fbpx

ΤBank: Αύξηση ενεργητικού και ζημιών

0 814

Τις αρνητικές επιδράσεις από τη διεθνή οικονομική κρίση και την ύφεση της ελληνικής οικονομίας αντικατοπτρίζουν τα αποτελέσματα της TBank, σύμφωνα με τη νέα διοίκηση της τράπεζας.

Τις αρνητικές επιδράσεις από τη διεθνή οικονομική κρίση και την ύφεση της ελληνικής οικονομίας αντικατοπτρίζουν τα αποτελέσματα της TBank, σύμφωνα με τη νέα διοίκηση της τράπεζας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, τα βασικά μεγέθη στο 9μηνο της χρήσης έχουν ως εξής:

  • Το ενεργητικό αυξήθηκε κατά 7% σε €2,6 δις από €2,4 δις στα τέλη του 2009
  • Οι χρηματοδοτήσεις προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 6% σε €1,86 δις από €1,98 δις στα τέλη του 2009
  • Οι σωρευτικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά 25% σε €129,3 εκατ. από €103,7 εκατ. στα τέλη του 2009
  • Οι καθαρές εισροές καταθέσεων πελατών ανήλθαν σε €234 εκατ. το γ΄ τρίμηνο 2010, μετά και την αλλαγή της εταιρικής ταυτότητας της Τράπεζας, διαμορφώνοντας το υπόλοιπο καταθέσεων σε €1,69 δις από €1,77 δις στα τέλη του 2009
  • Οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €58,3 εκατ. από €56,5 εκατ. το εννεάμηνο 2009 και οι ζημίες μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €56,1 εκατ.
  • Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε €93,1 εκατ. από €107,4 εκατ. στα τέλη του 2009

Η TBank, με το νέο μετοχικό της σχήμα, νέα εταιρική ταυτότητα και νέα Διοίκηση έχει αναπροσαρμόσει το επιχειρηματικό της πλάνο.

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, η νέα Διοίκηση δίνει έμφαση:

  • στην ενίσχυση της καταθετικής βάσης με την προσφορά ανταγωνιστικών προϊόντων
  • στη δραστική μείωση του λειτουργικού της κόστους με το συνεχιζόμενο εξορθολογισμό των δαπανών της και
  • στη θωράκισή της έναντι του αυξημένου πιστωτικού κινδύνου θέτοντας σε εφαρμογή αυστηρότερες διαδικασίες πιστοδοτικών εγκρίσεων, ενισχύοντας παράλληλα τους μηχανισμούς είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Σημειώνεται ότι, έχει ανακτηθεί μέρος των καταθέσεων που είχαν εκρεύσει κατά τα προηγούμενα τρίμηνα με αποτέλεσμα η καταθετική βάση της T Bank να έχει ενισχυθεί κατά €234 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2010.

Επιπλέον, ο ρυθμός μείωσης των λειτουργικών εξόδων έχει αυξηθεί το τελευταίο τρίμηνο τόσο σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα όσο και σε ετήσια βάση. Κατά συνέπεια, το σύνολο των λειτουργικών δαπανών μειώθηκε κατά 23% το γ΄ τρίμηνο 2010 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009. Αντίστοιχα, το γ΄ τρίμηνο 2010, τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν κατά 36% και οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 15% σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο 2009.

Επισκόπηση Μεγεθών Ισολογισμού του Ομίλου
Δεδομένου του αυξημένου πιστωτικού κινδύνου στον οποίο είναι εκτεθειμένη η Τράπεζα συνεχίζεται η εφαρμογή συντηρητικής πολιτικής πιστοδοτήσεων και ο σχηματισμός αυξημένων προβλέψεων για επισφαλή δάνεια. Ως εκ τούτου, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αυξήθηκαν σε €129,3 εκατ. έναντι €103,7 εκατ. το Δεκέμβριο 2009 και οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις μειώθηκαν κατά 7% σε €1,73 δις. Το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε κατά 7% και διαμορφώθηκε σε €2,6 δις έναντι €2,4 δις το Δεκέμβριο 2009.

Μετά από τις σημαντικές καθαρές εισροές καταθέσεων κατά το γ΄ τρίμηνο 2010 ύψους €234 εκ., το συνολικό τους ύψος διαμορφώθηκε σε €1,69 δις από €1,77 δις στα τέλη του 2009 περιορίζοντας ουσιαστικά τις απώλειες των προηγούμενων τριμήνων.

Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου, παρά την ενίσχυσή τους το α΄ τρίμηνο 2010 λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, διαμορφώθηκε σε €93,1 εκ από. από €140,4 εκατ. την 31.3.2010, ως αποτέλεσμα της συσσώρευσης ζημιών κατά την παρούσα και τις προηγούμενες χρήσεις.

Επισκόπηση Αποτελεσμάτων Ομίλου
Οι αρνητικές επιδράσεις του δυσμενούς οικονομικού κλίματος στις χορηγήσεις επεκτάθηκαν και στα έσοδα από τόκους και προμήθειες. Η σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων και εξόδων από τόκους σε ετήσια και τριμηνιαία βάση δεν στάθηκε, προς το παρόν, ικανή να αντισταθμίσει πλήρως την μείωση των εσόδων ούτως ώστε να επιστρέψει η Τράπεζα σε κερδοφόρο βάση.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι, εξαιρώντας τα έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ύψους €27,6 εκατ. που καταγράφηκαν το 2009 λόγω επαναγοράς ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης σε τιμή κατώτερη της ονομαστικής αξίας, τα λειτουργικά έσοδα από τις κύριες επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά €12 εκατ. ή 44% σε €38,7 εκατ. και αντίστοιχα, οι ζημίες προ φόρων από τις κύριες λειτουργικές δραστηριότητες περιορίστηκαν κατά €26 εκατ. ή 31% σε €58,3 εκατ.

Τα έξοδα από τόκους μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 34% σε €49,5 εκ., με τα έξοδα από τόκους καταθέσεων πελατών να έχουν μειωθεί κατά 32% και τα έξοδα από τόκους ομολογιακών δανείων κατά 56%. Η μείωση αυτή αντιστάθμισε την μείωση κατά 19% των εσόδων από τόκους σε €74,8 εκατ. με αποτέλεσμα τα καθαρά έσοδα από τόκους να αυξηθούν σημαντικά σε €25,3 εκατ. έναντι €17,4 εκατ. το εννεάμηνο 2009. Ταυτόχρονα όμως, η συνεχιζόμενη συγκράτηση των χορηγητικών εργασιών είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των καθαρών εσόδων από προμήθειες κατά 40% σε €8,1 εκ.. Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις διαμορφώθηκαν σε €495 χιλ.

Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά €6,3 εκατ. ή 9% σε €64,5 εκατ. με τα έξοδα διοίκησης να έχουν μειωθεί σε ετήσια βάση κατά 17% σε €21,9 εκατ. κυρίως λόγω της μείωσης των αμοιβών τρίτων κατά 47%, των δαπανών μίσθωσης και συντήρησης καταστημάτων και κτιρίων κεντρικών υπηρεσιών της Τράπεζας κατά 5% και την δραστική μείωση των εξόδων προβολής και διαφήμισης. Αντίστοιχα, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση σε €34,3 εκατ. Σημειώνεται ότι, σε τριμηνιαία βάση, οι δαπάνες προσωπικού παρουσιάζουν τάση περαιτέρω μείωσης (-15% το γ΄ τρίμηνο 2010 σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο 2009).

Τέλος, η μερική διακοπή αναγνώρισης φορολογικής ζημίας κατά το 2010, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, συνέβαλλε στην καταγραφή ζημιών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αυξημένων κατά €14 εκατ. σε σχέση με το εννεάμηνο 2009 συνολικού ύψους 56,1 εκατ. ευρώ.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More