fbpx

Νέες προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ – Οι ειδικότητες

0

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη 11 υπαλλήλων για τους νομούς Σάμου, Ικαρίας και Αγαθονησίου.

Οι προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αφορούν συνολικά έντεκα άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών της Περιοχής Σάμου για την Έδρα της, για το Πρακτορείο Καρλοβασίου, το Πρακτορείο Ικαρίας, το Υποπρακτορείο Ευδήλου, το Υποπρακτορείο Φούρνων και το Υποπρακτορείο Αγαθονησίου που εδρεύουν στο Νομό Σάμου.

Οι θέσεις εργασίας απευθύνονται σε ηλεκτρολόγους μηχανικούς, υπάλληλους γραφείου και ηλεκτροτεχνικούς δικτύων.

Δείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες των θέσεων παρακάτω:

Οι θέσεις εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ
ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Σάμος (1 θέση)
ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου – Σάμος (1 θέση)

ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) – Σάμος (1 θέση)

ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Ικαρία (1 θέση)
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων – Ικαρία (1 θέση)
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων – Σάμος (2 θέσεις)
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων – Ικαρία (2 θέσεις)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων – Σάμος (1 θέση)
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων – Αγαθονήσι (1 θέση)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ » σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «Προσκόμιση Τίτλων, Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΟΧ. (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΜΟΥ, ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ,Τ.Κ. 83100, ΒΑΘΥ-ΣΑΜΟΥ απευθύνοντάς την υπόψη κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ (τηλ. επικοινωνίας 22730- 27777 εσωτ.222), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.zografou@deddie.gr

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο κρίνεται με βάση την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής, ενώ το εμπρόθεσμο με συστημένη αποστολή κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ) και μία μόνο αίτηση ανά ειδικότητα ΔΕ (ΔΕ υπάλληλος γραφείου ή ΔΕ ηλεκτροτεχνικός δικτύων).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού και ειδικότητας σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως, σε κάθε περίπτωση, ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται, τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορούν να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ.

Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει, κατά σειρά προτίμησης, το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο αρμόδιο υπηρεσιακό κλιμάκιο και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος όλων των δήμων Σάμου, Ικαρίας, Φούρνων Κορσεών και Αγαθονησίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο διαδικτυακό τόπο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. (www.deddie.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:

Απασχόληση Θέσεις Εργασίας  Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων,deddie-proslipseis

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra