fbpx

Eurobank: Φούλ επίθεση κατά των Κόκκινων Δανείων

0 152

Η πλήρης εξυγίανση του χαρτοφυλακίου δανείων και η ενίσχυση των εσόδων λόγω της αξιοποίησης των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό , ήταν οι δύο βασικοί πυλώνες στους οποίους στηρίχθηκε η Eurobank το δύσκολο για τον τραπεζικό σύστημα εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα η επίτευξη σημαντικών εσόδων από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων ύψους 184,3 εκατ. Ευρώ έδειξε ότι η Τράπεζα μπορεί να αξιοποιεί με μεγάλη ευελιξία τη συγκυρία ώστε να βελτιώνει τις επιδόσεις της σε όλους τους τομείς .

Πάντως κυρίαρχο στοιχείο παραμένει η μείωση του δείκτη προβλέψεων προς μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο 62,5% που είναι αυξημένος κατά 742 μονάδες βάσης στοιχείο ο οποίος δείχνει ότι είναι θέμα χρόνου η περαιτέρω συμπίεση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που στο τέλος Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκε στα 6,1 δις ευρώ , που αποτελεί και την καλύτερη επίδοση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Η διοίκηση της Eurobank εκτιμά ότι εξ αιτίας της πανδημίας η Τράπεζα θα επιβαρυνθεί με νέα Κόκκινα δάνεια 1,2 δις ευρώ τα οποία αφορούν υποθέσεις και βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής δόσεων, το συνολικό ύψος των οποίων , ανέρχεται σε 4,9 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Eurobank από τα δάνεια αυτά το 20% δεν πρόκειται να εξυπηρετηθεί.

Η τάση αυτή θα ανακόψει προσωρινά την πορεία μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Eurobank από το σημερινό 14,9% που είναι άλλωστε το χαμηλότερο ποσοστό NPEs στο τραπεζικό σύστημα. Η Τράπεζα εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει για το 2021 επέκταση των μορατόριουμ, αλλά θα ακολουθήσει τακτική βήμα -βήμα για τη σταδιακή επαναφορά των δανείων που βρίσκονται σε αναστολή σε καθεστώς πλήρους δόσης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης το ποσοστό των NPEs θα αυξηθεί οριακά το 2021 στο 15,5%, αλλά θα επανέλθει σε πτωτική τροχιά και στόχος είναι να μειωθεί σε μονοψήφιο ποσοστό το 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία του εννεαμήνου από τα 4,9 δισ. ευρώ των αναστολών που δόθηκαν την τρέχουσα χρονιά το 48% αφορά σε δάνεια νοικοκυριών, το 23% σε δάνεια μικρών επιχειρήσεων και το 29% σε επιχειρηματικά δάνεια. Στο 1,3 δισ. ευρώ ανέρχονται άλλωστε τα στεγαστικά δάνεια που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Γέφυρα».

Όπως δήλωσε ο κ. Καραβίας «παρόλο που ο αντίκτυπος των περιοριστικών μέτρων, δηλαδή του δεύτερου lockdown στο ΑΕΠ αναμένεται να είναι ηπιότερος, σε σχέση με την πρώτη φάση, συνολικά η ύφεση το 2020 θα προσεγγίσει το δυσμενές σενάριο του 10%, περίπου».

Στο σκέλος των νέων δανειοδοτήσεων η Eurobank έχει ήδη χορηγήσει νέα δάνεια 1,5 δις ευρώ ενώ είναι έτοιμη να προχωρήσει σε εκταμιεύσεις 700 εκατ ευρώ στο πλαίσιο των κρατικών προγραμμάτων, τα περισσότερα από τα οποία θα ολοκληρωθούν πριν από το τέλος του χρόνου.

Η CEO της Τράπεζας αναφέρει ακόμα ότι «σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά παγκοσμίως, η Eurobank συνεχίζει να επιτυγχάνει ικανοποιητικές επιδόσεις. Το πρώτο εννεάμηνο, η τράπεζα κατέγραψε καθαρά κέρδη € 348 εκατομμυρίων με τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων να παραμένουν ισχυρά. Ταυτόχρονα, ενισχύσαμε τις προβλέψεις, αυξάνοντας περαιτέρω τον λόγο κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) στο 62,5%. Ο δείκτης των NPE διαμορφώθηκε κάτω από 15%, σημαντικά χαμηλότερα του μέσου όρου της εγχώριας αγοράς. Συγχρόνως, αναπτύσσουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης των δανείων που η αναστολή πληρωμών τους λήγει στο τέλος του χρόνου.

Μαζί με τον ισχυρό ισολογισμό, διαθέτουμε ένα διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο περιλαμβάνει δύο συστημικές τράπεζες στο εξωτερικό και το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, τα οποία σταθερά επιτυγχάνουν απόδοση επί των κεφαλαίων κοντά στο 10%. Παρά τις πρωτοφανείς προκλήσεις, η Eurobank είναι σε θέση να στηρίξει τους πελάτες της και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη που αναμένεται το 2021.»

Ανάλυση αποτελεσμάτων

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2020 οι ενήμερες χορηγήσεις σημείωσαν οργανική αύξηση κατά €1,5δισ., με τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων να ανέρχονται σε 40,7 δισ. ευρώ, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης των τιτλοποιήσεων Cairo & Pillar ύψους €3,5δισ..

Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά €1,4δισ. το εννεάμηνο 2020, ενώ ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σημαντικά σε 80,1%, από 87,3% το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας βελτιώθηκε και αυτός σε 122%, από 107% ένα χρόνο πριν.

Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα παρέμεινε στα επίπεδα του Β΄ τριμήνου 2020 (€8,0δισ.) μέσω του προγράμματος ρευστότητας TLTRO III. Οι συμφωνίες της διατραπεζικής (repos) μειώθηκαν κατά €5,2δισ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 0,7 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €348εκ. το εννεάμηνο 2020, από €161 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Tα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 1,0% το εννεάμηνο σε €1.020 εκατ. και κατά 5,2% το Γ΄ τρίμηνο σε €331 εκατ., κυρίως λόγω της από-ενοποίησης των δανείων της τιτλοποίησης Cairo (-€28 εκατ. σε τριμηνιαία βάση). Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του εννεαμήνου υποχώρησε κατά 20 μονάδες βάσης έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και διαμορφώθηκε σε 2,05%.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 10,1% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €275εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από ενοίκια, τις εργασίες στις κεφαλαιαγορές και τη διαχείριση περιουσίας. Σε επίπεδο τριμήνου τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 8,3%.

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,1% σε ετήσια βάση σε €1.295εκ., ενώ μειώθηκαν κατά 2,5% σε τριμηνιαία βάση σε €426εκ. Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 13,2% το εννεάμηνο 2020 σε €1.546εκ. και κατά 22,0% το Γ΄ τρίμηνο 2020 σε €611εκ., λόγω κερδών από τα ομόλογα.

Οι Λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 5,6% στην Ελλάδα και 2,5% σε επίπεδο Ομίλου και διαμορφώθηκαν σε €647εκ. συνολικά το εννεάμηνο 2020. Ο δείκτης κόστους-εσόδων βελτιώθηκε σε 41,9% το εννεάμηνο 2020, από 48,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα μειώθηκε από 350 στο τέλος του 2019 σε 300 περίπου, ενώ ολοκληρώθηκε πρόσφατα το πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης περίπου 800 εργαζομένων στην Ελλάδα, το οποίο παρέχει ετήσιο όφελος €35εκ.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 5,1% σε ετήσια βάση σε €648 εκατ., ενώ υποχώρησαν κατά 4,8% σε τριμηνιαία βάση σε 213 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 28,1% σε €899 εκατ. το εννεάμηνο 2020 και κατά 38,4% το γ’ τρίμηνο 2020 σε 397 εκατ. ευρώ.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ανήλθαν σε €427εκ. το εννεάμηνο και αντιστοιχούσαν σε 151 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 740 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 62,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε 14,9% από 15,3% το Β΄ τρίμηνο και είναι ο χαμηλότερος στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Σε ετήσια βάση, ο δείκτης NPEs υποχώρησε κατά 16,2 ποσοστιαίες μονάδες. Tα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €7,8 δισ. σε ετήσια βάση και €130 εκατ. στο Γ΄ τρίμηνο σε €6,1δισ. Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) ήταν αρνητικός κατά €128 εκατ. το εννεάμηνο και €46 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο 2020.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν κερδοφόρες με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €111εκ. το εννεάμηνο 2020, έναντι €146εκ. ένα χρόνο πριν. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν κατά 10,3% σε €181 εκατ. λόγω αύξησης των λειτουργικών δαπανών κατά 7,1% μετά την εξαγορά της Piraeus Bank στη Βουλγαρία.

Το συνολικό αποτέλεσμα της Eurobank Holdings ήταν αρνητικό σε €1.081εκ. το εννεάμηνο 2020 και περιλαμβάνει τη ζημιά από τις συναλλαγές Cairo & FPS ποσού €1.334εκ. (μετά φόρων) καθώς και το κόστος €87 εκατ. (μετά φόρων) από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσωπικού.

Παρά το κόστος της εθελουσίας, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης έναντι του Β΄ τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 15,6% το Γ΄ τρίμηνο, με το δείκτη CET1 να ανέρχεται σε 13,2%.

Το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο της Eurobank, πέραν των τραπεζικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, περιλαμβάνει συμμετοχή σε δύο συστημικές τράπεζες στο εξωτερικό (Βουλγαρία & Κύπρος) καθώς και το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, με απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 10%. Η συνολική απόδοση του Ομίλου ξεπέρασε το 8% το εννεάμηνο 2020.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More