fbpx

Εξυγιαίνεται, αλλά «μικραίνει» o όμιλος MIG

0 236

Ολικό restart επιχειρεί να κάνει ο όμιλος MIG μετά τις τελευταίες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του για μεταβίβαση του πλειοψηφικού ποσοστού του ομίλου στην Attica Group στην Strix Holding. Ο όμιλος χάνει το μεγαλύτερο asset του, αλλά ταυτόχρονα εξαφανίζει τον δανεισμό του με την κίνηση αυτή.

Ταυτόχρονα, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, προχωρά και στην διαγραφή ζημιών. Με απλά λόγια, η MIG εξυγιαίνεται πλήρως, αλλά μειώνει πολύ το ενεργητικό της.

Η κρίσιμη Γ.Σ. της 06ης.02

Η 6η Φεβρουαρίου αποτελεί μία από τις κρισιμότερες ημέρες για την ιστορία της MIG. Θα συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, όπου θα αποφασιστεί η έγκριση διάθεσης της συνολικής (άμεσης και έμμεσης) συμμετοχής της εταιρίας στη θυγατρική Attica Group, προς τη Strix Holdings L.P. με αντάλλαγμα τη μεταβίβαση προς την εταιρία του συνόλου των ομολογιακών δανείων εκδόσεώς της, σημερινού ανεξόφλητου υπολοίπου 443,8 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, θα αποφασιστεί και η μεταβολή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρίας, η μείωση του κατώτατου αριθμού των μελών του Δ.Σ., ενώ θα αποφασιστεί και ένα από τα μεγαλύτερα reverse split στην ελληνική χρηματιστηριακή ιστορία με 30 παλαιές μετοχές για 1 νέα μετοχή του ομίλου MIG.

Νέοι στόχοι στο εξωτερικό

Μετά την ολοκλήρωση της σκοπούμενης συναλλαγής η MIG θα μηδενίσει τον τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος για τη χρήση του 2023, με βάση την τρέχουσα καμπύλη των επιτοκίων, θα την επιβάρυνε με χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους περίπου 23 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να υπάρξει θετική επίδραση στα αποτελέσματα της εταιρίας και του ομίλου.

Η εταιρία θα συνεχίσει να υλοποιεί την επενδυτική της στρατηγική, επενδύοντας σε εταιρίες εισηγμένες και μη, ενώ παράλληλα θα εξακολουθήσει την ενεργή διαχείριση των διαθεσίμων της. Η διοίκηση θα αξιολογεί σε διαρκή βάση το εγχώριο και διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον και θα εξετάσει τους τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των κεφαλαίων της με σκοπό την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, όταν αυτό κριθεί ότι θα αποβεί προς όφελος των μετόχων της.

Σε επίπεδο ομίλου θα δοθεί βαρύτητα στην επένδυση στην εταιρία διαχείρισης ακινήτων RKB, η οποία διαχειρίζεται 28 εμπορικά ακίνητα σε όλη τη Σερβία, με συνολικούς διαθέσιμους χώρους προς ενοικίαση 149.000 τ.μ., αποτελώντας έναν εκ των μεγαλυτέρων διαχειριστών ακινήτων στη χώρα. Εντός του 2022 η RKB ολοκλήρωσε την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της, με αποτέλεσμα την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανειακών της υποχρεώσεων, τη μείωση του κόστους δανεισμού και τη διαγραφή μέρους των δεδουλευμένων τόκων προηγουμένων ετών. Επίσης η MIG ολοκλήρωσε την εξαγορά του 16,89% που κατείχε ο μέτοχος μειοψηφίας, με αντάλλαγμα 3 εμπορικά ακίνητα. Οι ανωτέρω κινήσεις βελτίωσαν τη λειτουργική κερδοφορία της RKB και την αποτελεσματικότητα στην λήψη αποφάσεων.

Η αξία των ακινήτων που διαθέτει η εταιρία ανέρχεται σε 208 εκατ. ευρώ, με βάση την αποτίμηση της American Appraisal με ημερομηνία 31.12.2021 (εξαιρουμένων των ακινήτων τα οποία έχουν διατεθεί κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης). Η στρατηγική για το 2023 και οι ενέργειες της διοίκησης επικεντρώνονται στην επίτευξη των κάτωθι στόχων:
α) Αύξηση των χώρων που εκμισθώνονται και βελτίωση του yield των ακινήτων,
β) Αυστηρός έλεγχος των λειτουργικών εξόδων,
γ) Σημαντική βελτίωση του EBITDA καθώς και των κερδών προ φόρων,
δ) Ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας και
ε) Πώληση επιλεγμένων εμπορικών ακινήτων, τα οποία δεν επιτυγχάνουν σημαντικό οικονομικό αποτέλεσμα, με σκοπό αφενός την μείωση του τραπεζικού δανεισμού και αφετέρου την επένδυση και αξιοποίηση άλλων ακινήτων/οικοπέδων, τα οποία δύναται να έχουν θετική επίδοση σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Ικανοποιητικό 9μηνο

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 221,9 εκατ. ευρώ κατά το γ’ τρίμηνο 2022 και σε 426,9 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2022‐30.09.2022, έναντι 150,4 εκατ. και 280,1 εκατ. ευρώ, κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021, ήτοι σημείωσαν αύξηση σε ποσοστό 48% και 52% αντίστοιχα.

Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 61,8 εκατ. κατά το γ’ τρίμηνο 2022 και σε 52,3 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2022‐30.09.2022, έναντι 46,8 εκατ. και 39,7 εκατ. ευρώ, κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 32%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 48,4 εκατ. ευρώ κατά το γ’ τρίμηνο 2022 και σε 13,6 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2022‐30.09.2022, έναντι 32,8 εκατ. ευρώ και 0,6 εκατ. ευρώ, κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021.

Πηγή: Εφημερίδα One Voice (φύλλο 22/01/2023)

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More