fbpx

ΚΑΠ: Ενίσχυση παραγωγών για βιολογική γεωργία – κτηνοτροφία

0

Το θεσμικό πλαίσιο και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διατήρησης της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας με τη νέα ΚΑΠ, καθώς και οι επιλέξιμες καλλιέργειες/εκτροφές που θα ενισχυθούν, καθορίστηκε με την εφαρμοστική απόφαση για τα οικολογικά σχήματα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΥΑ, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, καθορίζεται το  θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή, διαχείριση και παρακολούθηση της παρέμβασης Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» του προγράμματος (ecoschemes) για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, ώστε να ενισχυθεί η συνέχιση της εφαρμογής μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Τα οικολογικά προγράμματα εφαρμόζονται, ως αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και στους παραγωγικούς τομείς παρέμβασης φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Να σημειωθεί ότι οι παρεμβάσεις για τα οικολογικά σχήματα περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας που ισχύει για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027.

Η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει των πρόσθετων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν, του διαφυγόντος εισοδήματος και του κόστους συναλλαγής που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις της παρούσας παρέμβασης και εξαρτάται από το είδος της καλλιέργειας ή/και της εκτροφής.

Οι επιλέξιμες καλλιέργειες/εκτροφές με το αντίστοιχο ενδεικτικό ύψος ενίσχυσης ανά εκτάριο είναι:

 • ΜΚ1-31.9-1 Ελιά 505
 • ΜΚ1-31.9-2 Σταφίδα 636
 • ΜΚ1-31.9-3 Μηλοειδή 532
 • ΜΚ1-31.9-4 Πυρηνόκαρπα 941
 • ΜΚ1-31.9-5 Επιτραπέζια σταφύλια 1.440
 • ΜΚ1-31.9-6 Ετήσια ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας στα Εσπεριδοειδή 334
 • ΜΚ1-31.9-7 Οινοποιήσιμα Σταφύλια 657
 • ΜΚ1-31.9-8 Ροδιά 1.120
 • ΜΚ1-31.9-9 Ακτινίδιο 870
 • ΜΚ1-31.9-10 Συκιά 1.015
 • ΜΚ1-31.9-11 Μικρόκαρπες/Δάσους 940
 • ΜΚ1-31.9-12 Αβοκάντο 1.050
 • ΜΚ1-31.9-13 Ακρόδρυα 616
 • ΜΚ1-31.9-14 Φραγκόσυκα 1.266
 • ΜΚ1-31.9 15 Βρώσιμος Αραβόσιτος 544
 • ΜΚ1-31.9-16 κτηνοτροφικός Αραβόσιτος 644
 • ΜΚ1-31.9-17 Μηδική, Τριφύλλι 574
 • ΜΚ1-31.9-18 Χειμερινά σιτηρά 120
 • ΜΚ1-31.9-19 Βαμβάκι 516
 • ΜΚ1-31.9-20 Καπνός 660
 • ΜΚ1-31.9-21 Ρύζι 446
 • ΜΚ1-31.9-22 Λοιπές αροτραίες (Λινάρι, Ελαιοκραμβη, Ηλίανθος, Κιν όα, Καμελία, Χία) 493
 • ΜΚ1-31.9-23 Αρωματικά Φυτά 1.295
 • ΜΚ1-31.9-24 Όσπρια 491
 • ΜΚ1-31.9-25 Κτηνοτροφικά ψυχανθή 491
 • ΜΚ1-31.9-26 Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή/Βολβώδη/Καρότο/Πατάτα/ Κολοκυνθοειδή 635
 • ΜΚ1-31.9-27 Τομάτα/Μελιτζάνα/Πιπεριά 1.140
 • ΜΚ1-31.9-28 Αιγοπρόβατα 247
 • ΜΚ1-31.9-29 Βοοειδή Κρεατοπαραγωγικής – Μικτής κατεύθυνσης 280
 • ΜΚ1-31.9-30 Βοοειδή Γαλακτοπαραγωγής 347

Οι παραπάνω ενισχύσεις καλύπτουν την αύξηση του κόστους παραγωγής, καθώς και τη μείωση της παραγωγής λόγω της εφαρμογής της βιολογικής γεωργίας, ανά καλλιέργεια/εκτροφή, καθώς επίσης και το κόστος πιστοποίησης.

Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, το ύψος ενίσχυσης, ανά εκτάριο και έτος, μπορεί να μειωθεί, έτσι ώστε να αποφευχθεί η υπέρβαση των ετήσιων χρηματοδοτικών κονδυλιών των ειδών παρέμβασης υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων.

Δικαιούχοι και όροι επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι είναι ενεργοί γεωργοί ή ομάδες ενεργών γεωργών που διατηρούν τη βιολογική καλλιέργεια η εκτροφή και κατά την οριστική υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης διαθέτουν αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Μαΐου 2018.

Η ένταξη των εν λόγω αγροτεμαχίων τεκμηριώνεται από ενεργή σύμβαση του παραγωγού με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) καθώς και από πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση του συστήματος traces από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, με τον οποίο είναι συμβεβλημένοι, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 35 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Μαΐου 2018, και του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2119 της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2021.

Οι παραγωγοί επίσης, θα πρέπει να συμμορφώνονται με την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία εφαρμογής της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ και ειδικότερα το άρθρο 13 αυτής σε περιπτώσεις, όπου τα φύλλα καπνού/άλλα μέρη των φυτών καπνού από αυτή την παραγωγή προορίζονται για παραγωγή καπνού/προϊόντων καπνού.

Ασυμβατότητα

Για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης και αντικρουόμενων γεωργικών πρακτικών, η παρέμβαση δεν είναι συμβατή σε επίπεδο αγροτεμαχίου:

 • Με οποιοδήποτε άλλη οικολογική παρέμβαση.
 • Με την παρέμβαση Π3-70-2.1 – Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεο-εισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία) του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας.
 • Με οποιαδήποτε δράση του Μέτρου 11 «βιολογική γεωργία» και των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων του Μέτρου 10 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» του ΠΑΑ 2014-2022 εφόσον τα αγροτεμάχια περιλαμβάνονται σε ενεργά Τεχνικά Δελτία των παραπάνω Μέτρων κατά το έτος της αίτησης, σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες ασυμβατότητας όπως αυτοί ορίζονται σε σχετική υπουργική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra