«Άργος»: Eνώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 14 Ιουλίου

0 6

Τελειώνουν τα ψέματα για την υπόθεση της εταιρίας διανομής ‘’Άργος’’ στις 14 Ιουλίου 2020, καθώς τότε θα εξεταστεί η συμμόρφωση της με την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Σε ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αναλυτικά, αναφέρονται τα εξής:

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής και «ΕΑ») θα συνεδριάσει στις 14 Ιουλίου 2020 για να εξετάσει, κατόπιν Εισήγησης κατά το άρθρο 25 παράγραφος 5 του Ν. 3959/2011, τη συμμόρφωση της εταιρείας «Άργος Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως, Διαχειρίσεως και Μεταφορών» (εφεξής και «Άργος») με το διατακτικό της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφαση της,[1] στο πλαίσιο της έρευνας στην αγορά διανομής Έντυπου Τύπου κατά το άρθρο 25 παρ. 5 Ν. 3959/2011, αυτεπαγγέλτως και κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατά της εταιρίας Άργος για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 2 του Ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ, αποφάσισε ομοφώνως και σε φανερή ψηφοφορία τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της εν λόγω εταιρείας διότι υφίστατο επείγουσα περίπτωση για την αποτροπή άμεσα επικειμένου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον και πιθανολόγησε παράβαση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης της Άργος στην αγορά διανομής εντύπου τύπου. Στις 15.05.2020 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφαση της ΕΑ (ΦΕΚ Β΄ 1852/15.05.2020).

Κατά την Εισήγηση, επί του ελέγχου της συμμόρφωσης της εταιρίας της Άργος, με το διατακτικό της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης της ΕΑ, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 5 του Ν. 3959/2011, διαπιστώνονται τα κατωτέρω:1. Η συμμόρφωση της Άργος προς τα σημεία ΙΙ.1, ΙΙ.2 και ΙΙ.3 του Διατακτικού της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης της ΕΑ. Εντούτοις, με δεδομένο ότι στο σημείο ΙΙ.2 του Διατακτικού προβλέπεται η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με το σύνολο των εκδοτικών επιχειρήσεων, λαμβανομένου υπόψη, μεταξύ άλλων, και του δημοσίου συμφέροντος, για μεμονωμένες όμως εκδοτικές επιχειρήσεις, η διαδικασία αυτή απέβη ατελέσφορη και ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο βιωσιμότητας συνεπεία της εφαρμογής της ΝΕΠ-2019, να διαταχθεί:

α) Η διεξαγωγή/συνέχιση/ανάληψη διαπραγματεύσεων μεταξύ της Άργος και:

i) των εκδοτικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν υπέγραψαν μεν τη νέα εμπορική πολιτική της ως άνω εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σημεία ΙΙ.2 και ΙΙ.3 του Διατακτικού, αντιπροσωπεύουν δε ικανό αριθμό εντύπων (28,8%), όμως βάσει των στοιχείων του φακέλου, ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο βιωσιμότητας λόγω της ΝΕΠ-2019.

ii) των εκδοτικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν υπογράψει μεν συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας με βάση τη ΝΕΠ-2019, όμως, βάσει των στοιχείων του φακέλου, ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο βιωσιμότητας λόγω της ΝΕΠ-2019, εφόσον το επιθυμούν.

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More