Πιο βαθιά στην υπερχρέωση βούτηξε η Forthnet το 2017

0 5

Την ώρα που οι πιστώτριες τράπεζες αναζητούν το στρατηγικό επενδυτή που θα σώσει την Forthnet, η ιστορική τηλεπικοινωνιακή εταιρεία βυθίζεται ακόμη βαθύτερα στην υπερχρέωση και εμφανίζει πολύ μεγάλο έλλειμμα κεφαλαίου κίνησης, που αν δεν καλυφθεί έγκαιρα θα απειλήσει τη λειτουργία και τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της.

Καθώς η συνδρομητική βάση της Forthnet συρρικνώθηκε, με τη μεγαλύτερη μείωση (-5,2% ή 22.645 συνδρομητές) να εντοπίζεται στον τομέα της συνδρομητικής τηλεόρασης, και τα έσοδα μειώθηκαν το 2017 κατά 8,5% (δηλαδή με ταχύτερο ρυθμό από αυτόν που δικαιολογεί η μείωση της συνδρομητικής βάσης), η σχέση του δανεισμού με τη λειτουργική κερδοφορία επιδεινώθηκε πολύ σοβαρά.

Όπως προκύπτει από πίνακα, που περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις 2017, οι οποίες δημοσιεύθηκαν χωρίς την έκθεση ορκωτού ελεγκτή, ο καθαρός δανεισμός της Forthnet μειώθηκε ελάχιστα το 2017, από 302,3 εκατ. ευρώ σε 294,6.

Την ίδια στιγμή, όμως, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφανίζονται σοβαρά μειωμένα, κατά 34,2%, στα 26,57 εκατ. ευρώ.

Το αποτέλεσμα είναι να βυθίζεται ακόμη βαθύτερα η εταιρεία στην υπερχρέωση, αφού ο δείκτης καθαρός δανεισμός/EBITDA, τον οποίο παρακολουθούν πολύ στενά οι πιστωτές, αυξάνεται από το 7 στο 11. Δηλαδή, πέρυσι ο καθαρός δανεισμός ήταν 7πλάσιος της λειτουργικής κερδοφορίας, φέτος είναι 11πλάσιος!

Το έλλειμμα κεφαλαίου κίνησης έχει, εξάλλου, «χτυπήσει κόκκινο» φθάνοντας τα 50,9 εκατ. ευρώ και υποδεικνύοντας ότι, αν δεν βρεθούν νέοι επενδυτές να εισφέρουν «ζεστό χρήμα», η λειτουργία της Forthnet θα τεθεί σε αμφισβήτηση κατά τη φετινή χρήση.

Όπως αναφέρει η διοίκηση για το θέμα αυτό,

-Η ανεπάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου για τους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και η αβεβαιότητα για την αποτελεσματικότητα των σκοπούμενων ενεργειών για την κάλυψή του υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και των λοιπών μελών του Ομίλου.

– Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι, με βάση τα σημερινά δεδομένα και την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου που απορρέουν από τις συμβάσεις των υφιστάμενων κοινών ομολογιακών δανείων εκδόσεως της Εταιρείας και της Forthnet Media συνολικού ύψους €255 εκατ., που έχει η συνάψει η Εταιρεία και η θυγατρική της, Forthnet Media A.E. («FM») με τις δανείστριες τράπεζες («Υφιστάμενα ΚΟΔ», βλ. και Σημείωση 6 των παρουσών ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, «Συνέχιση Δραστηριότητας»), οι ταμειακές ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης για τους επόμενους 12 μήνες από την υπογραφή των παρουσών χρηματοοικονομικών καταστάσεων θα ανέρχονται σε περίπου €50,9 εκατ.

– Η Διοίκηση θα επιδιώξει την κάλυψη του ανωτέρω ποσού με περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου, την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των προμηθευτών του, τη σύναψη νέου βραχυχρόνιου δανεισμού και, τέλος, την άντληση νέων κεφαλαίων από τους Μετόχους ή/και τυχόν τρίτους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

– Ως προς την τελευταία δυνατότητα, σημειώνεται ότι η Nomura International plc., κατόπιν εξουσιοδότησης έκαστης εκ των Alpha Τράπεζα, Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Τράπεζας Αττικής και Τράπεζας Πειραιώς, έχει εκκινήσει διαδικασία για τηνπρόσκληση πιθανών επενδυτών προς υποβολή προσφορών σχετικά με τα ανοίγματά της (exposures) (συμπεριλαμβανομένων μετοχών και μετατρέψιμων ομολογιών) έναντι της Εταιρείας και των θυγατρικών της.

– Αν οι ανωτέρω επιδιωκόμενες ενέργειες της Διοίκησης και η διαδικασία της Nomura International plc. δεν τελεσφορήσουν ή αποδειχτούν ανεπαρκείς, λόγω της αστάθειας και της αβεβαιότητας που επικρατεί στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, καθώς και της αβεβαιότητας ως προς την υλοποίηση αυτών των ενεργειών (ιδιαίτερα δε όσων δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από την Διοίκηση του Ομίλου) με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ολική ή μερική κάλυψη των ταμειακών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, τότε ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς τα αποτελέσματα, η λειτουργία και οι προοπτικές του Ομίλου.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More