fbpx

Ενισχυμένες πωλήσεις για τον όμιλο MIG

0 12

Για το έτος 2010, η Marfin Investment Group (MIG) ανακοίνωσε σήμερα ενοποιημένες ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφιών προ απομείωσης αξίας στοιχείων ενεργητικού, μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και έκτακτα έξοδα €90,8 εκατ. ενώ οι ενοποιημένες ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφιών ανέρχονται σε €1.868,4 εκατ. Για το έτος 2010, η Marfin Investment Group (MIG) ανακοίνωσε σήμερα ενοποιημένες ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφιών προ απομείωσης αξίας στοιχείων ενεργητικού, μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και έκτακτα έξοδα €90,8 εκατ. ενώ οι ενοποιημένες ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφιών ανέρχονται σε €1.868,4 εκατ.

Σε εταιρικό επίπεδο οι συνολικές ζημίες ανέρχονται σε €1.637,6 εκατ. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στα αποτελέσματα εξαμήνου, η συντριπτική πλειονότητα των ζημιών της MIG στο έτος αυτό είναι μη χρηματικές (λογιστικές) ζημιές που σχετίζονται με απομείωση αξίας και επαναξιολόγηση στοιχείων ενεργητικού οι οποίες υπολογίζονται σε €1.398,1 εκατ. σε ενοποιημένη βάση και €1.522,8 σε εταιρικό επίπεδο.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου ανέρχονται σε €1.492,5 εκατ. και σημειώνουν άνοδο 13,4% έναντι του προηγούμενου έτους, ενώ τα ενοποιημένα ακαθάριστα κέρδη του έτους έφθασαν τα €365,2 εκατ. Τέλος, το επαναλαμβανόμενο EBITDA έφθασε τα €81,3 μειούμενο από €122,3 εκατ το 2009.

Η καθαρή θέση (NAV) της MIG στο τέλος του έτους βρέθηκε στα €2.112 εκατ. ή €2,74 ανά μετοχή. Συνεπώς το τρέχον επίπεδο της χρηματιστηριακής τιμής μετοχής της MIG αντιπροσωπεύει μια εντυπωσιακή έκπτωση 69% από την καθαρά θέση της εταιρείας παρά την απομείωση αξίας του ενεργητικού, διαγραφές αξιών και έκτακτα έξοδα.

Σημειώνεται ότι από την αύξηση κεφαλαίου του 2007, όταν η καθαρή θέση βρίσκονταν στα €5.427 εκατ., η καθαρή θέση της εταιρείας περιορίστηκε στα σημερινά επίπεδα των €2.112 εκατ. σαν αποτέλεσμα συνολικής επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους (€536 εκατ. αγορά ιδίων μετοχών, €470 εκατ. τεκμαρτό μέρισμα) κατά €1.006 εκατ. (19%), λειτουργική κερδοφορία €187 εκατ. και €2.496 εκατ. λογιστικές ζημιές οι οποίες σχετίζονται με απομείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού (€1.523 εκατ.) και αναπροσαρμογή αξιών (€973 εκατ.) που αφορούν την αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών της MIG στις οικονομικές της καταστάσεις. Η μείωση αυτή κατά 52% (συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής κεφαλαίου) αντιπροσωπεύει λογιστική μείωσης της καθαρής θέσης που είναι ανακτήσιμη όταν βελτιωθούν οι συνθήκες της αγοράς. Δεδομένου ότι αυτή η επίδοση σημειώθηκε κατά τα τελευταία 3,5 χρόνια, που αποτελούν την χειρότερη οικονομική περίοδο της σύγχρονης περιόδου στην Ελλάδα, η διοίκηση πιστεύει πως έχει δικαιωθεί από τις στρατηγικές τις επιλογές ως σήμερα.

Στο τέλος του έτους, η εταιρεία διατήρησε ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, με συνολική θέση ρευστών διαθεσίμων ύψους €565 εκατ. Η ρευστότητα αυτή είναι αποτέλεσμα πρωτοβουλιών που έχουν υιοθετηθεί από τη διοίκηση και επικεντρώνονται στον περιορισμό του κόστους, εξορθολογισμό του χαρτοφυλακίου καθώς και τη συνετή διαχείριση του προϋπολογισμού. Η διαθέσιμη ρευστότητα της MIG αποτελεί έναν επιπλέον θετικό παράγοντα για την αξιοποίηση ευκαιριών όπως αυτές που αναμένεται να αναδειχτούν προς το τέλος του 2011.

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κάμψης 2008-2010, η MIG υιοθέτησε μια αμυντική στρατηγική, δίνοντας έμφαση στα μερίδια αγοράς καθώς και την διατήρηση της θέσης των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της στις αγορές που δραστηριοποιούνται. Ειδικά κατά το 2010, οι εταιρείες που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της MIG εφήρμοσαν στρατηγική ενίσχυσης των μεριδίων αγοράς, υλοποίησαν πρωτοβουλίες μείωσης κόστους, περιόρισαν σημαντικά τις υποχρεώσεις, σύναψαν στρατηγικές συμφωνίες, δημιούργησαν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, αναδιάρθρωσαν τις δραστηριότητές τους, εγκατέλειψαν δραστηριότητες που δεν είναι κύριες και έδωσαν έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων πίστης και αφοσίωσης με τους πελάτες τους.

Σήμερα, οι εταιρείες της MIG, επιδεικνύουν ισχυρούς ισολογισμούς έναντι των ανταγωνιστών, είναι απόλυτοι ηγέτες των αγορών τους, διαθέτουν ενεργητικό υψηλής ποιότητας και έχουν τοποθετηθεί ιδανικά ώστε να επωφεληθούν από την αναμενόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και να καρπωθούν τα οφέλη από την στρατηγική που ακολούθησαν όχι μόνον το 2010 αλλά κατά την καθοδική περίοδο του οικονομικού κύκλου. Η αναμενόμενη επιστροφή στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μέσα στα επόμενα τρίμηνα θα βρει όλες τις εταιρείες της MIG σε ισχυρότερη θέση προκειμένου να επωφεληθούν από την επιστροφή στην ανάπτυξη. Η εύρωστη λειτουργική και κεφαλαιακή βάση της εταιρείας, θα επιτρέψει την αξιοποίηση της αναμενόμενης βελτίωσης των κυκλικών και διαθρωτικών τάσεων εξαιτίας και της εμφάνισης της πραγματικής δυναμικής των επενδύσεων της. Ανταποκρινόμενο στην πεποίθηση για τις μελλοντικές προοπτικές και την ανάδειξη επενδυτικών ευκαιριών, το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG αποφάσισε να δρομολογήσει μια νέα στρατηγική δίνοντας έμφαση στην δημιουργία μετοχικών υπεραξιών. Στα πλαίσια αυτά, ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €941,5 εκατ. από τα οποία €256,7 εκατ θα είναι με την μορφή αύξησης κεφαλαίου με δικαιώματα προτίμησης στους υπάρχοντες μετόχους με την έκδοση μίας νέας μετοχής για κάθε τρεις παλαιές στην τιμή του ενός ευρώ ανά μετοχή και €684,7 εκατ. στην μορφή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με δικαιώματα προτίμησης στους υπάρχοντες μετόχους με την έκδοση δύο ομολόγων για κάθε τρείς μετοχές της εταιρείας, συπεριλαμβανομένων και των μετοχών μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MIG κ. Διον. Μαλαματίνας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

‘Τα δύο προηγούμενα χρόνια, είχαμε υιοθετήσει αμυντική πολιτική καθώς η κύρια έμφαση ήταν στην προστασία και ενίσχυση των ηγετικών θέσεων στις αγορές και κλάδους των εταιρειών του χαρτοφυλακίου μας. Επιπλέον, εφαρμόσαμε ορθολογισμό του χαρτοφυλακίου εταιρειών, μαζί με πρωτοβουλίες περιορισμού του κόστους σε επίπεδο εταιρειών. Οι προσπάθειες αυτές βοήθησαν τον όμιλο, να διατηρήσει την ισχυρή κεφαλαιακή θέση που απολαμβάνει και είχε ως αποτέλεσμα την διατήρηση ρευστότητας ύψους €565 εκατ.
Παρότι έχει σημειωθεί μείωση της καθαρής θέσης του ομίλου, πιστεύουμε ότι η στρατηγική και οι κινήσεις μας έχουν επιτρέψει και κυρίως έχουν διατηρήσει την ισχυρή λειτουργική βάση των εταιρειών υψηλής ποιότητας, όπως και την διατήρηση σημαντικής κεφαλαιακής βάσης από την οποία θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε ευκαιρίες που θα αναδειχτούν από την αναμενόμενη βελτίωση του οικονομικού κύκλου. Οι εταιρείες της MIG συνεχίζουν να διατηρούν ισχυρούς ισολογισμούς, ηγετικά μερίδια αγοράς, ισχυρές ταυτότητες προϊόντων και απολαμβάνουν την αφοσίωση των πελατών – στοιχεία που τις διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό. Πιστεύουμε ότι στο προσεχές μέλλον η MIG θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει τα οφέλη από τις επενδύσεις αυτές, εμφανίζοντας την πραγματική της δυναμική. Καθώς εισερχόμαστε στην τελευταία, όπως διαφαίνεται, φάση του καθοδικού οικονομικού κύκλου, πιστεύουμε ότι θα εμφανιστούν στην αγορά σημαντικές ελκυστικές ευκαιρίες. Από το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, έως την πιθανή διάθεση μη τραπεζικών στοιχείων ενεργητικού από περιφερειακά ή εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα πιστεύουμε ότι θα εμφανιστούν ευκαιρίες στους κλάδους και αγορές που δραστηριοποιείται η MIG και είμαστε έτοιμοι να επωφεληθούμε από αυτές.

Καθώς το 2011 έχει αποδειχθεί και συνεχίζει να είναι ένα δύσκολο έτος, οι σημερινές επιχειρησιακές εκτιμήσεις δείχνουν μια περιορισμένη ενίσχυση στη λειτουργική επίδοση του 2011, η οποία όμως συνδυάζεται παράλληλα με τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της θέσης ανταγωνιστών μας. Η μερική έστω βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος θα οδηγήσει σε πολύ σημαντική βελτίωση αποδόσεων από το 2012 και μετά.

Για τον λόγο αυτό, έχουμε αποφασίσει να αντιμετωπίσουμε την νέα αυτή περίοδο με αλλαγή της στρατηγικής μας δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της αξίας των επενδύσεών μας με την δημιουργία σημαντικής μεσοπρόθεσμης μετοχικής υπεραξίας.’

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More