fbpx

Πλαστικά Θράκης: Μείωση στον τζίρο και τα κέρδη στο τρίμηνο

0

Διανομή ετήσιου μερίσματος ~€0,26 ανά μετοχή – με την αφαίρεση του προμερίσματος, επιπλέον διανομή €8,3 εκατ. ή ~€0,19 ανά μετοχή, θα μοιράσει ο όμιλος Πλαστικά Θράκης, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση των βασικών οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου 2023.

Ειδικότερα, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε €93 εκατ., έναντι €106,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, γεγονός αναμενόμενο, κυρίως λόγω της σχεδόν μηδενικής ζήτησης των προϊόντων προστασίας από τον COVID-19, της σημαντικής πτώσης των μέσων τιμών πώλησης και της οριακής μείωσης όγκου πωλήσεων ύψους 4% (εξαιτίας συγκρατημένης ζήτησης από την επιδείνωση του ευρύτερου περιβάλλοντος). Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τους πρώτους μήνες του 2022, οι τιμές των πρώτων υλών εκτινάχθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και ως εκ τούτου και οι τιμές πώλησης κινήθηκαν αυξητικά, ειδικά στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων, με σχετική διόρθωση προς τα κάτω το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €11,7 εκατ. Συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2022, τo EBITDA είχε ανέλθει σε €15,5 εκατ., ωστόσο αφαιρουμένων των κερδών από τα COVID-19 προϊόντα (ύψους €4,3 εκατ. περίπου), σε συγκρίσιμους όρους, τo EBITDA του πρώτου τριμήνου του 2022 ανήλθε σε €11,2 εκατ., ήτοι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023 παρουσίασε μια αύξηση ύψους 4%. Ως εκ τούτου, είναι πλέον σαφές ότι παρά τις διαρκείς δυσχερείς συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσμια οικονομία, ο Όμιλος για ένα ακόμα τρίμηνο καταφέρνει την επίτευξη σταθερής, βιώσιμης, υψηλής επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας. Μάλιστα, η επίτευξη αυτή συντελέστηκε σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης, καταδεικνύοντας τη δυνατότητα του Ομίλου να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται, παρουσιάζοντας ευελιξία και ανθεκτικότητα.

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας του Ομίλου και το συναλλακτικό κύκλο των θυγατρικών, δεν υπήρξε οιαδήποτε αρνητική επίδραση λόγω των δυσχερών συνθηκών που επικρατούν. Αντιθέτως, ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε σε €14,8 εκατ., συγκριτικά με €21,5 εκατ. στο τέλος του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, προχωράει ομαλά η υλοποίηση του προγραμματισμένου επενδυτικού πλάνου του Ομίλου, το οποίο για το 2023 αναμένεται να προσεγγίσει τα €30 εκατ. σε ταμειακή βάση, με επενδύσεις που πραγματοποιούνται κυρίως στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ελλάδα, αλλά και στις άλλες χώρες δραστηριοποίησης. Το συγκρίσιμο EBITDA πρώτου τριμήνου 2022 από παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο ήταν €11,2 εκατ. συνεπώς παρουσιάζει αύξηση 4%.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε διανομή μερίσματος ύψους 11.300.000 (μικτό ποσό), το οποίο αντιστοιχεί συνολικά σε 0,2583361887 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), όπου αφαιρουμένου του προμερίσματος, που έχει ήδη διανεμηθεί, το επιπλέον προς διανομή ποσό ανέρχεται σε €8.300.000 (μικτό ποσό) ή 0,1897513599 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Αναφορικά με τις προοπτικές για το 2023, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις μακροοικονομικές εξελίξεις, σε παγκόσμια κλίμακα, οι οποίες εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από πληθωριστικές πιέσεις, που επιβαρύνουν την κοστολογική βάση της βιομηχανίας, αν και παρατηρείται ήπια αποκλιμάκωση στις τιμές των α’ και β’ υλών και στα μεταφορικά κόστη. Ταυτόχρονα, η ζήτηση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, έχοντας ωστόσο ελαφρώς ανακάμψει, συγκριτικά με τους τελευταίους μήνες του 2022. Για το δεύτερο τρίμηνο του 2023, η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί και προσαρμόζεται στις αλλαγές που διαμορφώνονται σε μακροοικονομικό επίπεδο, καταβάλλοντας προσπάθεια να επιτύχει τη δυνατόν καλύτερη οικονομική απόδοση, με παράλληλη διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων που προκύπτουν.

Ειδικότερα, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι και το δεύτερο τρίμηνο θα επιτευχθεί σημαντική κερδοφορία, που καταδεικνύει την ικανότητα του Ομίλου, σε έντονες και δυσμενείς συνθήκες, να παραμένει προσηλωμένος στους στόχους του. Επομένως, γίνεται η εκτίμηση ότι σε επίπεδο εξαμήνου, εφόσον οι συνθήκες στην αγορά δεν μεταβληθούν σημαντικά, το EBITDA για το εξάμηνο του 2023, θα βρίσκεται στα ίδια περίπου επίπεδα του EBITDA του πρώτου εξάμηνου του 2022, από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων, ήτοι μη περιλαμβάνοντας τα κέρδη από τις πωλήσεις προϊόντων που σχετίζονται με τον COVID19, όπου ανήλθαν σε €4,7 εκατ. περίπου (σε επίπεδο EBITDA). Για περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο του παρόντος μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, στο τηλέφωνο 210-9875081.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra