδομένα στις αποφάσεις τους, καθώς και να λαμβάνουν επενδυτικές συμβουλές, μόνον από εγκεκριμένους επενδυτικούς συμβούλους.

Στα αξιοσημείωτα στατιστικά στοιχεία για το 2023, περιλαμβάνεται και η καταγραφή αυξημένου μέσου ημερήσιου όγκου συναλλαγών κατά περίπου 21,5% συγκριτικά με την αντίστοιχη συναλλακτική δραστηριότητα κατά το 2022, καθώς και αύξηση της συμμετοχής των επενδυτών από το εξωτερικό κατά ποσοστό 17%. Επίσης, σημαντική αύξηση κατά ποσοστό 26,5% καταγράφεται στη συνολική κεφαλαιοποίηση της χρηματιστηριακής Αγοράς, που πλέον ανέρχεται στα 9,9 δις.

Σημειώνονται επίσης οι νέες εισαγωγές αξιών εταιρειών που αφορούσαν κυρίως στη ΝΕΑ Αγορά του ΧΑΚ, της οποίας η κεφαλαιοποίηση (χρηματιστηριακή αξία), συγκριτικά με το 2022, αυξήθηκε κατά 53,5% και ανέρχεται σε 5.8 δις. Τέλος, σημειώνεται ότι ποσοστό περίπου 10% της μέσης συναλλακτικής δραστηριότητας προήλθε από Μέλη (χρηματιστηριακές εταιρείες) που είναι εγγεγραμμένα στο ΧΑΚ και λειτουργούν εξ αποστάσεως, για λογαριασμό επενδυτών του εξωτερικού.

Το Χρηματιστήριο συνέχισε και κατά το 2023 την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών του, με σκοπό να διευρύνει τα παρεχόμενα προϊόντα, αγορές και υπηρεσίες του, προς τους συντελεστές της Αγοράς.

Αναφέρονται επιγραμματικά τα ακόλουθα:

– Προωθείται η διαδικασία αποκρατικοποίησης του ΧΑΚ, βάσει απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου.

Πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών, προχώρησε με την έναρξη της διαβούλευσης επί του Νομοσχεδίου που θα διέπει την αποκρατικοποίηση και εντός του 2024, σχεδιάζεται να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια υλοποίησης του έργου αυτού.

– Δίδεται έμφαση στην ανάπτυξη της Αγοράς ομολόγων μέσω του ΧΑΚ, με την προσπάθεια για την επικείμενη παράλληλη εισαγωγή και στο ΧΑΚ των Ευρωπαϊκών ομολόγων EMTN’s της Δημοκρατίας, καθώς και την εισαγωγή ειδικής εγχώριας έκδοσης για τα ομόλογα εντός του 2024. Το ΧΑΚ δημιούργησε σύνδεσμο με το Αποθετήριο της Ελβετίας (SIX SIS) που θα επιτρέπει τις διασυνοριακές μεταφορές αξιών, μεταξύ των Aποθετηρίων της Κύπρου και της Ελβετίας. Προβλέπεται όπως μέσω αυτών των πρωτοβουλιών, να αυξηθεί το
επενδυτικό ενδιαφέρον για τη σημαντική Αγορά των Ομολόγων, η κεφαλαιοποίηση του ΧΑΚ, καθώς επίσης και η συναλλακτική δραστηριότητα στη χρηματιστηριακή αγορά.

– Το ΧΑΚ συνέχισε με επιτυχία τη συνδρομή του στα σημαντικά θέματα της Ενέργειας, όπως μεταξύ άλλων για τους εκπλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου («ρύποι») που αντιστοιχούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και για την ετοιμασία υποδομής προς το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς για θέματα εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα καταρτίζονται στην ανταγωνιστική Αγορά ηλεκτρισμού, όταν θα λειτουργήσει στην Κύπρο. Υπενθυμίζεται επίσης η επιτυχής και ενεργός μετοχική συμμετοχή του ΧΑΚ στο Χρηματιστήριο Ενέργειας της Ελλάδας.

– Πρόσθετα το ΧΑΚ έχει ενδυναμώσει και εκσυγχρονίσει την υλικοτεχνική υποδομή του για να ανταποκριθεί πλήρως και σε νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς του τομέα που δραστηριοποιείται. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στο σημείο αυτό, ότι το ΧΑΚ προσφέρει πλέον την επιλογή στους Συμμετέχοντες του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών που επιθυμούν, για να λαμβάνουν πληροφορίες για εταιρικές δραστηριότητες και για τα υπόλοιπα των αξιογράφων των πελατών τους που είναι καταχωρημένα στο ΚΑΜ (Κεντρικό Μητρώο Αξιών του ΧΑΚ), μέσω διεθνών ανοικτών διαδικασιών επικοινωνίας και συγκεκριμένα, μέσω μηνυμάτων SWIFT ISO 15022.

Πρόσθετα σημειώνω ότι ενόψει της προωθούμενης από την Κυβέρνηση φορολογικής μεταρρύθμισης, το Χρηματιστήριο ανέλαβε πρωτοβουλία και υπέβαλε ήδη στους αρμόδιους για το θέμα αυτό, εισηγήσεις του για την αναγκαιότητα παραχώρησης φορολογικών κινήτρων προς τους επενδυτές και τις εταιρείες αναφορικά με τις χρηματιστηριακές δραστηριότητες, με σκοπό να ενθαρρυνθεί ο όλος στρατηγικός σχεδιασμός του Χρηματιστηρίου και να μπορέσει να διαδραματίσει το Χρηματιστήριο αποτελεσματικότερα, το σημαντικό ρόλο του στην οικονομία, ως προαναφέρεται.

Έχουμε συνεπώς, την άποψη ότι το Χρηματιστήριο θα πρέπει να αναβαθμιστεί περαιτέρω και να συνιστά τον πρώτιστο μοχλό ανάπτυξης των επιχειρήσεων και της οικονομίας και να τύχει της αναγκαίας στήριξης τόσο από την Πολιτεία, όσο και από το επιχειρείν της χώρας. Η προσπάθεια του Συμβουλίου, της Διεύθυνσης και του προσωπικού είναι για να εισαχθούν πρόσθετες νέες εταιρείες στο Χρηματιστήριο, να εμπλουτιστεί το προϊόν του ΧΑΚ, να παρέχονται αυξημένες επιλογές στους επενδυτές και οι εταιρείες να μπορούν να αντλούν τα απαραίτητα κεφάλαια που χρειάζονται, ώστε αυτά να διοχετεύονται στις πιο παραγωγικές επενδύσεις του τόπου», καταλήγει ο κ. Χριστοδουλίδης.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra