fbpx

Όμιλος Σαράντη: Αύξηση πωλήσεων το 2021, με κέρδη στα 40,3 εκατ.

0 191

Με αυξητικές τάσεις στις πωλήσεις πρόσχωσε την χρονιά που διανύσαμε ο Όμιλος Σαράντη πάρα τις εξισορροπητικές τάσεις που παρουσιάστηκαν στην αγορά του 2021. Η άνοδος που σημείωσε στην καθαρή του κερδοφορία ο Όμιλος ήταν της τάξεως του 41%, εν μέσω αντίξοων συνθηκών που δημιουργούν οι πληθωριστικές πιέσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Όπως τονίζει με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Όμιλος, οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 408,20 εκατ. ευρώ το 2021, από 393,38 εκατ. ευρώ που είχαν καταγράψει 2020, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 3,77%.

Κατά την διάρκεια του 2021 η ανάπτυξη του Ομίλου τροφοδοτήθηκε από στρατηγικές προϊοντικές κατηγορίες, και ιδιαιτέρως από αυτές που σχετίζονται με την περιποίηση του δέρματος, τον καθαρισμό του σώματος, τα αποσμητικά, τα αντιηλιακά, την οικιακή φροντίδα, τα συμπληρώματα διατροφής, και τα καλλυντικά επιλεκτικής διανομής.

Οι πωλήσεις στην ελληνική αγορά άγγιξαν τα 142,78 εκατ. ευρώ το 2021, έναντι 136,05 εκατ. ευρώ το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,95%, με την αγορά της ευρείας διανομής να είναι ο οδηγός της αύξηση, παρά την πτωτική πορεία που εμφανίζει η αγορά στις κατηγορίες του Ομίλου, και τα Καλλυντικά Επιλεκτικής Διανομής να παρουσιάζουν άνοδο λόγω της επαναλειτουργίας του συγκεκριμένου καναλιού και της αυξημένης
κατανάλωσης σε αυτό.

Οι χώρες του εξωτερικού που αντιπροσωπεύουν 65,02% του συνόλου του όγκου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 3,14% σκαρφαλώνοντας στα 265,42 εκατ. ευρώ το 2021 από 257,33 εκατ. ευρώ το 2020. Εξαιρώντας την νομισματική επίδραση, σε ουδέτερη νομισματική βάση, οι πωλήσεις των ξένων χωρών παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων κατά 4,9%.

Η κερδοφορία του Ομίλου το έτος 2021 επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών των εμπορευμάτων και του αυξημένου μεταφορικού κόστους. Οι ισορροπημένες λειτουργικές δαπάνες, και οι προώθησης που επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένες στρατηγικές κατηγορίες και πρωτοβουλίες, συνέβαλαν εν μέρει στην αντιστάθμιση των επιπτώσεων των πληθωριστικών πιέσεων.

Συγκεκριμένα:
• Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 4,71% στα 59,69 εκατ. ευρώ το 2021 από 62,64 εκατ. ευρώ το 2020, με το περιθώριο EBIΤDA να διαμορφώνεται στο 14,62% το 2021 από το 15,92% το που έκλεισε το 2020.
• Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 46,82 εκατ. κατά το FY ‘21 από 50,00 εκατ. ευρώ το FY’20, μειωμένα κατά 6,36%, με το περιθώριο ΕΒΙΤ να διαμορφώνεται σε 11,47% από 12,71% το 2020.
• Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) έφτασαν τα 49,57 εκατ. ευρώ το 2021 από 47,43 εκατ. το έτος 2020, αυξημένα κατά 4,59%, και το περιθώριο EBT να ανέρχεται σε 12,14% από 12,05%.

• Τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε 40,29 εκατ. ευρώ το FY ’21 από 38,70 εκατ. ευρώ το περυσινό έτος, αυξημένα κατά 4,12%, και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους να ανέρχεται σε 9,87% από 9,84% το FY ’20.

Ο Όμιλος παρουσιάζει μια ιδιαιτέρως υγιή οικονομική θέση, υποστηριζόμενη από την κερδοφορία της επιχείρησης, την ισορροπημένη διαχείριση κεφαλαιουχικών δαπανών και την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του 2021 ανέρχεται σε 5,96 εκατ. (καθαρός δανεισμός προς EBITDA στα 0,1x) από 10,91 εκατ. το 2020. Επιπλέον, χάρη στη βελτιωμένη διαχείριση αποθεμάτων και τη βελτιστοποίηση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, ο Όμιλος κατάφερε να βελτιώσει το λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης ως προς πωλήσεις στο 30,15% το FY ‘21 από 34,25% πέρυσι, υποστηρίζοντας έτσι περαιτέρω τη δημιουργία καθαρών ταμειακών ροών του Ομίλου.

Παρά τις προκλήσεις που δημιουργεί η πανδημία COVID-19, παρά τις συνεχιζόμενες διαταραχές στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και τις πληθωριστικές πιέσεις, ο Όμιλος, αφοσιωμένος στην στρατηγική του, επενδύει τις ελεύθερες ταμειακές ροές του σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης, είτε με οργανικό τρόπο είτε μέσω εξαγορών, καθώς και στην δημιουργία πρόσθετης αξίας στους μετόχους της. Κατά την διάρκεια του 2021, ο Όμιλος Σαράντη προέβη σε πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2020 ποσού 15 εκατ. ευρώ (0,22393 ευρώ ανά μετοχή), αυξημένο κατά 34% σε σύγκριση με το μέρισμα του 2019. Για την χρήση του 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2022 την διανομή μερίσματος ύψους 0,143108 Ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε ποσό 10 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, εντός του 2021, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της γραμμής παραγωγής και την αύξηση της αποδοτικότητας, ο Όμιλος ολοκλήρωσε τις επενδύσεις του που αφορούν στην επέκταση της παραγωγικής του δυναμικότητας και την αγορά αυτοματοποιημένου μηχανολογικού εξοπλισμού στην παραγωγική του μονάδα στα Οινόφυτα.

Παράλληλα, οι επενδύσεις που αφορούν στην κατασκευή του νέου εργοστασίου της Polipak συνεχίστηκαν, ενώ η ολοκλήρωσή τους αναμένεται μέχρι το τέλος του Α΄ εξαμήνου του 2022. Η νέα παραγωγική μονάδα της Polipak θα οδηγήσει στην δημιουργία νέων
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, βελτιωμένων από άποψη οικολογικού προφίλ, ανθεκτικότητας και λειτουργικότητας. Το νέο εργοστάσιο θα χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα και αυξημένη απόδοση.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του για περαιτέρω οργανική αύξηση πωλήσεων και κερδών, ο Όμιλος επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, αξιοποιώντας την ισχυρή αναγνωσιμότητα των προϊόντων του στις στρατηγικές κατηγορίες του. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021, ο Όμιλος παρέμεινε προσηλωμένος στην

υλοποίηση της στρατηγικής του για προσθήκης αξίας μέσω εξαγορών. Σε συνέχεια της ολοκλήρωση της διεξοδικής διαδικασίας δέουσας επιμέλειας το 2021, ο Όμιλος προέβη σε σύναψη συμφωνίας στις 2 του Μαρτίου 2022 για την εξαγορά της πολωνικής εταιρείας καταναλωτικών προϊόντων οικιακής χρήσης STELLA PACK S.A.

Η STELLA PACK κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή και διανομή ειδών οικιακής χρήσης, με 25 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στις κατηγορίες συσκευασιών τροφίμων, σάκων απορριμμάτων και εργαλείων καθαρισμού, καταγράφοντας ετήσιες πωλήσεις που ανέρχονται σε 65 εκατ. ευρώ.

Η συμβολή της STELLA PACK στην κυκλική οικονομία, θα ενισχύσει τις προσπάθειες του Ομίλου προς την βιώσιμη παραγωγή, καθώς λειτουργεί μόνο με ανακυκλωμένο πλαστικό και διαθέτει γραμμή διαχωρισμού απορριμμάτων που κατασκευάζει εσωτερικά δικό της ανακυκλωμένο πλαστικό καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες παραγωγής της.

Προοπτικές

Υποστηριζόμενος από την ικανότητά του να επενδύει στην ανάπτυξη της επιχείρησης και στην εφαρμογή του στρατηγικού του πλάνου, ο Όμιλος παρουσίασε σταθερή ανάπτυξη πωλήσεων, παρά την υψηλή συγκριτική βάση του περασμένου έτους και την ομαλοποίηση της καταναλωτικής ζήτησης, καθώς και αύξηση καθαρών κερδών κατά 4%.

Η αστάθεια που χαρακτήρισε το 2021 αναμένεται να παραμείνει υψηλή εντός του 2022, καθώς θα οξυνθεί ακόμη περισσότερο από τις αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Όμιλος διατηρεί ισχυρή οικονομική θέση και δημιουργία ταμειακών ροών, που παρέχουν την ασφάλεια και την απαραίτητη υποστήριξη για τον μετριασμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Όμιλος επανεξετάζει συνεχώς το σχέδιο δράσης του, προκειμένου να ενεργοποιήσει περαιτέρω μέτρα μετριασμού, ώστε να προστατεύσει την κερδοφορία του.

Αλέξανδρος Κοντοπάνος

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More