fbpx

Eurobank: Πώς την ενισχύει η εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας

0

Σε αναβάθμιση της βασικής πιστωτικής αξιολόγησης (BCA) της Eurobank, σε ba1 από ba2, προχώρησε την περασμένη εβδομάδα ο οίκος Moody’s, λόγω της ισχυρής δημιουργίας κερδών και της αποδεδειγμένης ικανότητάς της να αυξάνει το βασικό της κεφάλαιο τα τελευταία τρίμηνα, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την ικανότητα απορρόφησης ζημιών.

Η τράπεζα διαθέτει αναλογία pro-forma κοινών μετοχών Tier 1 (CET1) 17,2% από τον Μάρτιο του 2024 (ενσωματώνοντας μια αναμενόμενη πληρωμή μερίσματος από τα κέρδη του 2023), ενώ ο λόγος του προσαρμοσμένου από τον οίκο Moody’s TCE έναντι των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων (RWA) αυξήθηκε σε 14,7% το 2023, από 11,7% το 2022.

O οργανισμός αξιολόγησης σημειώνει, βεβαίως, το υψηλό επίπεδο αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (τα DTCs αποτελούσαν το 42% του CET1 τον Μάρτιο του 2024) που υπονομεύει, κάπως, την ποιότητα του κεφαλαίου της τράπεζας, κάτι που αποτελεί ωστόσο, όπως αναφέρει η Moody’s, κοινό χαρακτηριστικό των ελληνικών τραπεζών.

Ποιοτικό ενεργητικό

Η φερεγγυότητα της τράπεζας υποστηρίζεται περαιτέρω από την ισχυρότερη ποιότητα του ενεργητικού, καθώς κατάφερε να συγκρατήσει τον δείκτη NPEs (pro-forma) στο 3% τον Μάρτιο του 2024 από 5,1% τον Μάρτιο του περασμένου έτους και την ισχυρή οικονομική της απόδοση κατά τo 2023 και το φετινό πρώτο τρίμηνο.

Τα βασικά έσοδα προ προβλέψεων για την τράπεζα αυξήθηκαν κατά 16,5% σε ετήσια βάση κατά το α’ τρίμηνο του 2024 και κατά 58,6% το 2023, λόγω της αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους, με ανάπτυξη των ψηφιακών τελών και προμηθειών και καλή διαχείριση κόστους. Η Eurobank κατάφερε να επιτύχει αναλογία καθαρού εισοδήματος έναντι των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων (προσαρμοσμένη από τη Moody’s) στο 1,5% το 2023, ενώ η αναφερόμενη απόδοση της ενσώματης λογιστικής αξίας ήταν υψηλή, στο 19,9%, κατά το α’ τρίμηνο του 2024.

Επαρκής ρευστότητα

Η αναβάθμιση της βασικής πιστωτικής αξιολόγησης της τράπεζας λαμβάνει επίσης υπόψη την άνετη ρευστότητά της, με ρευστά τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία (προσαρμοσμένα από τη Moody’s) έναντι των ενσώματων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων, περίπου, 32% το 2023 και δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) 179% τον Μάρτιο του 2024, με τη χαμηλότερη έκθεση σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου (σταθερό Ba1) έναντι του κεφαλαίου CET1 μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Ταυτόχρονα, το προφίλ χρηματοδότησης της Eurobank έχει βελτιωθεί περαιτέρω με τα προσαρμοσμένα από τη Moody’s κεφάλαια αγοράς έναντι ενσώματων τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων, περίπου, στο 14% το 2023 από 18% το 2022, μετά τη σημαντική αποπληρωμή της χρηματοδότησής της από την ΕΚΤ, ύψους 3,8 δισεκ. ευρώ, το 2023 και με ακαθάριστο δείκτη δανείων προς καταθέσεις, τον Μάρτιο του 2024, περίπου, 73%.

Ο ρόλος της εξαγοράς της Ελληνικής Τράπεζας Κύπρου

Η Eurobank έχει τις πιο διαφοροποιημένες ροές κερδών μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, τόσο γεωγραφικά όσο και ανά τομέα δραστηριότητας, υποστηρίζοντας το πιστωτικό της προφίλ.

Η πρόσφατα ανακοινωθείσα ολοκλήρωση της πλειοψηφικής εξαγοράς (του 55,5% των μετοχών) στην κυπριακή Ελληνική Τράπεζα ενισχύει περαιτέρω τη γεωγραφική διαφοροποίηση του ομίλου, μειώνοντας τα περιουσιακά στοιχεία της Eurobank με έδρα την Ελλάδα σε ποσοστό λίγο κάτω του 60% του συνόλου των ενοποιημένων περιουσιακών στοιχείων. Το υπόλοιπο της κατανομής του ενεργητικού της βρίσκεται, πλέον, στην Κύπρο (29%), στη Βουλγαρία (10%) και στο Λουξεμβούργο (3%).

Η Moody’s θεωρεί ότι, το ισχυρό franchise λιανικής της Ελληνικής Τράπεζας, ως η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, θα μπορούσε να παρέχει ένα συμπληρωματικό επιχειρηματικό μοντέλο στην υπάρχουσα θυγατρική τής Eurobank στη μεγαλόνησο, που προσανατολίζεται στον δανεισμό επιχειρήσεων και στην ιδιωτική τραπεζική.

Ο οίκος αξιολόγησης αναμένει ότι, αυτή η συναλλαγή θα έχει ελάχιστο κεφαλαιακό αντίκτυπο (περίπου 80 μονάδες βάσης στον δείκτη CET1), ενώ η πλήρης ενοποίηση και συγχώνευση με την τοπική θυγατρική είναι πιθανό να συμβεί σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν η Eurobank αποκτήσει υψηλότερο μερίδιο στην Ελληνική Τράπεζα.

Προς το παρόν, οι δύο θυγατρικές στην Κύπρο θα συνεχίσουν να λειτουργούν αυτόνομα, αν και η Moody’s αναμένει ότι, ο όμιλος θα αντιμετωπίσει ορισμένες προκλήσεις, ιδίως σε σχέση με θέματα ανθρώπινου δυναμικού κατά τη διαδικασία ένταξης.

Πηγή: Εφημερίδα One Voice

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra