fbpx

ΕΝ.Φ.Ι.Α.: Πώς χορηγείται η έκπτωση έως 10% για τις ασφαλισμένες κατοικίες

0

Aπό σήμερα και μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου θα μπορούν οι ιδιοκτήτες κατοικιών ασφαλισμένων έναντι κινδύνων από φυσικές καταστροφές να εισέρχονται σε ηλεκτρονική εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.) για να κατοχυρώνουν το δικαίωμα έκπτωσης έως 10% στον αναλογούντα Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) του έτους 2024, για τα συγκεκριμένα ακίνητα.

H ψηφιακή διαδικασία χορήγησης της έκπτωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τις κατοικίες φυσικών προσώπων, που ασφαλίζονται για κινδύνους από φυσικές καταστροφές, καθορίστηκε με την υπ’ αριθμόν Α.1014/2024 κοινή απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., Γιώργου Πιτσιλή.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, για το έτος 2024 και εφεξής, για τις κατοικίες φυσικών προσώπων που κατά το προηγούμενο έτος έχουν ασφαλιστεί και για τους τρεις κινδύνους, δηλαδή και για σεισμό, και για πυρκαγιά και για πλημμύρα προβλέπεται:

  • μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. κατά 10%, εφόσον είναι ασφαλισμένες για όλο το προηγούμενο έτος.
  • αναλογική μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε περίπτωση που είναι ασφαλισμένες για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, με ελάχιστη διάρκεια ασφάλισης τριών μηνών.

Προϋποθέσεις χορήγησης της έκπτωσης

Ειδικότερα, η μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί ασφαλισμένης για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα κατοικίας, εφόσον το δικαίωμα αυτό αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), στον Πίνακα 1: Στοιχεία οικοπέδων (εντός σχεδίου ή οικισμού και κτισμάτων (εντός και εκτός σχεδίου), στη στήλη 15 «Κτίσμα- Είδος δικαιώματος», με κωδικούς 1 έως 13.

Κατοικία θεωρείται κάθε κτίσμα, μαζί με τα παρακολουθήματά του, το οποίο αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) στον Πίνακα 1, στη στήλη 9 «Κατηγορία Ακινήτου», με κωδικό 1 «Κατοικία ή Διαμέρισμα πλην μονοκατοικίας» ή 2 «Μονοκατοικία». Η κατοικία μπορεί να αποτελείται από έναν ή περισσότερους Α.Τ.ΑΚ.

Για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. απαιτείται κατά το έτος που προηγείται από αυτό της χορήγησης μείωσης:

α) Η κατοικία να είναι ασφαλισμένη σε ασφαλιστική επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος,

β) 
η ασφάλιση να καλύπτει σωρευτικά τους ασφαλιστικούς κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών εντός του ίδιου έτους,

γ) το ασφαλισμένο κεφάλαιο και για τους τρεις κινδύνους του προηγούμενου εδαφίου να καλύπτει το σύνολο της αξίας ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων που αποτελούν την κατοικία. Για τον υπολογισμό της αξίας ανακατασκευής λαμβάνεται υπόψη η συνολική επιφάνεια των κύριων και βοηθητικών χώρων της κατοικίας, όπως αναγράφονται στις στήλες 12 και 13 του Πίνακα 1 του Ε9, για τον Aριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.T.AK.) ή τους Α.Τ.ΑΚ που αποτελεί ή αποτελούν την κατοικία.

Η αξία ανακατασκευής της κατοικίας ορίζεται σε 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ειδικά για το 2024 η αξία ανακατασκευής της κατοικίας ορίζεται σε 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών θεωρείται ότι συμπληρώνεται και όταν η κατοικία ασφαλίζεται με ένα ή περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια στην ίδια ή σε διαφορετική ασφαλιστική επιχείρηση με συνολική διάρκεια ασφάλισης τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών εντός του ίδιου έτους.

Σε περίπτωση που στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο γίνουν τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια του έτους ως προς την ασφαλισμένη αξία της κατοικίας ή/και ως προς το είδος των καλυπτόμενων κινδύνων σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας, λαμβάνεται υπόψη μόνο το χρονικό διάστημα της ασφάλισης για το οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων.

Διαδικασία χορήγησης της έκπτωσης

Η μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα χορηγείται μέσω υποβολής αίτησης σε ειδική εφαρμογή στην πλατφόρμα myPROPERTY της Α.Α.Δ.Ε., η οποία τίθεται σε λειουργία από σήμερα, 2/2/2024. Με τη νέα ψηφιακή εφαρμογή χορηγείται κεντρικά η μείωση του ΕΝΦΙΑ, καθώς τα στοιχεία των ασφαλισμένων κατοικιών που δηλώνουν οι φορολογούμενοι διασταυρώνονται με τα δεδομένα που έχουν παράσχει στην ΑΑΔΕ οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Η κατοχύρωση του μειωμένου κατά 10% ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2024 διασφαλίζεται με διαδικασία που περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

1) Οι πολίτες, έως τις 22 Φεβρουαρίου 2024, πρέπει να υποβάλουν αίτηση, επιλέγοντας τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) κάθε ασφαλισμένης κατοικίας και στη συνέχεια συσχετίζοντάς τον με τα διαθέσιμα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

2) Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επιβεβαιώνουν, έως τις 11 Μαρτίου 2024, την αντιστοίχιση της ασφαλισμένης κατοικίας με τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

3) Η μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα χορηγείται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, με την έκδοση και ανάρτηση του εκκαθαριστικού σημειώματος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2024, στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην ψηφιακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε. (aade.gr).

Διευκρινίζεται ότι:

  • Η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το έτος 2024 σχετικά με ασφαλισμένες κατοικίες που αποκτήθηκαν εντός του έτους 2023 αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβληθεί αίτηση κατοχύρωσης της μείωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α., μέσω της εφαρμογής. Συνεπώς, πολίτες που τυχόν δεν θα δουν στην εφαρμογή ακίνητα που απέκτησαν το 2023, πρέπει να ελέγξουν εάν υποβλήθηκε γι’ αυτά δήλωση Ε9 και αν όντως αυτό δεν έγινε, θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση αυτή πριν εισέλθουν εκ νέου στην εφαρμογή.
  • Στις περιπτώσεις ασφάλισης για λογαριασμό τρίτου ή ιδίου και για λογαριασμό τρίτου, το πρόσωπο που έχει συνάψει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να συμπληρώσει στην εφαρμογή τους Α.Φ.Μ. των προσώπων που έχουν δικαίωμα στο ακίνητο, προκειμένου η Α.Α.Δ.Ε. να τα ενημερώσει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να υποβάλουν κι εκείνα αίτηση έως τις 22/02/2024.
Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra