fbpx

Αlco Hellas: Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου

0 21

Tο ΔΣ της εταιρίας Αlco Hellas ΑΒΕΕ ενημερώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 11ης Φεβρουαρίου 2011 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Tο ΔΣ της εταιρίας Αlco Hellas ΑΒΕΕ ενημερώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 11ης Φεβρουαρίου 2011 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Ειδικότερα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει ως κάτωθι:

1. Τζώρτζης Θεόδωρος του Παναγιώτου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Εκάλης, οδός Ρόδων 53, Α.Δ.Τ :ΑΖ 549978, Α.Φ.Μ.: 016310973, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ

2. Γεωργίου Απόστολος του Διονυσίου, Μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, Αθ. Διάκου 95Α, Α.Δ.Τ: Ξ 197077 Α.Φ.Μ.: 061356675, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

3. Τζώρτζης Παναγιώτης του Θεοδώρου, Οικονομολόγος, κάτοικος Εκάλης, οδός Ρόδων 53, Α.Δ.Τ: ΑΒ 224350, Α.Φ.Μ.: 101460656, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ

4. Γκότσης Χαράλαμπος του Παναγή, Καθηγητής Πανεπιστημίου, κάτοικος Αμαρουσίου, Θάσου 3, Α.Δ.Τ: ΑΒ 569033 Α.Φ.Μ.: 012175478, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

5. Λυμπεράκης Γεώργιος του Σπυρίδωνος, Τραπεζικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Ησιόδου 10, Α.Δ.Τ : Ι 553762, Α.Φ.Μ: 000816431, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

6. Λάιος Γεώργιος του Εμμανουήλ, Τραπεζικός, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Περικλέους 30, Α.Δ.Τ : ΑΖ 135556, Α.Φ.Μ 111210663, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

7. Κουδούνης Πάτροκλος του Γεωργίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Μελλισίων, οδός Τσιμπρικίδη 33, Α.Δ.Τ: ΑΙ 666227, Α.Φ.Μ 102946353, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε τετραετής και θα διαρκεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του Α’ εξαμήνου του έτους 2015.

Eπιπλέον, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου ως εξής:

1. Γκότσης Χαράλαμπος του Παναγή, Καθηγητής Πανεπιστημίου, κάτοικος Αμαρουσίου, Θάσου 3, Α.Δ.Τ: ΑΒ 569033 Α.Φ.Μ.: 012175478, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
2. Κουδούνης Πάτροκλος του Γεωργίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Μελισσιών, οδός Τσιμπρικίδη 33, Α.Δ.Τ : ΑΙ 666227, Α.Φ.Μ 102946353, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
3. Λάιος Γεώργιος του Εμμανουήλ, Τραπεζικός, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Περικλέους 30, Α.Δ.Τ : ΑΖ 135556, Α.Φ.Μ 111210663, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
2. Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του άρθρου 4 ‘Σκοπός’ του καταστατικού της εταιρείας με ψήφους 11.565.204 υπέρ και 0 κατά ως κάτωθι:

‘Σκοπός της εταιρίας είναι η μεταποίηση και η εμπορία αλουμινίου, σιδήρου και συναφών μετάλλων. Η επεξεργασία αλουμινίου και σιδήρου και υποπροϊόντων αυτού, καθώς και η μεταφορά αυτών με ίδια μεταφορικά μέσα ή με μέσα τρίτων με προμήθεια.

Η διερεύνηση της ελληνικής αγοράς και των διεθνών, με σκοπό την προβολή, διαφήμιση και διάθεση των ελληνικών αγαθών οποιουδήποτε παραγωγικού κλάδου και δραστηριότητας στο εξωτερικό. Η εξαγωγή Ελληνικών προϊόντων και εισαγωγή αλλοδαπών τοιούτων.

Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση ημεδαπών και αλλοδαπών βιομηχανικών, βιοτεχνικών οίκων και γενικά κάθε μορφής και τύπου εμπορική συνεργασία μετά ημεδαπών και ξένων παρεμφερών επιχειρήσεων και η μετ’ αυτών ίδρυση ομοειδών τοιούτων, με σκοπό την άσκηση γενικά δραστηριοτήτων που υποβοηθούν το σκοπό της ιδρυόμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρίας.

Για την πραγμάτωση του σκοπού της, η εταιρία μπορεί να αναθέτει την παραγωγή σε υποκατασκευαστές, να δρά κοινοπρακτικά και να δημιουργεί θυγατρικές εταιρίες.

Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μελέτη, επίβλεψη, εγκατάσταση, κατασκευή, συντήρηση, ασφαλής λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως και η διανομή, μεταφορά και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας. Η προμήθεια, παραγωγή ,χρήση ,εμπορία και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και η εξόρυξη, παραγωγή και προμήθεια ενεργειακών πρώτων υλών.

Η παραγωγή, χρήση, εμπορία, ασφαλής λειτουργία και διάθεση-πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η μελέτη, επίβλεψη, εγκατάσταση, κατασκευή, συντήρηση, παραγωγή, χρήση, εμπορία, ασφαλής λειτουργία Φωτοβολταϊκών Σταθμών και Συστημάτων όπως επίσης και η διάθεση-πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) γενικότερα και Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς-Συστήματα ειδικότερα.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία δύναται να συνάπτει κάθε είδους συμφωνίες με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διαφόρους οργανισμούς-οργανώσεις,να συμμετέχει στο κεφάλαιο υφισταμένων ή ιδρυομένων εταιρειών ή και να συμμετέχει στο κεφάλαιο εταιρειών που δανειοδοτούνται από αυτή ή συνεργάζονται – συνδέονται μαζί της και να αναθέτει με σχετική σύμβαση ή συμφωνία έργα που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς σε τρίτους.

Η ίδρυση εταιρειών, η συμμετοχή σε κοινοπραξίες καθώς και η απόκτηση μετοχών άλλων εταιρειών ,Ελληνικών ή ξένων και εν γένει η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που έχουν σκοπό παρεμφερή με αυτούς που περιγράφονται ανωτέρω ή των οποίων η δραστηριότητα συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς της εταιρείας. Ο σκοπός της εταιρίας μπορεί να τροποποιηθεί με ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου’.

Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να κωδικοποιηθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με τον νόμο και να υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, η ανωτέρω τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More