Business Woman Skyscraper
Business Woman Skyscraper

Τέρνα Ενεργειακή: Αύξησε κέρδη και πωλήσεις παρά το ρευστό τοπίο της πανδημίας

0 11

Με ανοδική πορεία παρουσιάζονται οι οικονομικοί δείκτες του ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για το πρώτο εννιάμηνο του 2020, καταγράφοντας αύξηση τόσο στις πωλήσεις, όσο και στην κερδοφορία.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 241,4 εκατ. ευρώ έναντι 210,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, αυξημένες κατά 14,6%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 203,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20,3%, ενώ τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκαν σε 25 εκατ. ευρώ, έναντι 26,3 εκατ. ευρώ, το προηγούμενο έτος.

Επιπρόσθετα, οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, ενώ τα έσοδα από τον τομέα των παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε 11,1 εκατ. ευρώ έναντι 12,5 εκατ. ευρώ.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA)1 ανήλθε σε 152,3 εκατ. ευρώ, έναντι 131,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, αυξημένη κατά 15,9%, κυρίως λόγω της σημαντική συνεισφοράς των νέων Αιολικών Πάρκων στις ΗΠΑ. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)1 ανήλθαν σε 102,8 εκατ. ευρώ, έναντι 90,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019 αυξημένα κατά 13,3%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 70,1 εκατ. ευρώ έναντι 56,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, αυξημένα κατά 24,8%. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 58,6 εκατ. ευρώ έναντι 40.9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, αυξημένα κατά 43,3%.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρία, σε σχέση με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID-19, η λειτουργία, η χρηματοοικονομική επίδοση, οι ταμειακές ροές και η οικονομική θέση του ομίλου δεν έχουν επηρεαστεί σημαντικά.

 Στον τομέα ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, στην Ελλάδα δεν υπήρξε διακοπή ή άλλη αρνητική επίπτωση στη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Ομίλου που βρίσκονται σε λειτουργία.

Εξάλλου, όσον αφορά στις εγκαταστάσεις ΑΠΕ που βρίσκονται υπό κατασκευή, μέχρι σήμερα δεν έχουν προκληθεί καθυστερήσεις εξαιτίας της πανδημίας του κορονοιού (COVID-19) και ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης και θέσης σε λειτουργίας των έργων δεν έχει μεταβληθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More