fbpx

«Καλάθι των Νονών» και «Καλάθι του Πάσχα» από Δευτέρα

ÈõìÜóôå ôá ðáó÷áëéÜôéêá óïêïëáôÝíéá áõãÜ êáé ôïõò êïýíåëïõò ðïõ ðåñéìÝíáôå ìå ëá÷ôÜñá íá öÜôå ìåôÜ ôçí ÁíÜóôáóç; ÁõôÜ ôá ìåãÜëá,ãåìéóôÜ ìå êáñáìÝëåò óôï æåëáôéíÝíéï ôïõò êïõôß ðïõ åß÷áí óêïñðßóìÝíåò åëßôóåò áðü óïêïëÜôá;Ôïõò ìåãÜëïõò êïýíåëïõò åðßóçò áðü óïêïëÜôá óôçí æåëáôßíá ôïõò; Ôá êïõëïýñéá âïõôýñïõ êáé ôá ðáó÷áëéÜôéêá ôóïõñÝêéá ìå ôï êüêêéíï áõãü ðïõ ôá áêïõìðïýóåò ìüíï ôï Ì.ÓÜââáôï ìåôÜ ôçí ðñþôç ÁíÜóôáóç; Ãåýóåéò ðïõ óçìÜäåøáí ôï ÐÜó÷á êÜèå ðáéäéïý.ÁõôÝò ôéò ðáëéÝò,ðñáãìáôéêÝò ãåýóåéò êáé ìõñùäéÝò,ôéò îáíáâñßóêåé êáíåßò óôï ðéï ãíùóôü êáé "Ðáñáäïóéáêü Ãëõêïðùëåßï ÁÑÉÓÔÏÍ" óôçí ïäü ÖéëïëÜïõ 126 óôï ÐáãêñÜôé. Ç ËÝíá êñáôÜ ôéò ðáñáäüóåéò áðü ôïí ðáôÝñá ôçò, ðïõ ìáèçôÞò óôï æá÷áñïðëáóôåßï ôïõ "Ëïýêïõ" ìåôÝöåñå ôéò Óìõñíáßéêåò óõíôáãÝò ôïõ óôï äéêü ôïõ ìáãáæß,ðïõ ôï Üíïéîå ôï 1970 åêåß óôçí ïäü ÖéëïëÜïõ ðïõ âñßóêåôáé ìÝ÷ñé êáé óÞìåñá.Ôá ìåëïìáêÜñïíá,ïé êïõñáìðéÝäåò êáé ôï ãáëáêôïìðïýñåêï ãéá ôá ×ñéóôïýãåííá,ôá êïõëïýñéá,ôá ôóïõñÝêéá êáé ôá Ðáó÷áëéíÜ áõãÜ ãéá ôï ÐÜó÷á,ðáñáóêåõÜæïíôáé ìå áõôÝò ôéò ðáëéÝò óõíôáãÝò áðü ôçí Óìýñíç." 'Åñ÷ïíôáé áðü üëç ôçí ÁèÞíá ãéá áõôÜ" ìïõ ëÝåé ç ËÝíá,ðïõ áíôéóôÝêåôáé óôçí "âéïìç÷áíïðïßçóç" ôïõ ãëõêïý êáé öôéÜ÷íåé ç ßäéá ôá ãëõêÜ ôçò üðùò ôçò Ýìáèå ï ðáôÝñáò ôçò."Äåí ìðïñþ íá êÜíù áëëéþò,ôï åñãáóôÞñéï Þôáí ôï äåýôåñï óðßôé ìïõ" ìïõ ëÝåé,ïé ìõñùäéÝò êáé ïé ãåýóåéò äåí ìðïñïýí íá áëëÜîïõí ãéáôß áõôÝò îÝñù áðü ðáéäß". ¸ôóé ôá óìõñíáßéêá êïõëïýñéá âïõôýñïõ,ôïõ ðïñôïêáëéïý,ôá íçóôßóéìá ôïõ ëáäéïý,ôçò êáíÝëëáò êáé ôïõ áìõãäÜëïõ,æõìþíïíôáé êáé öïõñíßæïíôáé áðü ôçí ßäéá ìå âïçèü ôçí ìáìÜ ôçò.Ôá óïêïëáôÜêéá ôçò üëá ÷åéñïðïßçôá,ïé ôïýñôåò ôçò ôï ßäéï.Ìå áõôüí ôïí ôñüðï Üíôåîå óôïí áíôáãùíéóìü óå äýóêïëïõò êáéñïýò. Êáèþò ïé ìõñùäéÝò ôïõ "ÁÑÉÓÔÏÍ" óêïñðßæïíôáé óôçí ãåéôïíéÜ,íéþèåéò ôçí ßäéá ðáéäéêÞ ëá÷ôÜñá êïéôþíôáò ôçí âéôñßíá ôïõ,ðåñéìÝíïíôáò íá ðÜñåéò óôá ÷Ýñéá óïõ ôï ôóïõñÝêé êáé ôï áõãü óïõ,üðùò üôáí Þóïõí ðáéäß,Ì.ÐÝìðôç 16 Áðñéëßïõ 2020 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)
0

Από τις 22 Απριλίου 2024 έως και τις 4 Μαΐου 2024 τίθεται σε ισχύ το «Καλάθι των Νονών», ενώ αντίστοιχα από τις 24 Απριλίου 2024 έως και τις 4 Μαΐου 2024 το «Καλάθι του Πάσχα». Υπενθυμίζεται ότι σε ισχύ έως τις 4 Μαΐου είναι και το «Καλάθι της Σαρακοστής».

Το «Καλάθι του Πάσχα» αποτελεί επέκταση του «Καλαθιού του Νοικοκυριού», καθώς προστίθενται τέσσερις νέες κατηγορίες τροφίμων, ώστε να αποτελέσει μία επιπλέον διέξοδο για τους καταναλωτές.

Στο «Καλάθι του Πάσχα» εντάσσονται τα εξής προϊόντα:

• Αρνί
• Κατσίκι
• Τσουρέκι
• Πασχαλινά σοκολατένια αυγά και αντίστοιχα προϊόντα

Στο «Καλάθι των Νονών» εντάσσονται 12 κατηγορίες προϊόντων και δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές που είναι νονοί ή γονείς μικρών παιδιών να κάνουν οικονομικότερες αγορές κατά την περίοδο του Πάσχα.

Στο «Καλάθι των Νονών» εντάσσονται τα εξής προϊόντα:

• Πασχαλινές λαμπάδες – παιχνίδια
• Επιτραπέζια / Παζλ
• Παιχνίδια με κούκλες, κουκλόσπιτα και άλλα αξεσουάρ (παιχνίδια μίμησης)
• Βρεφικά παιχνίδια
• Φιγούρες δράσης
• Παιχνίδια κατασκευών και δημιουργίας (π.χ. παιχνίδια με τουβλάκια)
• Οχήματα – Τηλεκατευθυνόμενα
• Ηλεκτρονικά παιχνίδια
• Αθλητικά παιχνίδια (π.χ. μπάλες, παιδικές μπασκέτες και τέρματα)
• Λούτρινα
• Μουσικά παιχνίδια
• Σοκολατένια αυγά και αντίστοιχα προϊόντα (προαιρετικά)

Ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας δήλωσε:

«Στηρίζουμε εμπράκτως τα νοικοκυριά ώστε κάθε οικογενειακό τραπέζι να γεμίσει με τα απαραίτητα αγαθά σε όσο το δυνατόν πιο χαμηλές τιμές. Πρωτοβουλίες όπως το “Καλάθι του Πάσχα” αυξάνουν και τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων πώλησης τροφίμων προς όφελος των καταναλωτών. Με το “Καλάθι των Νονών” βοηθάμε ουσιαστικά τους νονούς και τους γονείς να αγοράσουν ποιοτικά παιχνίδια σε προσιτές τιμές, ώστε να κάνουν χαρούμενα όλα τα παιδιά αυτές τις γιορτινές ημέρες. Πρώτιστο μέλημα της κυβέρνησης και του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι η βοήθεια και η ανακούφιση όλων των συμπολιτών μας, ιδιαιτέρως των πιο ευάλωτων».

Σημειώνεται ότι η λίστα με τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» έχει ως εξής:

1 Ρύζι
2 Ψωμί για τoστ
3 Ψωμί φραντζόλα (τυποποιημένο/συσκευασμένο)
4 Φρυγανιές
5 Μακαρόνια Νο 6
6 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις
7 Όσπρια (φακές)
8 Όσπρια (φασόλια)
9 Όσπρια (ρεβίθια)
10 Πάριζα
11 Γαλοπούλα (αλλαντικά)
12 Κατεψυγμένα ψάρια
13 Νωπό χοιρινό (συσκευασμένο ή μη)
14 Νωπό κοτόπουλο (συσκευασμένο ή μη)
15 Νωπό μοσχάρι (συσκευασμένο ή μη)
16 Γάλα φρέσκο πλήρες
17 Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά
18 Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες
19 Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά
20 Γάλα εβαπορέ
21 Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις
22 Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά
23 Τυρί φέτα
24 Λευκό τυρί
25 Τυρί γκούντα
26 Τυρί με χαμηλά λιπαρά
27 Χυμός τομάτας διατηρημένος
28 Αυγά (κλωβοστοιχίας και αχυρώνα)
29 Μαργαρίνες
30 Ελαιόλαδο
31 Ηλιέλαιο
32 Κατεψυγμένα λαχανικά (τουλάχιστον δύο από αρακάς, μπάμιες, φασολάκια)
33 Λευκή ζάχαρη
34 Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς
35 Προϊόντα βρώμης (τουλάχιστον ένα)
36 Κρέμα βρεφικής ηλικίας
37 Γάλα βρεφικής ηλικίας
38 Ελληνικός καφές
39 Στιγμιαίος καφές
40 Γαλλικός καφές
41 Χυμός πορτοκάλι
42 Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες)
43 Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες
44 Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι
45 Χαρτί κουζίνας
46 Χαρτί υγείας
47 Οδοντόκρεμες
48 Σερβιέτες ή ταμπόν
49 Σαμπουάν
50 Σαπούνια σε στερεή κατάσταση
51 Πάνες ακράτειας
52 Πάνες για μωρά
53 Μωρομάντηλα
54 Σαμπουάν για μωρά
55 Τροφές για σκύλους
56 Τροφές για γάτες

Στο «Καλάθι της Σαρακοστής» έχουν ενταχθεί τα εξής προϊόντα:

57 Χαλβάς
58 Νηστίσιμες Σαλάτες (αλοιφές – λ.χ. μελιτζανοσαλάτες, ταραμοσαλάτες)
κ.ο.κ.)
59 Κατεψυγμένα θαλασσινά (δύο τουλάχιστον είδη)
Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra