fbpx

Περισσότερα λουκέτα και πρόστιμα για λαθρεμπόριο και νοθεία στα καύσιμα

0

Σε αυστηροποίηση του πλαισίου των κυρώσεων για τη νοθεία στα καύσιμα και τη μη τήρηση των υποχρεώσεων εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων εισροών-εκροών σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων προχωρά το υπουργείο Οικονομικών.

Mε διατάξεις που περιελήφθησαν στο ψηφισθέν φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπεται ότι κάθε τελωνειακή υπηρεσία αλλά και οποιαδήποτε άλλη ελεγκτική ή διωκτική αρχή – πέραν των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που έχουν έως σήμερα την αρμοδιότητα – μπορεί εφεξής κατά τη διάρκεια ελέγχων σε επιχειρήσεις εμπορίας και διακίνησης υγρών καυσίμων να παραλαμβάνει δείγματα καυσίμων και να τα αποστέλλει για έλεγχο νοθείας στις αρμόδιες χημικές αρχές, ώστε σε περίπτωση επιβεβαίωσης της νοθείας να επιβάλλεται στον παραβάτη, από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, λουκέτο από 10 έως και 90 ημέρες. Με τη νέα αυτή διάταξη αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά οι περιπτώσεις επιβολής λουκέτων σε επιχειρήσεις εμπορίας καυσίμων που εμπλέκονται σε λαθρεμπόριο και νοθεία. Επιπλέον, προβλέπεται, ως πρόσθετη κύρωση, η ανάκληση της άδειας λειτουργίας φορολογικής αποθήκης ή αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι δεν πληρούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές της εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών-εκροών.

Το πλαίσιο κυρώσεων που ισχύει πλέον για τις περιπτώσεις εντοπισμού νοθείας καυσίμων και μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων έχει ως εξής:

1. Όταν προκύπτει ότι ο ελεγχόμενος κάτοχος της άδειας κατέχει, διακινεί και εμπορεύεται νοθευμένα καύσιμα, σφραγίζεται η εγκατάσταση, όπου διαπιστώνεται η παράβαση, για χρονικό διάστημα από 10 έως ενενήντα 90 ημέρες, ανάλογα με τη σοβαρότητά της. Η σφράγιση πραγματοποιείται, είτε από την τελωνειακή υπηρεσία που έχει διενεργήσει τον έλεγχο, είτε από την τελωνειακή υπηρεσία στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της ελεγχόμενης εγκατάστασης, σε περίπτωση που ο έλεγχος έχει διενεργηθεί από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή. Αν στοιχειοθετείται λαθρεμπορία, τα παραπάνω μέτρα επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις λοιπές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

2. Για κάθε παράβαση στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών-εκροών των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων επιβάλλεται στους κατά περίπτωση, υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο από 1.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ. Επιβάλλεται επίσης, κατά περίπτωση, ανάκληση της άδειας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης. Το ποσό του προστίμου προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, καθώς και την υποτροπή.

Ειδικότερα:

– Σε περίπτωση μη εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών-εκροών, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης πρόστιμο από 50.000 έως 500.000 ευρώ και ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

– Σε περίπτωση μη πλήρωσης των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών εκροών, επιβάλλεται στον φορέα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης της φορολογικής αποθήκης ή στον διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης ή/και στον εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών πρόστιμο από 1.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ και ανακαλείται, κατά περίπτωση, η άδεια λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

– Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται. Ως υποτροπή ορίζεται η εντός 3 ετών από την έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου εκ νέου τέλεση της ίδιας παράβασης.

Κατά της απόφασης επιβολής των προστίμων ο έχων έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου. Με την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή του 50% του προστίμου υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ή έχει ενταχθεί σε ρύθμιση το υπόλοιπο 50%.

3. Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών επιβάλλεται σε όποιον προμηθεύει ή εγκαθιστά μετρητικά συστήματα και τον συνοδευτικό εξοπλισμό τους, τα οποία προορίζονται για εφαρμογές του συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών-εκροών και συνοδεύονται από πλαστά ή παραποιημένα πιστοποιητικά.

4. Ποινή κάθειρξης επιβάλλεται, σε όποιον επεμβαίνει χωρίς εξουσιοδότηση, τροποποιεί ή αλλοιώνει με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή μέρη ή παραγόμενα στοιχεία του συστήματος, τα οποία φυλάσσονται στον χώρο της εγκατάστασης ή αποστέλλονται στην κεντρική βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε και παραδίδει, προμηθεύει, εφοδιάζει, πωλεί, αποθηκεύει ή διακινεί ενεργειακά προϊόντα μέσω δεξαμενών, αγωγών, αντλιών ή μετρητών που δεν συνδέονται με το εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών-εκροών.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra