fbpx

Καλλιθέα: Δολοφονία 76χρονου -Έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Ðåñéðïëéêü ôçò ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò óôçí ëåùöüñï Âáóéëßóóçò Óïößáò, ìåôÜ ôï ôçëåöþíçìá áãíþóôïõ óå éóôïóåëßäá ï ïðïßïò ðñïåéäïðïßçóå ãéá ýðáñîç åêñçêôéêïý ìç÷áíéóìïý óôçí éôáëéêÞ ðñåóâåßá. Óôï êôÞñéï ôçò ðñåóâåßáò Ýóðåõóáí ï áñìüäéåò áñ÷Ýò êáé Üíäñåò ôïõ ÔìÞìáôïò ÅîïõäåôÝñùóçò Åêñçêôéêþí Ìç÷áíéóìþí ðñïêåéìÝíïõ íá åñåõíÞóïõí êáé íá åíôïðßóïõí åíäå÷üìåíï ýðïðôï äÝìá. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)
0 158

Νεκρός είναι 76χρονος, ελληνικής καταγωγής, στην Καλλιθέα μετά από επεισόδιο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα συνέβησαν στις 10 το πρωί της Παρασκευής όταν άγνωστος τον γρονθοκόπησε μέχρι θανάτου.

Ο δράστης διέφυγε με τις αστυνομικές αρχές να έχουν ξεκινήσει τις έρευνες για τον εντοπισμό του

Η δολοφονία έγινε στην πλατεία Νερού, στην έξοδο για Μαρίνα Καλλιθέας. Μάλιστα, έγινε κοντά στον αιγιαλό με αποτέλεσμα να υπάρξει συζήτηση για το εάν θα αναλάβει την υπόθεση το Λιμενικό Σώμα. Ωστόσο, τελικά ανέλαβε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Για την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για την αιτία του επεισοδίου.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More