fbpx

Αυξημένα κέρδη για την Εθνική το α’ τρίμηνο

0

Στα 246 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (αναλογούντα σε μετόχους της τράπεζας) της ΕΤΕ κατά το α’ τρίμηνο του 2023. Τα οργανικά κέρδη μετά φόρων ενισχύθηκαν σημαντικά, σε 224 εκατ. ευρώ, έναντι 191 εκατ. το δ’ τρίμηνο 2022 (87 εκατ. ευρώ το α΄τρίμηνο 2022).

Βασικοί συντελεστές της επίδοσης αυτής ήταν η ισχυρή ανάκαμψη των οργανικών εσόδων, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες και το κόστος πιστωτικού κινδύνου παρέμειναν σχετικά συγκρατημένα.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 474 εκατ. το α’ τρίμηνο 2023, αυξημένα κατά 18% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, επωφελούμενα από την επέκταση των εξυπηρετούμενων δανείων και την ανατιμολόγηση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ, που συντέλεσε στην περαιτέρω ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους εξυπηρετούμενων δανείων κατά 18% σε τριμηνιαία βάση.

Θετική ήταν και η συνεισφορά των εσόδων από ομόλογα (+15% σε τριμηνιαία βάση), μετά την αναδιάταξη του χαρτοφυλακίου της ΕΤΕ προς χρεόγραφα με υψηλότερες αποδόσεις, καθώς και της ισχυρής καθαρής ταμειακής θέσης της τράπεζας ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη αποπληρωμή του Προγράμματος Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ).

Οι θετικοί αυτοί παράγοντες απορρόφησαν πλήρως το υψηλότερο κόστος καταθέσεων (το επιτοκιακό περιθώριο στις καταθέσεις προθεσμίας αυξήθηκε κατά 47 μ.β. σε τριμηνιαία βάση, στις 174 μ.β., καθώς και το αυξημένο κόστος των εκδόσεων MREL, μετά μία σειρά εκδόσεων ομολόγων υψηλής εξασφάλισης το δ’ τρίμηνο 2022. Ως αποτέλεσμα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σημείωσε ισχυρή ανάκαμψη κατά σχεδόν 50 μονάδες βάσης (μ.β.) σε τριμηνιαία βάση το α’ τρίμηνο 2023.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 83 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023, ενισχυμένα κατά 13% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τους ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης στις προμήθειες λιανικής και εταιρικής τραπεζικής, με αιχμή του δόρατος τις κάρτες, τα συνδυαστικά πακέτα καταθετικών προϊόντων και τη χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών (trade finance).

Οι λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 189 εκατ. το α’ τρίμηνο 2023 από 179 εκατ. το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, με την ενίσχυση στις δαπάνες προσωπικού κατά +4% ετησίως να αντανακλά τις μισθολογικές αυξήσεις, ως αποτέλεσμα της νέας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, και την αύξηση στα γενικά και διοικητικά έξοδα κατά +3% ετησίως να αποτυπώνει τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Οι αυξημένες αποσβέσεις (+12% σε ετήσια βάση) απορρέουν από το πρωτοπόρο στρατηγικό σχέδιο επενδύσεων της τράπεζας στον τομέα της πληροφορικής. Ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα σημείωσε δραστική βελτίωση και διαμορφώθηκε στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα της τάξεως του 34% το α’ τρίμηνο 2023, από 43% το δ’ τρίμηνο 2022 και 51% το α’ τρίμηνο 2022, αποτυπώνοντας την εντυπωσιακή αύξηση των οργανικών εσόδων.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις μειώθηκαν κατά 4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 13% σε ετήσια βάση σε 48 εκατ. ευρώ, ήτοι 63 μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις, αντανακλώντας μηδενικές οργανικές ροές Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.

Διεθνείς δραστηριότητες

Στις διεθνείς δραστηριότητες, ο όμιλος παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους ύψους 14 εκατ. το α’ τρίμηνο 2023 από 11 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Η βελτίωση της κερδοφορίας αποτυπώνει τη σημαντική ενίσχυση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων (+29% ετησίως) και την περιστολή των λειτουργικών δαπανών (-5% ετησίως) που απορρόφησαν τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (8 εκατ. έναντι 5 εκατ. το α’ τρίμηνο 2022).

Σταθερή η ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων

Στην Ελλάδα, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs)  παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο σε 1,6 δισ., ή μόλις 0,2 δισ. μετά από προβλέψεις, με την οργανική ροή NPEs να κυμαίνεται σε μηδενικά επίπεδα.

Ο αριθμός αθετήσεων (defaults) και εκ νέου αθετήσεων (redefaults) παραμένει περιορισμένος, ενώ η αποκατάσταση της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (curings) ομαλοποιήθηκε στα μέσα επίπεδα των τριών πρώτων τριμήνων του 2022 έναντι ενός εξαιρετικά ισχυρού δ’ τριμήνου 2022

Ο δείκτης NPE στην Ελλάδα παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, στο 5,1%, με τον δείκτη κάλυψης NPE από σωρευμένες προβλέψεις να ενισχύεται κατά 20 μ.β. σε τριμηνιαία βάση, σε 88,6%, παραμένοντας στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου.

 

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra